Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

PAŹDZIERNIK 2020

19.10.2020r.
Ksiądz Łukasz obchodził imieniny w szczególnych okolicznościach

16.10.2020r.
100-letni transformator doczekał się renowacji

14.10.2020r.

Urząd Gminy w Czerwieńsku dostosowuje działalność do aktualnych warunków
Sytuacja pandemiczna staje się coraz bardziej poważna. Również w naszym regionie pojawia się coraz więcej przypadków COVID-19. To jest przesłanką do wprowadzenia zmian, a właściwie do dostosowania działalności urzędów do aktualnych warunków.
W związku z prowadzoną szeroko rozumianą profilaktyką w zakresie walki z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, szczególnie ludzi starszych, Burmistrz Czerwieńska prosi najbliższych członków rodziny o udzielanie im pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w formie elektronicznej, telefonicznej oraz przes e-PUAP.
Zgodnie z decyzją Burmistrza informujemy, że do odwołania obsługa interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku zostaje ograniczona i będzie przebiegała w następujący sposób: dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Zaleca się także wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówieniu wizyty, w godzinach pracy urzędu gminy.

Podajemy link do  danych kontaktowych (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek - www.czerwiensk.pl/aktualności.

Burmistrz Czerwieńska apeluje o dokonywanie opłat podatków i należności drogą elektroniczną. W przypadku potrzeby uprosza się o kontakt na numery telefonów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje i komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej.

12.10.2020r.
Jesienna wycieczka Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Nietkowie

09.10.2020r.
Projekt "Nie Damy Się" zakończony sukcesem
Pisząc projekt w maju tego roku bardzo trudno było przewidzieć rozwój sytuacji epidemicznej w naszym regionie kilka miesięcy do przodu. Autorzy projektu mieli wiele obaw i wątpliwości. Podjęli się realizacji ambitnego zadania i wszystkie założenia projektowe zrealizowali na przysłowiową "piątkę". Można powiedzieć, że rzutem na taśmę projekt został zakończony przed gwałtownym wzrostem zachorowań w naszym regionie. Wszystkie zagadnienia zrealizowano, a priorytet ochrony zdrowia uczestników zajęć w Domu Kultury był najważniejszy.
Projekt rozpoczął się od zabezpieczenia wszystkich niezbędnych środków ochrony, środków dezynfekcyjnych dla uczestników i używanego sprzętu komputerowego oraz pełnego wyposażenia w sprzęt. Dopiero mając kompletne zabezpieczenie materiałowe zajęć i dobrze przygotowane prezentacje wykładów przystąpiono do szkolenia. Nie było to łatwe, ponieważ część uczestników projektu ze względu na obawy zdrowotne przerabiała zagadnienia w warunkach domowych. Bardzo przydatne okazały się wskazówki telefoniczne prowadzącego, a w sytuacjach koniecznych - osobista wizyta w domach uczestników projektu. Ta nietypowa forma realizacji zajęć okazała się bardzo skuteczna. W Nietkowie przybyło 16 mieszkańców, którzy założyli swój Profil Zaufany i praktycznie korzystali z funkcji użytkowych Internetowego Konta Pacjenta. Kilkoro uczestników zajęć miało już założony Profil Zaufany, ale chętnie skorzystali z praktycznych ćwiczeń związanych z jego wykorzystaniem w cyfrowej rzeczywistości XXI wieku. Tak zrealizowano cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla  mieszkańców, głównie z przedziału wiekowego 50+. W zgodnej opinii uczestników projektu dobre przygotowanie zajęć miało przełożenie na efektywne szkolenie i skuteczne opanowanie nowych umiejętności.
Wszystkie przedsięwzięcia projektowe były możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a operatorem wykonawczym zadania była Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem". To kolejny projekt skutecznie zrealizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W trudnych czasach my "Nie Damy Się" - będziemy realizować kolejne wyzwania dostosowując działania do nowych warunków.

07.10.2020r.
Dom Kultury w Nietkowie wznawia działalność
Po dłuższej przerwie, od października, wznowił działalność Wiejski Dom Kultury w Nietkowie, który jest placówką kulturalną prowadzoną przez Gminę Czerwieńsk. Placówka ma nowego opiekuna, którym wybrana została pani Małgorzata Wojtczak. Zgodnie z ustaleniami za ofertę zajęć odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, a obiektem zarządza Sołectwo Nietków.
Nasz Dom Kultury jest otwarty we wtorki, środy i piątki od godziny 16:00 do godziny 20:00. Bogata oferta zachęca do uczestnictwa w zajęciach - w WDK prowadzone będą zajęcia z robotyki, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne dla dorosłych, będą też zajęcia plastyczne, komputerowe oraz ciekawe zajęcia świetlicowe. Ponadto są prowadzone próby lokalnych zespołów śpiewaczych. W Domu Kultury działa też Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Można tu miło i pożytecznie spędzić czas.
W obiekcie znajduje się także Biblioteka Publiczna, która jest czynna we wtorki, środy i piątki od 15:00 do 19:00. W zakładce internetowej Domu Kultury zamieszczamy aktualne informacje o organizowanych przez WDK imprezach i wydarzeniach kulturalnych, a także informacje o działających w strukturach WDK sekcjach artystycznych. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w organizowanych zajęciach.

05.10.2020r.

Kolejne prace pielęgnacyjne przy ogrodzeniu cmentarza

02.10.2020r.
XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
W warunkach ograniczeń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem została przeprowadzona XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Obrady radnych, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych (maseczki, środki dezynfekujące, zwiększone odległości, ograniczona do niezbędnego minimum liczba uczestników), przebiegły bardzo sprawnie. Burmistrz Czerwieńska szczegółowo poinformował radnych o swojej działalności w okresie międzysesyjnym, przedsięwzięciach realizowanych w gminie w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz przypadkami ASF. Informacja była obszerna i precyzyjnie wskazywała zakres podejmowanych w gminie działań.
Zgodnie z przepisami Burmistrz przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych osobach prawnych. Informacja ta była we wrześniu przedmiotem analiz i prac w komisjach stałych Rady, a jej treść została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.
Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, przyjęła wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024 oraz program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie na lata 2020-2023. Podczas sesji podejmowane również były decyzje dotyczące odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w Gminie Czerwieńsk. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk, podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a także - zgodnie z przepisami - podjęto uchwałę o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Na podstawie szczegółowych wyliczeń kosztów funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w naszej gminie i w związku z koniecznością dostosowania tego systemu do nowych uregulowań prawnych w całej gminie niestety wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla mieszkańców Nietkowa miesięczna stawka opłaty wyniesie 27,00 złotych/mieszkańca (gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny) oraz 54,00 złotych/mieszkańca (w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Wszystkie te zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku i będą poprzedzone informacją z urzędu gminy o nowej wysokości opłat.
Ponadto Rada Miejska podjęła m.in. uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy w Płotach, ustalono wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Czerwieńsku, podobnie jak w poprzednich latach przyjęto od powiatu zielonogórskiego zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy, a także podjęto uchwałę dotyczącą umowy partnerskiej z Gminą Zabór. Ta ostatnia uchwała dotyczy wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Leśniowem Wielkim a Nietkowem.
Sesja była transmitowana on-line. Nagranie będzie udostępnione w BIP Gminy Czerwieńsk. Wszystkie podjęte uchwały Rady Miejskiej są również zamieszczane w BIP Gminy Czerwieńsk.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści