wrzesień 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
WRZESIEŃ 2019

30.09.2019r.

Bezpieczeństwo w pracach polowych
Do redakcji dotarła prośba o zamieszczenie informacji przypominającej o zasadach bezpieczeństwa w czasie prac w rolnictwie jesienią. Przypominamy więc o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas jesiennych prac w polu, zwłaszcza, że ostatnio występuje ich dość duże natężenie.
Rolnik przed wyruszeniem w pole, zwłaszcza jeśli będzie przejeżdżać maszynami rolniczymi przez drogi publiczne, powinien sprawdzić stan techniczny maszyny. Sprawdzić należy m.in. czy nie ma żadnych wycieków płynów eksploatacyjnych, czy są sprawne hamulce oraz czy odpowiednio działa oświetlenie ciągnika czy maszyny. Każda z maszyn rolniczych czy przyczepa powinna mieć także na stałe zamontowany trójkąt ostrzegawczy, a w niektórych przypadkach także koguta ostrzegawczego. Maszyny powinny być też wyposażone w osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyny.
Policja apeluje, żeby dużą uwagę - pomimo nawału prac - zawracać na dzieci w gospodarstwie. Nie powinno się też przewozić żadnej osoby na przyczepie, zaczepie czy błotniku ciągnika. Warto także sprawdzać czy nikt nie znajduje się w pobliżu pracującej maszyny.
Policja przestrzega, że w czasie jesieni będzie zwracać szczególną uwagę na osoby, które przyczyniają się do zanieczyszczania dróg publicznych w wyniku prowadzonych prac na polach. Pozostawiając ziemię czy inne zanieczyszczenia pochodzące z pola, stwarzane jest realne zagrożenia w ruchu drogowym. Przy odrobinie deszczu powstaje śliskie błoto, które przyczynić się może do osłabienia przyczepności kół innego pojazdu, a w konsekwencji do wypadku drogowego. Zabrudzenie drogi publicznej przez ciągnik czy inną maszynę rolniczą jest wykroczeniem, za które grozi wysoki mandat. Reguluje to Kodeks Wykroczeń, a dokładnie art. 91. Za takie wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości nawet do 1500 złotych. Zgodnie z prawem, rolnik powinien uprzątnąć zabrudzoną jezdnię po każdym przejeździe. Ponadto należy pamiętać, że obowiązkiem rolnika wykonującego prace polowe pojazdem rolniczym i planującego wyjechać na drogę publiczną, jest takie oczyszczenie maszyny rolniczej, aby jej ruch nie powodował zanieczyszczania drogi. Jeśli rolnik nie usunie zabrudzenia na żądanie zarządcy drogi, to - oprócz mandatu - może zostać również obciążony kosztami oczyszczenia jezdni zleconej firmie zewnętrznej. Rolnik powinien też pamiętać, że jeżeli jego maszyna rolnicza zabrudziła drogę publiczną, to do czasu jej oczyszczenia, odcinek zabrudzonej drogi powinien zostać odpowiednio oznaczony. W praktyce oznacza to rozłożenie trójkątów ostrzegawczych w odpowiedniej odległości od powstania zabrudzenia.

26.09.2019r.
Remont dachu kościoła nabiera rozpędu
Remont dachu kościoła w Nietkowie nabiera rozpędu. Firma wykonująca prace remontowe przykłąda się solidnie do pracy. Pierwsze efekty prac już są widoczne - szybko usuwane jest stare deskowanie dachu. Jak widać materiał nie wytrzymał próby czasu i jest w kiepskim stanie. Wymiana prowadzona jest w ostatniej chwili. Z pracami remontowymi nie można było już dłużej czekać. Przy okazji dokumentowane są pozostawione przez byłych mieszkańców Nietkowa napisy na belkach stropowych kościoła. Niektóre z nich pochodzą z 1905 roku - to świadectwo przeglądów konstrukcji stropu i dachu. Takich ciekawostek jest jeszcze sporo. Będziemy o nich informować w miarę postępu prac.

23.09.2019r.
W okolicznych lasach pojawiły się takie grzyby

21.09.2019r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy, że w październiku na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić najlepiej dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę PREZERO, w miejscu widocznym  przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 19 października 2019 roku.
Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Trzeba jednak pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 12:00 do 15:00.

18.09.2019r.

Wydatki z funduszu sołeckiego Nietkowa w 2020 roku
Podczas zebrania mieszkańców sołectwa Nietków podjęto decyzje co do przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pani Sołtys wraz z radą sołecką kontynuują przyjęte kierunki działań i konsekwentnie realizują poszczególne przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Czerwieńska w przyszłym roku fundusz sołecki Nietkowa będzie wynosił 43.062,46 zł. Za te pieniądze planuje się realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1: Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie wewnętrznego chodnika. W ramach tego zadania będzie wykonany wewnętrzny chodnik wzdłuż ogrodzenia na placu zabaw z siłownią plenerową (działka nr 336). Planowany koszt tego zadania to 17.000,00 złotych.
Zadanie nr 2: Modernizacja ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego. W ramach tego zadania będzie wykonane solidne i trwałe ogrodzenie boiska sportowego LKS ODRA Nietków od strony ulicy Ogrodowej (działka nr 367). Planowany koszt zadania nr 2: 17.000,00 złotych.
Zadanie nr 3: Integracja mieszkańców sołectwa Nietków. W ramach tego zadania będą zorganizowane zajęcia oraz spotkania środowiskowe dla mieszkańców sołectwa, będzie wspieranie lokalnych tradycji i współpraca z Greifenhain (wioska partnerska z gminy Drebkau). Planowany koszt zadania: 3.062,46 złotych.
Zadanie nr 4: Utrzymanie terenów zielonych, porządku i dbałość o estetyczny wygląd sołectwa. Zadanie obejmuje: zakup materiałów do prac porządkowych na terenie sołectwa (paliwo, olej, żyłka, itp.), zakup kwiatów i roślin ozdobnych, a także obsługę techniczną dwóch kosiarek z napędem, kosy spalinowej Stihl, dmuchawy i traktorka-kosiarki oraz koszt pielęgnacji terenów zielonych. Planowane wydatki w zadaniu nr 4 to 6.000,00 złotych.
Realizacja wszystkich czterech zadań z funduszu sołeckiego na 2020 rok wykorzystuje całkowicie przydzielone środki w kwocie 43.062,46 złotych. Po dyskusji zgłoszone zadania zostały przyjęte do realizacji. Mając uchwałę zebrania mieszkańców Pani Sołtys zgłosi te zadania do budżetu Gminy Czerwieńsk na 2020 rok.

16.09.2019r.
Mistrzostwa Świata w powożeniu w partnerskiej Gminie Drebkau

13.09.2019r.
Winobraniowe występy zespołów z Nietkowa
Co roku Winobranie ma świetną oprawę muzyczną. Tygodniowa impreza w Zielonej Górze obfituje również w występy loalnych zespołów. Od lat na scenie można też zobaczyć zespoły wokalno-instrumentalne z Nietkowa. W tym roku prezentowały się Nietkowianki, Rezonans i Sukces. Występy naszych zespołów były przyjęte przez widownię bardzo ciepło i życzliwie - to była dobra promocja Nietkowa. Zespoły zaprezentowały się w repertuarze ludowo-biesiadnym. Wybór okazał się trafny, ponieważ publiczność nagrodziła występy gromkimi brawami oraz osobistymi podziękowaniami. Winobranie można więc uznać za udane.
Ponadto zespoły Rezonans i Sukces zostały zaproszone na występ w sobotę, 14 września o godzinie 11:30 - scena przy FOCUS MALL. Raz jeszcze będzie można posłuchać skocznych utworów w wykonaniu naszej uzdolnionej młodzieży. Zapraszamy mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu kulturalnym.

11.09.2019r.
Rozpoczął się remont dachu naszego kościoła
Rozpoczyna się pierwszy etap remontu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (XIX w.) w Nietkowie, który koncentruje się na stabilizacji i naprawie konstrukcji stropu oraz generalnym remoncie pokrycia dachu. Zadanie to uzyskało znaczne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania przewiduje się w pierwszej kolejności naprawę i stabilizację drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną. Wiązary w kształcie krzyży św. Andrzeja nad nawą główną w wielu miejscach uległy przełamaniu w kluczu oraz posiadają znaczne przemieszczenia. Maksymalne ugięcie wiązara wynosi 18cm przy dopuszczalnym 2,3cm. W celu naprawy tej sytuacji wykonane zostaną podwieszenia dodatkowymi wiązarami wieszakowymi. Uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej wymagają wymiany na nowe. Istniejące pokrycie dachu z blachy zostało wykonane w latach 90-tych XX wieku przy użyciu pozagatunkowych (rozbiórkowych i bezklasowych) desek z oflisem. Niezbędne jest usuniecie tych desek i wykonanie nowego, solidnego poszycia oraz pokrycia dachu z materiału zgodnego z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego.
Taki zakres prac przewiduje I. etap remontu naszego kościoła. Wieloletnie zabiegi księdza proboszcza Marka Kidonia zakończyły się sukcesem. Rozpoczyna się remont, który zmierza do przywrócenia świetności kościołowi w Nietkowie. Prace będą realizowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

09.09.2019r.
Narodowe Czytanie '2019          - więcej zdjęć w galerii

07.09.2019r.
Otwarcie placu zabaw z siłownią plenerową
To było wielkie wyzwanie dla p. Sołtys, Rady Sołeckiej i mieszkańców Nietkowa. Utworzenie placu zabaw z siłownią plenerową w miejscu, gdzie - zgodnie z ewidencją gruntów - do tej pory był… wodopój (a później zbiornik przeciwpożarowy), wydawało się przedsięwzięciem niemożliwym do wykonania. Mieszkańcy Nietkowa podjęli jednak uchwałę o realizacji tego trudnego zadania. Z góry było wiadomo, że potrwa to kilka lat, bo koszty przewozu ziemi, niwelacji tego terenu i wiele prac gospodarczych trzeba było wykonać w czynie społecznym. To określenie co prawda wyszło już z powszechnego użytku, ale w Nietkowie są mieszkańcy, którzy pamiętają dobrze, co oznacza praca na rzecz dobra wspólnego. Bez pomocy lokalnych rolników, przedsiębiorców i całej rzeszy dobrych ludzi, którzy bezinteresownie uczestniczyli w pracach gospodarczych nie dalibyśmy rady przygotować terenu pod ten plac. To była ogromna pomoc. W następnym roku powstał projekt budowlany i ogrodzenie. W kolejnym zakupione zostały zasadnicze elementy placu zabaw i urządzenia siłowni plenerowej; zbudowano też altankę. W roku bieżącym dokompletowano elementy placu zabaw, zamontowano ławki i kosze na śmieci, i jak najszybciej oddano plac zabaw do użytku.
Zdecydowana większość wydatków tego zadania realizowana była z funduszu sołeckiego Nietkowa, a na finiszu pomógł projekt realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa z grupą nieformalną „Aktywni Mieszkańcy”. Projekt zyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w ramach programu „Startuj z FIO - Nowy Początek”. Wykorzystano wszystkie możliwości, aby plac zabaw powstał jak najszybciej. Radość dzieci i uśmiechy „od ucha do ucha” są najlepszą nagrodą dla osób, które z uporem i konsekwencją dążyły do celu. Dzisiaj możemy cieszyć się tym pięknym placem.
Zbliża się termin zebrania mieszkańców, na którym będą podejmowane decyzje o podziale środków funduszu sołeckiego na przyszły rok. Pani Sołtys z Radą Sołecką już planuje budowę chodnika wewnątrz placu (wzdłuż ogrodzenia), aby można było bez problemów wprowadzać tam wózki dziecięce i komfortowo poruszać się wewnątrz placu. Miejsce jest spokojne, bezpieczne i przez długie lata będzie służyć dzieciom. Zapraszamy do korzystania z tego placu.

05.09.2019r.
Narodowe Czytanie w Nietkowie
W tę sobotę już po raz kolejny Polacy wezmą udział w Narodowym Czytaniu. Do akcji dołączyła także nasza Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nietkowie.
Narodowe Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w celu zachęcenia Polaków do czytania lektur polskich twórców. Akcję rozpoczęło czytanie naszej epopei narodowej Pana Tadeusza. W kolejnych latach promowane były dzieła miedzy innymi Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. Co roku Narodowe Czytanie organizowane jest w wielu miejscach w Polsce - w parkach, domach kultury, bibliotekach, różnych instytucjach państwowych gromadzą się ludzie by wspólnie czytać dzieła polskich poetów i prozaików.
W tym roku para prezydencka wybrała osiem pozycji z proponowanych stu. Na liście lektur znalazły się tytuły, których wspólnym mianownikiem jest polskość z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. W Nietkowie akcja realizowana jest już od kilku lat - zachęcamy do udziału w niej, bo czytanie znów staje się modne.

04.09.2019r.

Zakończenie sezonu Grand Prix

Rywalizacja wędkarzy w tegorocznym sezonie zawodów Grand Prix dobiega końca. Ostatnie zawody wędkarskie z tego cyklu zostaną rozegrane w niedzielę - 8 września 2019 roku - na rzece Odrze. Organizatorem zawodów jest oczywiście Koło Wędkarskei SUMIK w Nietkowie. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 5:30 do godziny 6:00.

Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2019 i kończą tegoroczny sezon. Zapraszamy.

02.09.2019r.
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści