sierpień 2020 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

SIERPIEŃ 2020

31.08.2020r.

Na żwirowni powstaje kolejna atrakcja - strzelnica "Dolina Żwirowa"

28.08.2020r.

Zebranie mieszkańców Sołectwa Nietków

Sołtys Nietkowa zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w najbliższy piątek (4. września) o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Porządek obrad tego zebrania przewiduje rozliczenie finansowe wydatków funduszu sołeckiego za 2019 rok, podjęcie uchwały dotyczącej korekty wydatków w roku bieżącym oraz podjęcie niezbędnych uchwał dotyczących wydatków i realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w 2021 roku. Tradycyjnie będzie też możliwość zadawania pytań Burmistrzowi Czerwieńska w sprawach nurtujących mieszkańców. Od kilku dni ogłoszenia o zebraniu są już wywieszone w tablicach informacyjnych sołectwa.

Rada Sołecka wspólnie z p. Sołtys dokonała analizy potrzeb sołectwa, możliwości realizacji poszczególnych zadań, rozpatrzyła różne wnioski mieszkańców zgłaszane podczas rozmów w ostatnim okresie i określiła priorytety działań na 2021 rok. Na bazie tej analizy zostaną przygotowane propozycje zadań do realizacji ze środków przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Zapraszamy do udziału w zebraniu.


25.08.2020r.
Nadzwyczajny sposób realizacji projektu "Nie Damy Się"
Przyjdzie nam przez najbliższe miesiące przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z koronawirusem. Taką sytuację przewidzieli autorzy projektu "Nie Damy Się", który realizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dochowując najwyższej staranności od 3. września rozpocznie się cykl szkoleń dla mieszkańców Nietkowa. W ramach bezpłatnych zajęć komputerowych będzie można poznać zasady wykorzystania Internetowego Konta Pacjenta, funkcje użytkowe e-recepty, będzie możliwość założenia Profilu Zaufanego, poznania sposobu wykonywania przelewów bankowych z wykorzystaniem konta bankowego oraz zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Organizatorzy zapewniają, że przedsięwzięcia projektu będą zrealizowane z priorytetem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w ramach zadania "Startuj z FIO - lubuskie lokalnie". Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby projekt był atrakcyjny dla uczestników, przeprowadzony bezpiecznie i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Sala zajęć w WDK jest już przygotowana [tak, jak na zdjęciach] - zapraszamy do udziału w zajęciach.

22.08.2020r.

Uwaga na drzewa w parku - łamią się nawet bez silnych podmuchów wiatru

20.08.2020r.

Nadchodzą kolejne zmiany w systemie odbioru odpadów
Zapowiadane są kolejne zmiany w gospodarce odpadami, które mają ułatwić funkcjonowanie systemu, zahamować wzrost opłat za śmieci oraz ograniczyć zaśmiecanie środowiska. Samorządy bacznie obserwują zapowiedzi zmian i próbują dostosować swoje systemy odbioru odpadów do zapowiedzi. Tak też jest w Gminie Czerwieńsk. Trwają intensywne prace nad dostosowaniem systemu do nowych przepisów.
Jedna z proponowanych zmian dotyczy podniesienia stawki za odpady z nieruchomości niezamieszkałych. Nie wiadomo o ile wzrośnie, ale ministerstwo twierdzi, że obecna stawka jest za niska. Zapowiadane też jest wprowadzenie rozwiązań dających możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, gdzie często występuje tzw. "odpowiedzialność zbiorowa". Spółdzielnie mieszkaniowe czekają na to rozwiązanie z dużą nadzieją.
Będą również zmiany w zakresie rozliczania przez gminy poziomów recyklingu za 2020 rok. Utrzymana w tym zakresie będzie metoda obliczania z 2019 roku, co pozwoli oszczędzić gminom sporych kwot. Ministerstwo Klimatu chce, aby na samorządy nie była narzucana taka terapia szokowa, tylko stopniowo, żeby ustawodawca wskazywał jak poziomy recyklingu mają być osiągane.
Wśród zapowiedzianych zmian jest m.in. zwiększenie do 5 tys. zł kary za zaśmiecanie środowiska. Obecna stawka sięgająca maksymalnie 500 zł zapisana w kodeksie wykroczeń jest za niska. Nastąpi też podniesienie maksymalnej kary pozbawienia wolności do 8 lat za porzucanie odpadów niebezpiecznych.
Możliwe, że zmieni się też charakter odbioru odpadów od mieszkańców. Każda gmina dokona analizy swoich możliwości w tym zakresie i jeśli mamy pięć kubłów, to samorząd mający taką możliwość, będzie mógł stosować trzy kubły. Ale tu będzie wymagana decyzja ministra. W ocenie ministerstwa większość samorządów pozostanie przy dotychczasowej metodzie dopóki nie uzupełnią tzw. luki inwestycyjnej w tym zakresie. W Gminie Czerwieńsk prawdopodobnie pozostaniemy przy dotychczasowej metodzie odbioru odpadów.
Proponowane zmiany powinny zahamować dynamikę wzrostu opłat za odpady. Samorządy czekały na takie rozwiązania bardzo długo i jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. W założeniach nowe regulacje mają prowadzić do obniżenia kosztów całego systemu i ustabilizowania cen. Czy tak będzie pokażą najbliższe miesiące.

17.08.2020r.

Nie można tolerować takich wybryków na placu zabaw...

14.08.2020r.

Zadbany cmentarz w Nietkowie

12.08.2020r.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Gminy Czerwieńsk
W związku ze zbliżającym się sezonem wzrostu zachorowań na grypę i przewidywaną drugą falą zachorowań na koronawirusa COVID-19 Burmistrz i Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku planują sfinansować szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców naszej gminy z grupy wiekowej powyżej 60 roku życia. Do 10 września 2020 roku należy złożyć stosowną deklarację uczestnictwa.
Szczepienia przeciwko grypie są ważnym elementem profilaktyki, zapobiegają zachorowaniom szczepionych osób i zapewniają wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi, ale także będą miały bardzo duże znaczenie dla zróżnicowania i rozpoznania zakażenia koronawirusem. Szczepienia wspomagają organizm w zwalczaniu wirusa grypy, a tym samym wpływają na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy z grupy podwyższonego ryzyka zachorowaniem (grupa wiekowa 60+).  
Jest powszechnie wiadomo, że objawy zakażenia wirusem grypy i koronawirusem są bardzo podobne. Dodatkowo - zdaniem naukowców - wirus grypy toruje drogę dla koronawirusa, czyli łatwiej jest się wtedy zakazić wirusem SARS-CoV-2. Obecność obu tych wirusów w naszym organizmie na pewno potęguje te objawy i przebieg zakażenia może być cięższy oraz może prowadzić do zagrożenia  życia. Dlatego władze samorządowe zachęcają do profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwieńsk pokój 103, tel. 68 327 83 02, a także w każdym sołectwie u sołtysów.
Deklaracja udziału w programie jest dostępna do pobrania na stronie internetowej urzędu, a także w urzędzie gminy, w pok. 103 i u sołtysów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców kwalifikujących się do udziału w programie do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości.

10.08.2020r.

W nieznośnym upale ODRA Nietków wygrywa z TĘCZĄ Krosno Odrzańskie 6:1

08.08.2020r.

Zmiana terminów opłat należnych Gminie Czerwieńsk
Informujemy, że uległy zmianie terminy wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów 1-01-2019 roku. Mieszkańcy otrzymali zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.
Burmistrz Czerwieńska na mocy ustawy z dnia 31-03-2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568), zmienia terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za rok 2020.
Stosownie do wyżej wymienionej ustawy: 1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku [było: do 30-06-2020r.]; 2. Termin wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za 2020r. upłynął dnia 30-06-2020 roku [było: do 31-03-2020r.].
Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku prowadzony przez PKO BP S.A. IO/Zielona Góra numer 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnymi i Ochrony Środowiska, pokój numer 109 - telefon 68 3278179. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kompetentnym urzędnikiem.

06.08.2020r.

Będą dodatkowe pieniądze na pomoce dydaktyczne
Dziś już wiemy, że uczniowie wracają do szkół 1 września. Kilka dni temu niemal 77 mln zł podzielono między samorządy na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Ministerstwo Finansów zatwierdziło podział 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej z tytułu zakupu pomocy niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Subwencja oświatowa została zwiększona 1044 gminom - w tym Gminie Czerwieńsk. Wsparcie jest zróżnicowane i sięga od 6,8 tys. zł (Kraśnik) do 706 tys. zł (Warszawa). W sumie do gmin trafiło 76,7 mln zł. Dofinansowanie dotyczy wskazanych przez samorząd szkół podstawowych, które mają lub będą mieć od 1 września w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia) i nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.
Pieniądze na pomoce dydaktyczne to pierwsze rozdysponowane środki z rezerwy w tym roku (poza środkami na usuwanie skutków wypadków losowych). Lista gmin, którym przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne jest długa. Na tej liście, na pozycji 213, znajduje się również Gmina Czerwieńsk. Wysokość dofinansowania to 75.000,- złotych. Pieniądze te z pewnością przydadzą się na zakup nowych pomocy dydaktycznych dla szkół.

03.08.2020r.

Tak, w Nietkowie potwierdzono 17. w Polsce ognisko ASF
Na mapie ognisk i przypadków ASF, publikowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, pojawiło się kolejne ognisko choroby. Wirusem afrykańskiego pomoru świń zostało dotknięte gospodarstwo na terenie Nietkowa. Ognisko ASF nr 17. w 2020 roku zostało potwierdzone na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Jak informuje komunikat GIW, ognisko ASF zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 18 świń (tuczników), położonym w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Choroba nie jest niebezpieczna dla ludzi - wirus atakuje tylko świnie. Przeciwko wirusowi ASF nie ma skutecznej szczepionki. Kluczowe jest wczesne zgłaszanie wszystkich podejrzeń choroby u świń i ścisła kontrola ich uboju.
Wojewoda Lubuski określił w swoim rozporządzeniu obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w Nietkowie ogniska afrykańskiego pomoru świń. Obszar ten obejmuje miejscowość: Nietków, Boryń i Laski.
Na obszarze zapowietrzonym ZAKAZUJE SIĘ:
 1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 2. przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 3. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 40 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby,
 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych,
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 6. przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
Na obszarze zapowietrzonym NAKAZUJE SIĘ:
 1. oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, szczególnie odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące/wychodzące do/z gospodarstwa,
 3. niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie,
 4. oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów,
 5. wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 6. umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działania środka dezynfekcyjnego,
 7. pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa,
 8. ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni.
W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w piątek odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzeniem w Nietkowie ogniska ASF w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Zielonogórski, Burmistrz Czerwieńska, Wójt Gminy Dąbie, Powiatowa Lekarz Weterynarii, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Zielona Góra, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Zielona Góra.
Na posiedzeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że dokonano już utylizacji 18 sztuk trzody chlewnej w skażonym gospodarstwie w Nietkowie oraz poinformował o zakazach i nakazach wynikających z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania ASF u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego. Na drogach publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wyłożono maty dezynfekcyjne nawilżone środkiem dezynfekcyjnym. Ponadto ustalono harmonogram działań związany z realizacją zakazów i nakazów wynikających z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, w tym sprawy dotyczące oznakowania granic obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego „AFRYKAŃŚKI POMÓR ŚWIŃ” odpowiednio „OBSZAR ZAPOWIETRZONY” lub „OBSZAR ZAGROŻONY”.

01.08.2020r.

Panele ogrodzenia cmentarza wróciły na swoje miejsce

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści