luty 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
LUTY 2018

26.02.2018r.

Ciekawe zajęcia w czasie ferii realizowane też były w WDK        - więcej zdjęć z ferii w galerii

23.02.2018r.

Atrakcyjne ferie młodzieży z Nietkowa w Karpaczu        - więcej zdjęć z ferii w galerii

22.02.2018r.

Będziemy segregować odpady ulegające biodegradacji
Wśród projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku znajduje się aktualizacja uchwały dotycząca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk. Istota aktualizacji sprowadza się do wyodrębnienia frakcji odpadów ulegających biodegradacji. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zbierania odpadów ulegających biodegradacji łącznie z odpadami zielonymi do worka z napisem "BIO".
Wprowadzenie nowych uregulowań jest wymuszone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Przepisy zobowiązują gminy do wprowadzenia nowej frakcji selektywnego zbierania odpadów - odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te trzeba będzie zbierać do worka koloru brązowego, a odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty za wywóz odpadów nie ulegnie zmianie. Odbiór czwartej frakcji odpadów obowiązywać będzie w Gminie Czerwieńsk po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Czerwieńsku, której sesja planowana jest za tydzień.

19.02.2018r.

Grupa młodzieży ODRY Nietków wyjechała na obóz sportowy do Karpacza
Organizacja tego wyjazdu nie należała do łatwych. Wymagała sprawnej grupy działaczy, aktywności rodziców i dobrej synchronizacji działań. Planowanie zaczęło się już w październiku ubiegłego roku, ale wszystkie sprawy organizacyjne właśnie tego wymagały. Inicjatywa była po stronie rodziców i działaczy naszego klubu piłkarskiego. Swoją cegiełkę dołożyli działacze Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Widząc takie zaangażowanie środowiska inicjatywę poparł również Burmistrz Czerwieńska, który przychylnie ropatrzył projekt wsparcia tego przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia bezpiecznego transportu. Suma wielu działań przyniosła pozytywny efekt w postaci atrakcyjnych ferii dla 25-osobowej grupy młodzieży.
Plan wypoczynku obejmuje bezpieczną podróż, atrakcyjne zajęcia integrujące dla całej grupy, piesze wycieczki po okolicy, zwiedzanie Karpacza, ognisko oraz dużo zabawy, zajęć sportowych i lokalnych atrakcji. Opiekunami grupy będą dwaj trenerzy drużyn trampkarzy i młodzików ODRY Nietków. Posiadają oni stosowne uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie niezbędne do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi podczas wypoczynku. Ten wyjazd wpłynie pozytywnie na regenerację sił młodzieży i pokaże im możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu. Pozwoli też uwierzyć w swoje możliwości fizyczne, rozwinąć umiejętność analizowania własnych atutów i ograniczeń, a także utrwalić pozytywne podejście do tzw. zdrowego stylu życia. Życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku!

17.02.2018r.

Budowa ścieżki rowerowej idzie pełną parą


15.02.2018r.

Równać Szanse w Nietkowie na półmetku

Grupa młodzieży uczestnicząca w ogólnopolskim programie Równać Szanse '2017 realizuje swoje zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. W nawiązaniu do nazwy projektu [„Co nam w duszy gra…”] młodzi ludzie mierzą się ze swoimi zadaniami i pojawiającymi się trudnościami.
Po stworzeniu „kącika młodzieżowego” w Wiejskim Domu Kultury wolno kończone jest zadanie przygotowania ścieżki dydaktyczno-historycznej. Zebrane materiały, wywiady i zdjęcia z przeszłości Nietkowa to już obszerna dokumentacja i sporo wiedzy, która posłuży do opracowania tablic informacyjnych. Za kilka miesięcy pojawią się one w naszej miejscowości. Podsumowując pierwszą połowę realizacji projektu należy stwierdzić, że okazał się on dużym wyzwaniem. Było sporo pracy przy realizacji harmonogramu - wyjazdy do teatru i zajęcia warsztatowe z aktorem, przygotowania do kiermaszu wielkanocnego, zajęcia kulinarne oraz przygotowujące finałowy spektakl teatralny. Na realizację tych ciekawych zadań młodzież musiała poświęcić dużo swojego wolnego czasu, nie zapominając oczywiście o... nauce. Powoli jednak udaje się przechodzić kolejne etapy realizacji projektu i z dumą można patrzeć na to, co już zostało zrobione.

13.02.2018r.

Świetna wiadomość dla młodych rodziców
Rzadko przekazujemy informacje z obrad poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Tym razem jednak powód jest szczególny. Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poświęcone było analizie wdrażania aplikacji „e”, opracowaniu sprawozdania z działalności komisji w roku 2017 oraz opiniowaniu przedłożonych projektów uchwał. Bez wchodzenia w szczegóły prac, po realizacji przyjętego porządku obrad, w punkcie dotyczącym spraw bieżących o głos poprosił Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Przekazał członkom komisji bardzo dobre wiadomości dotyczące możliwości utworzenia żłobka w Czerwieńsku. To jest właśnie ten szczególny powód.
Z wyraźnym zadowoleniem Burmistrz poinformował, że z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200.000 złotych do projektu utworzenia żłobka (to 80% dofinansowania tego zadania). Wkład własny gminy wynosić będzie 20% środków. Do końca marca zostanie przygotowany projekt adaptacji budynku - z faktycznymi kosztami i szczegółowym zakresem prac remontowych - przy ul. Chrobrego 2A w Czerwieńsku (pomieszczenia przy poradni rehabilitacyjnej). Odbyły się już pierwsze spotkania robocze w tej sprawie. Planuje się, że docelowo w żłobku będzie 18 miejsc dla dzieci. Plany zakładają też, że - po przeprowadzeniu niezbędnej adaptacji pomieszczeń - w lipcu 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie podmiotu do prowadzenia żłobka. Sprawy remontowe i organizacyjne powinny zostać zakończone do połowy sierpnia i żłobek powinien rozpocząć działalność.
To bardzo dobra wiadomość dla rodziców. Możliwość pozostawienia małego dziecka pod dobrą opieką z pewnością wpłynie korzystnie na aktywność zawodową młodych rodziców. Ze żłobka będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Czerwieńska, ale również Nietkowa, Lasek i pozostałych okolicznych miejscowości.

10.02.2018r.

Pożycz - Przeczytaj - Przynieś

Z przyjemnością informujemy o nowej inicjatywie naszej biblioteki, dotyczącej wypożyczania ciekawych książek bezpośrednio z szafy stojącej przed wejściem do biblioteki. Bez wchodzenia do pomieszczeń biblioteki można wziąć książkę z półki, zabrać ją i przeczytać w domu, a następnie odnieść do WDK i odłożyć na półkę. Można też na półki przynieść z domu książki, które już zostały przeczytane i przestały być niezbędne w domu. Z pewnością znajdzie się ktoś chętny do ich przeczytania. To bardzo dobre rozwiązanie dla czytelników. Zachęcamy do czytania i takiej formy wymiany książek.


07.02.2018r.

Nasza gmina ma nowy obiekt sportowy i trzy sale dydaktyczne


05.02.2018r.

Zmiany i nowości w Kodeksie Wyborczym
Weszła już w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. zmiany definicji znaku „X” i zasad ważności głosu. Wprowadzone zostaną też dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych, a głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych będzie transmitowane. Głosowanie korespondencyjne ograniczono do osób niepełnosprawnych. Zmiany w Kodeksie Wyborczym wzmacniają także uprawnienia mężów zaufania i wprowadzają funkcję obserwatorów społecznych. Utworzony także zostanie Korpus Urzędników Wyborczych. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać już podczas najbliższych wyborów samorządowych i sprowadzają się do następujących zagadnień:
1. Zgodnie z nową definicją znak „X”, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata, to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią nie wpływa na ważność oddanego głosu.
2. Zgodnie z ustawą funkcjonować będą dwa rodzaje komisji obwodowych. Jedna - do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i druga do spraw ustalenia wyników głosowania. Obie komisje będą mogły wykonywać swoje czynności w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. Druga komisja zaczynać będzie pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym. Pierwsza komisja będzie przekazywać drugiej między innymi urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzać będzie w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.
3. Od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane, a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.
4. Z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba niepełnosprawna będzie zgłaszać komisarzowi wyborczemu, który przekaże zgłoszenie do urzędnika wyborczego w gminie. Urzędnik wyborczy będzie wysyłał osobie niepełnosprawnej pakiet do głosowania korespondencyjnego oraz prowadził wykaz pakietów wyborczych. Wyborca po zagłosowaniu będzie odsyłał głos do właściwej obwodowej komisji wyborczej, będzie mógł także dostarczyć go komisji osobiście.
5. Mężowie zaufania mają prawo obserwować prace każdej komisji - od obwodowej po Państwową Komisję Wyborczą. Mąż zaufania będzie mógł być obecny podczas wszystkich czynności komisji do której został wyznaczony, a także być obecnym w lokalu wyborczym podczas przygotowania głosowania, samego głosowania, liczenia głosów i sporządzania protokołu. Będzie mógł także wnosić do protokołu uwagi z wymienieniem konkretnych zarzutów. Mężowie zaufania zyskują prawo do obecności przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu z wyborów do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.
6. Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenie i fundacja, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji obwodowych, okręgowych, rejonowych i terytorialnych. Obserwator społeczny będzie mógł być obecny podczas wszystkich czynności komisji do której został wyznaczony, a także być obecnym w lokalu wyborczym podczas przygotowania głosowania, samego głosowania, liczenia głosów i sporządzania protokołu.
7. W każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.

02.02.2018r.

Dom Kultury w Nietkowie zaprasza do odnowionych pomieszczeń


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści