grudzień 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
GRUDZIEŃ 2019

31.12.2019r.

Budżet Gminy Czerwieńsk na rok 2020 został uchwalony

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku poświęcona była głównie uchwaleniu budżetu gminy na 2020 rok. Uchwała budżetowa poprzedzona była intensywnymi pracami komisji stałych Rady nad zaplanowanymi dochodami oraz wydatkami. Podczas sesji uchwała większych dyskusji nie wzbudziła i została podjęta jednomyślnie.

Budżet na przyszły rok jest prorozwojowy, prospołeczny, ambitny i rozważny. Zaplanowano w nim dużo oczekiwanych przez mieszkańców całej gminy inwestycji i sporo wyzwań. Dla mieszkańców Nietkowa z uchwały budżetowej wynika kilka ciekawych spraw. Na przyszły rok zaplanowano zakończenie budowy drogi na cmentarz. Zaplanowane zadania z funduszu sołeckiego bez korekt znalazły się w budżecie gminy - poprawione zostanie ogrodzenie boiska sportowego od strony ul. Ogrodowej, a wewnątrz placu zabaw ułożony będzie solidny chodnik. Nasza szkoła podstawowa realizować będzie w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. „Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Będzie kontynuowany program dopłat do wymiany pieców "Czyste powietrze". Przewidziano też środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego, a opłaty za wywóz odpadów w całej gminie pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zaplanowano pieniądze na realizację wszystkich zadań stojących przed naszą gminą. Budżet w 38% został przeznaczony na realizację szeroko pojętej pomocy społecznej, w 32% na zadania oświatowe, a pozostałe 30% zabezpiecza wszystkie inne zadania spoczywające na gminie. W ciągu roku Burmistrz Czerwieńska spodziewa się kilku zadań inwestycyjnych, które wymagać będą stosownych korekt i zmian w budżecie (np. wkład gminy w dokumentację budowy mostu przez Odrę, czy pozyskanie dofinansowania do budowy dróg lokalnych) stąd widoczna jest w budżecie duża elastyczność i możliwość reakcji na pojawiające się szanse rozwojowe.
Gmina Czerwieńsk spłaca terminowo swoje zobowiązania z lat poprzednich, a zadłużenie zmalało o około 2 mln. złotych. Większość planowanych wydatków majątkowych opiera się na montażu finansowym przy współudziale środków bezzwrotnych z budżetu UE perspektywy finansowej 2014-2020. To tylko wybrane sprawy, które obejmuje swą objętością budżet gminy. Sama uchwała budżetowa to kilkadziesiąt stron dokumentu. Można się z nim zapoznać po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i znaleźć w nim wszystkie szczegóły, które interesują czytelnika.


28.12.2019r.
Początek prac przy drodze na cmentarz


24.12.2019r.
Boże Narodzenie '2019

23.12.2019r.
Odbiór prac remontowych kościoła w Nietkowie

20.12.2019r.
Młodzież szkolna podtrzymuje świąteczne tradycje

17.12.2019r.
Zdjęcia z dokumentacji projektowej drogi na cmentarz

14.12.2019r.
Sprawca tego uszkodzenia proszony jest o kontakt z p. Sołtys

12.12.2019r.
Podsumowanie zbiórki na remont kościoła
Informujemy, że zakończyła się już społeczna zbiórka pieniędzy na remont kościoła prowadzona w Nietkowie, Laskach i Boryniu. Przekazujemy słowa uznania dla naszych mieszkańców, którzy licznie wsparli całą akcję i potwierdzali jej słuszność. Wszyscy podeszli do niej z życzliwością, gorącym poparciem i - co równie ważne - z hojnością. Zebrano od mieszkańców 42.800,- zł (+400,- przekazano 22.12.2019). Na portalu allages.pl - kwotę 2.350,- zł, w kopertach na tacę 2.670,- zł, a wpłaty na konto parafii to 3.900,- zł. Na dzień 22.12.2019r. zebrano kwotę 51.720,- + 400,- = 52.120,- zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do tej zbiórki - również parafianom z Czerwieńska. Wynik jest naprawdę imponujący. Przekazujemy też wielkie podziękowania dla osób, które poświęciły swój czas na społeczne zbieranie pieniędzy na remont kościoła. Cieszy fakt, że w dzisiejszych, trudnych czasach można liczyć na tak wiele osób. To jest nasz sukces, który umożliwia pełną realizację tego etapu remontu. Odbiór prac zaplanowano na 23.12.2019r.

09.12.2019r.
Ruszyły procedury budowy drogi na cmentarz
Gmina Czerwieńsk ogłosiła przetarg na budowę drogi w NIetkowie. Z treści zamieszczonej informacji wynika, że przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 001300F "droga do cmentarza" w Nietkowie. Projekt drogi jest zgodny z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nietków, a plan uchwalony został uchwałą nr 0007.122.2016. Rady Miejskiej w Czerwieńsku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 1295. Wymogi formalne są więc spełnione.
Budowany odcinek drogi gminnej nr 001300F to droga do cmentarza. Inwestycja polega na budowie nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu - szer. 5,00 m - wraz z poboczami obustronnymi gruntowymi - szer. 0,75m. Na całej długości drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne o spadku 2%. Na łuku kołowym spadek poprzeczny jest jednostronny 3%. Pobocza gruntowe - plantowane obsiane trawą niskopienną o spadku poprzecznym 8%. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi 275,3 metra.
Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego ACO/11 gr. 6 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACO/16 gr. 9 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 22 cm. Na całej długości drogi nawierzchnia obramowana będzie opornikiem betonowym o wymiarach 12x30 cm, na ławie betonowej z oporem. Od strony najazdu na drogę nr 001300F należy istniejącą nawierzchnię połączyć krawężnikiem najazdowym 20x22 cm. Pobocze gruntowe z gruntu przepuszczalnego z gr. 10 cm w korycie. Pobocze plantowane i obsiane trawą niskopienną. W zakres prac wchodzi też utwardzenie tłuczniem kamiennym terenu przed cmentarzem, z wyznaczeniem miejsca do postoju pojazdów. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwiec 2020r. Rozstrzygnięcie przetargu na tak przygotowany zakres prac nastąpi 10 grudnia o godz. 11:00.

06.12.2019r.
Dużo radości i prezentów przyniósł dzisiaj Mikołaj

03.12.2019r.
Afrykański Pomór Świń jest coraz groźniejszy
Afrykański pomór świń (ASF) to  wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla innych gatunków zwierząt, nie jest też groźny dla ludzi. Choroba świń prawie w 100 proc. kończy się śmiercią. Na ASF nie ma szczepionki. Afrykański pomór świń wywodzi się z Afryki. Pierwszy przypadek ASF w Polsce wykryto w lutym 2014 r. u dzików, które prawdopodobnie przywędrowały do naszego kraju z Białorusi.
Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny chodzić po lesie i terenach, na których żerują dziki. Mogą w ten sposób przypadkowo przenieść wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. Należy pamiętać, że wirus jest odporny na niskie temperatury, a więc można go przenieść o każdej porze roku. W przypadku pobytu w lesie minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72 godziny. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności przy świniach oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji. Wirusa można też przenieść np. na oponach auta, które wjechało na teren, gdzie mogą znajdować się dziki.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem wojewody lubuskiego Zielona Góra i powiat zielonogórski (w tym Gmina Czerwieńsk) zostały objęte czerwoną strefą ASF. Decyzja została podjęta na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, bo w Zielonej Górze potwierdzono obecność tej choroby. W ostatnim czasie na terenie miasta znaleziono kilka martwych dzików, które były zarażone wirusem ASF. Decyzja wojewody oznacza, że również w naszej gminie obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasów.
Wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Świnie domowe i dziki to główne źródło zagrożenia. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji, gdyż wirus ASF zagraża utrzymaniu populacji wspomnianych zwierząt. Bieżące informacje w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na określonym przez wojewodę lubuskiego terenie, można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii pod nr tel. +48 22 623 20 89 i +48 22 623 17 17 lub wysyłając elektronicznie pytania na adres: asfpytania@wetgiw.gov.pl.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści