styczeń 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

STYCZEŃ 2021

30.01.2021r.
Strażacy nie lubią się nudzić - w wolnych chwilach remontują remizę

27.01.2021r.
Przez lata naszym strażakom służył ŻUK - w 1996 roku zastąpił go STAR 200

25.01.2021r.
Firma EKO-Rogowski bardzo sprawnie realizuje Inwestycję wodno-kanalizacyjną na ul. Żwirowej

24.01.2021r.
Imieniny wikariusza - księdza Mariusza Słabonia

22.01.2021r.
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego porady mogą być świadczone na odległość bez konieczności składania stosownego oświadczenia. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Aby umówić termin porady należy:
- skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 35 201 lub
- dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiatzielonogorski.pl lub
- dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski.
W umówionym terminie radca prawny/adwokat skontaktuje się z osobą uprawnioną telefonicznie w celu udzielenia porady. Pomoc może być też świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są w poniedziałek: 7:30 - 16:00, wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 15:00. W przypadku rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej w treści e-maila należy podać: lokalizację punktu (Czerwieńsk) oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, a także należy zaznaczyć, że rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację. Aby dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów publicznych, dostępnym pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski można skorzystać z przekierwania na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Stacjonarnie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2 (budynek Przychodni Zdrowia) według następującego układu: środa 8:00 - 12:00 adwokat/radca prawny (adwokat w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. - radca prawny w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.), czwartek 13:00 - 17:00 radca prawny, piątek 8:00 - 12:00 adwokat. Więcej informacji na ten temat, w tym obszerny zakres udzielanej pomocy prawnej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku - www.czerwiensk.pl.

19.01.2021r.
Zdjęcia zamrożonych dziur lepiej oddają problem mieszkańców   [zgłoszone do gminy]

16.01.2021r.
Archiwa mówią - nieudana próba utworzenia parafii w Nietkowie w 1957 roku
W świetle jednego ze źródeł, w Nietkowie (wówczas Polskim) wykazano w 1955 r. 850 katolików. W opinii z kolei zielonogórskiej administracji wyznaniowej, kościół filialny (poświęcony 9 września 1945 r.) przeznaczony był w tym samym roku dla 1667 osób z Nietkowa oraz Lasek. Majątek kościelny w Nietkowie, w postaci gruntów rolnych, domu i zabudowań gospodarskich, został zawłaszczony przez państwo. Ostatnie z wymienionych przypadły miejscowej spółdzielni produkcyjnej. W ten sposób ateistyczna władza doprowadziła do tego, że w ramach walki z Kościołem katolickim, w Nietkowie, oprócz wspomnianego obiektu sakralnego, w gestii parafii w Czerwieńsku ostał się jedynie przydrożny krzyż. Radę tamtejszą stanowili: kościelny, a zarazem pracownik referatu opieki społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze, Stanisław Kranc, a także gospodarzący indywidualnie rolnicy Kazimierz Drzewiecki i Jan Terka. Koło Różańcowe zrzeszało 45 kobiet. Były to osoby wyjątkowo niepodatne, w opinii lokalnej administracji, na prorządową agitację proboszcza ks. Ludwika Muchy. Grabarza w Nietkowie nie odnotowano, ponieważ trzy poniemieckie cmentarze o powierzchni szacowanej od 0,36 do 0,58 ha były nieczynne, przy czym dwa z nich popadły w ruinę, kolejny zaś został, jak to określono, zarośnięty lasem. Katechizacja szkolna zaś została przez rządzących wyrugowana z miejscowej szkoły. W tej sytuacji jej namiastka odbywała się nieregularnie w kościele pod kierunkiem organisty z Czerwieńska - Wacława Gduli. Brało w niej udział 30 młodych ludzi z Nietkowa oraz Lasek.
Mający miejsce w kraju jesienią 1956 r. krach stalinowskiego systemu władzy w wydaniu bierutowskim, spowodował krótkotrwałą normalizację relacji między państwem a Kościołem. W zaistniałej sytuacji Kuria Biskupia w Gorzowie Wlkp. usiłowała „ugrać” w kontaktach, tym razem z gomułkowskimi rządzącymi, utworzenie nowej parafii. Co ciekawe, miała ona powstać dzięki wyłączeniu z jej dotychczasowego odpowiednika w Czerwieńsku - Nietkowa oraz Lasek. W tej sprawie 26 czerwca 1957 r. wikariusz generalny ks. Władysław Sygnatowicz i kanclerz kurii gorzowskiej Marian Kumala wystosowali pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, powołując się na artykuł 1 „Dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych”. Brzmiał on następująco: „tworzenie, przekształcanie, znoszenie oraz ustalanie granic terytorialnych i siedzib diecezji i parafii Kościoła katolickiego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymaga uprzedniego porozumienia się z właściwym organem państwowym”. Przyszły proboszcz w zamyśle pomysłodawców nowej placówki w Nietkowie miał zamieszkać w „[…] byłej pastorówce, której połowa jest wolna i po małym remoncie nadaje się do użytku”. Podobnie jak w minionych latach, rządzący w związku z pogarszającymi się relacjami między państwem, a Kościołem szukali sposobu, aby w sposób administracyjny maksymalnie ograniczyć posługę duszpasterską wśród wiernych. Dlatego też w omawianym przypadku sekretarz wspomnianej rady, Henryk Korwel, w piśmie z 24 lipca 1957 r. poinformował Kurię Biskupią w Gorzowie Wlkp., że „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze działając po myśli dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. «o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych» art. 1, wnosi zastrzeżenia w sprawie utworzenia nowej samodzielnej parafii w Nietkowie, powiat Zielona Góra, do czasu rozwiązania zagadnienia plebanii”.
Celowe postawienie niemożliwego do zrealizowania przez wnioskodawcę warunku w postaci zorganizowania plebanii przekreśliło, po myśli władz, szansę na powołanie, obok Czerwieńska, kolejnej placówki kościelnej w będącym przedmiotem naszych rozważań - Nietkowie.
Daniel Koteluk
- - - - - - - - -
Tekst powstał w oparciu o źródła przechowywane w Archiwach Państwowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także dzięki pomocy Państwa: Anny Wojnarowskiej oraz Krzysztofa Mazura. Wykorzystano zarazem na potrzeby tego artykułu następujące publikacje: Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, [w:] Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych (według stanu z dnia 1 kwietnia 1977 r.), zebrał ks. M. Fąka, Warszawa 1978, s. 61; Schematyzm Ordynariatu Gorzowskiego Rok 1955, Gorzów Wlkp. 1955, s. 335–336; P. Karp, D. Koteluk, Polityka władz wobec „księży patriotów” na Środkowym Nadodrzu na przykładzie dziejów ks. Ludwika Muchy, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2013 („Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. 26), s. 149, 155.
- - - - - - - - -
Artykuł został opublikowany w samorządowym miesięczniku „Czerwieńsk U NAS” [numer 342, styczeń ‘2021, str. 9] - przedruk z wersji elektronicznej (link do miesięcznika U NAS).

14.01.2021r.
Wykorzystując przerwę pandemiczną rada sołecka wymienia panele w dużej sali WDK

11.01.2021r.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa


Resort finansów poinformował, że nie ulega zmianie termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT za ubiegły rok. Mamy na to jeszcze trochę czasu. Będzie można to zrobić w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznawane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli PIT zostanie złożony wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia 15 lutego. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku.

Kolejny raz fiskus wypełni za podatników zeznanie roczne za 2020 rok. Na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie wstępnie rozliczoną deklarację. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT będzie zawierał dane, które przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Poza tym w elektronicznym formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 proc. podatku. Wszystkie dane można będzie skorygować i np. przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP, który jest organizacją pożytku publicznego) i koniecznie wskazać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Po wprowadzeniu danych należy zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się - jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć - jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego trzeba wpisać swoje dane: PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2020. To jest łatwe i można bez przeszkód przekazać 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Zachęcamy do takiej formy wspierania działalności naszego Stowarzyszenia.

08.01.2021r.
Z historii OSP Nietków - Dzień Strażaka '1992 oraz Dzień Chłopa '1993

05.01.2021r.
Zmiany dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń Rodzina 500+
Programem "Rodzina 500+" objętych jest blisko 4 mln dzieci w Polsce. To bardzo poważny zastrzyk gotówki dla wielu polskich rodzin. W 2021 roku wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian. Oto najważniejsze informacje dotyczące programu „500 PLUS”.
W 2020 roku rodzice i opiekunowie nie musieli składać nowych wniosków o przyznanie świadczenia „500 PLUS”. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lipca i wnioski o tę turę wypłat składać musieli tylko rodzice, bądź prawni opiekunowie dzieci, na które do tej pory zasiłek nie był pobierany - na inne wypłata przedłużyła się automatycznie. Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 PLUS po 30 czerwca 2019r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021r. Natomiast w 2021 roku, aby nadal pobierać „500 PLUS”, konieczne będzie złożenie wniosku o to świadczenie. Dotychczas nie było takiego wymagania i pieniądze wypłacane były automatycznie.
Nowe zasady dotyczące „500 PLUS” są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane będzie to świadczenie. Docelowo będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. W 2021 roku świadczenie „500 PLUS” przyznane zostanie na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Aby mieć zagwarantowaną wypłatę świadczenia od 1 czerwca 2021 roku do końca maja 2022 roku, wniosek o świadczenie „500 PLUS” należy złożyć we właściwym terminie. Wnioski o dalsze pobieranie świadczenia 500 plus będzie można składać w urzędzie lub na platformie ePUAP od:
    • 1 lutego 2021 roku jeśli wybierzemy drogę elektroniczną: przez platformę ePUAP, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia;
    • 1 marca 2021 roku jeśli wybierzemy drogę tradycyjną w urzędzie (w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku).
Termin ustalenia prawa do świadczenia „500 PLUS” oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. W 2021 roku świadczenie „500 PLUS” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Od dłuższego już czasu pojawiają się głosy, że ze względu na rosnące ceny żywności i niezbędnych produktów codziennego użytku, świadczenie „500 PLUS” powinno zostać zwaloryzowane - w budżecie na 2021 rok niestety nie zaplanowano pieniędzy ten cel. Najprędzej szansa na znalezienie na to środków może pojawić się w 2022 roku, ale wiele zależeć będzie od odpowiedzialnego i bardzo wyważonego zarządzania budżetem państwa.

02.01.2021r.
Wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku
Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (wystawianych w kubłach) i odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia się w sposób podany w poniższej tabeli. Nastąpiły drobne zmiany w terminach odbioru odpadów. Terminy wywozu makulatury (papieru) będą połączone z BIO-odpadami, a tworzyw sztucznych ze szkłem - prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe daty odbioru odpadów.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO
STYCZEŃ
9 , 22
2 , 29
22
22
2 , 29
LUTY
5 , 19
26
19
19
26
MARZEC
5 , 19
26
19
19
26
KWIECIEŃ
2 , 16 , 30
23
16
16
23
MAJ
14 , 28
21
14
14
21
CZERWIEC
11 , 25
18
11
11
18


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści