październik 2020 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

PAŹDZIERNIK 2020

30.10.2020r.
Dotacja z gminy umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu remontu kościoła w Nietkowie

28.10.2020r.
Teren arboretum leży w obszarze NATURA 2000
Dolina Środkowej Odry to kraina wielu gatunków ptaków związanych z mozaiką siedlisk wodnych i bagiennych, a także terenów otwartych oraz rozległych lasów łęgowych. W skali Europy obszar ten jest szczególnie istotny dla dla ochrony populacji 14 gatunków ptaków uznanych w Unii Europejskiej za rzadkie i zagrożone. Gatunkami, dla których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, tak zwanymi "przedmiotami ochrony" są: trzmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, derkacz, rybitwa białowąsa, zimorodek, rybitwa białoskrzydła, dzięcioł średni, cyranka, płaskonos, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa oraz krzyżówka. Do głównych zagrożeń obszaru należy zaliczyć pogorszenie jakości lub stopniowy zanik siedlisk gatunków ptaków na skutek niekorzystnych zmian zachodzących w obrębie reżimu hydrologicznego doliny rzeki Odry, a także ograniczenie powierzchni terenów otwartych łąk i pastwisk w wyniku braku ich ekstensywnego użytkowania lub zmiany na grunty orne.
Ochrona obszaru i ptaków na nim bytujących polega na podejmowaniu działań obejmujących m.in. zapewnienie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, ochronę najstarszych fragmentów lasów łęgowych i zadrzewień, a także zrównoważoną gospodarkę wodną uwzględniającą potrzeby wszystkich gatunków ptaków, dla których dolina Odry stanowi miejsce i przestrzeń do życia.

26.10.2020r.
Do lasu, na grzybobranie, nawet w czerwonej strefie można się wybrać

24.10.2020r.
Poziom rzeki Odry w Nietkowie osiągnął 5 metrów - o 1 metr przekracza stan alarmowy

22.10.2020r.
Paskudne słowo na "K" - koronawirus
Żarty i lekceważenie powagi sytuacji już się skończyły. Fakty mówią same za siebie. Pierwszy raz liczba zakażonych w naszym kraju w ciągu doby przekroczyła 10 tysięcy; zmarło kolejnych 130 osób. W województwie lubuskim mamy 283 nowe przypadki choroby. O takim rozwoju sytuacji mówili specjaliści od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że "wykrakali". Niewykluczone, że już wkrótce cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie, a nowe obostrzenia jeszcze bardziej zbliżą nas do wiosennych ograniczeń. Rząd w walce z pandemią szykuje się na najgorsze, a najnowsze prognozy mówią o możliwych już wkrótce nawet 25-30 tysiącach zakażonych dziennie.
Ani Gmina Czerwieńsk, ani Nietków nie są "zielonymi wyspami" na mapie zachorowań. Trudna sytuacja zdrowotna dotyka również naszych najbliższych. Decyzją SANEPID-u do 30 października mamy zdalne nauczanie w szkole, w domu kultury odwołane już są wszystkie zajęcia dla młodzieży i dorosłych, biblioteka wzmacnia procedury ochronne, mecze ODRY Nietków będą się odbywać bez udziału kibiców, wracają ograniczenia ilości wiernych w kościele. Paskudne słowo na "K" wkracza w naszą przestrzeń społeczną bez zaproszenia. Niestety wzrasta też liczba potwierdzonych przypadków zachorowań w Nietkowie, dlatego APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH.

19.10.2020r.
Ksiądz Łukasz obchodził imieniny w szczególnych okolicznościach

16.10.2020r.
100-letni transformator doczekał się renowacji

14.10.2020r.

Urząd Gminy w Czerwieńsku dostosowuje działalność do aktualnych warunków
Sytuacja pandemiczna staje się coraz bardziej poważna. Również w naszym regionie pojawia się coraz więcej przypadków COVID-19. To jest przesłanką do wprowadzenia zmian, a właściwie do dostosowania działalności urzędów do aktualnych warunków.
W związku z prowadzoną szeroko rozumianą profilaktyką w zakresie walki z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, szczególnie ludzi starszych, Burmistrz Czerwieńska prosi najbliższych członków rodziny o udzielanie im pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w formie elektronicznej, telefonicznej oraz przes e-PUAP.
Zgodnie z decyzją Burmistrza informujemy, że do odwołania obsługa interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku zostaje ograniczona i będzie przebiegała w następujący sposób: dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Zaleca się także wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówieniu wizyty, w godzinach pracy urzędu gminy.

Podajemy link do  danych kontaktowych (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek - www.czerwiensk.pl/aktualności.

Burmistrz Czerwieńska apeluje o dokonywanie opłat podatków i należności drogą elektroniczną. W przypadku potrzeby uprosza się o kontakt na numery telefonów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje i komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej.

12.10.2020r.
Jesienna wycieczka Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Nietkowie

09.10.2020r.
Projekt "Nie Damy Się" zakończony sukcesem
Pisząc projekt w maju tego roku bardzo trudno było przewidzieć rozwój sytuacji epidemicznej w naszym regionie kilka miesięcy do przodu. Autorzy projektu mieli wiele obaw i wątpliwości. Podjęli się realizacji ambitnego zadania i wszystkie założenia projektowe zrealizowali na przysłowiową "piątkę". Można powiedzieć, że rzutem na taśmę projekt został zakończony przed gwałtownym wzrostem zachorowań w naszym regionie. Wszystkie zagadnienia zrealizowano, a priorytet ochrony zdrowia uczestników zajęć w Domu Kultury był najważniejszy.
Projekt rozpoczął się od zabezpieczenia wszystkich niezbędnych środków ochrony, środków dezynfekcyjnych dla uczestników i używanego sprzętu komputerowego oraz pełnego wyposażenia w sprzęt. Dopiero mając kompletne zabezpieczenie materiałowe zajęć i dobrze przygotowane prezentacje wykładów przystąpiono do szkolenia. Nie było to łatwe, ponieważ część uczestników projektu ze względu na obawy zdrowotne przerabiała zagadnienia w warunkach domowych. Bardzo przydatne okazały się wskazówki telefoniczne prowadzącego, a w sytuacjach koniecznych - osobista wizyta w domach uczestników projektu. Ta nietypowa forma realizacji zajęć okazała się bardzo skuteczna. W Nietkowie przybyło 16 mieszkańców, którzy założyli swój Profil Zaufany i praktycznie korzystali z funkcji użytkowych Internetowego Konta Pacjenta. Kilkoro uczestników zajęć miało już założony Profil Zaufany, ale chętnie skorzystali z praktycznych ćwiczeń związanych z jego wykorzystaniem w cyfrowej rzeczywistości XXI wieku. Tak zrealizowano cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla  mieszkańców, głównie z przedziału wiekowego 50+. W zgodnej opinii uczestników projektu dobre przygotowanie zajęć miało przełożenie na efektywne szkolenie i skuteczne opanowanie nowych umiejętności.
Wszystkie przedsięwzięcia projektowe były możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a operatorem wykonawczym zadania była Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem". To kolejny projekt skutecznie zrealizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W trudnych czasach my "Nie Damy Się" - będziemy realizować kolejne wyzwania dostosowując działania do nowych warunków.

07.10.2020r.
Dom Kultury w Nietkowie wznawia działalność
Po dłuższej przerwie, od października, wznowił działalność Wiejski Dom Kultury w Nietkowie, który jest placówką kulturalną prowadzoną przez Gminę Czerwieńsk. Placówka ma nowego opiekuna, którym wybrana została pani Małgorzata Wojtczak. Zgodnie z ustaleniami za ofertę zajęć odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, a obiektem zarządza Sołectwo Nietków.
Nasz Dom Kultury jest otwarty we wtorki, środy i piątki od godziny 16:00 do godziny 20:00. Bogata oferta zachęca do uczestnictwa w zajęciach - w WDK prowadzone będą zajęcia z robotyki, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne dla dorosłych, będą też zajęcia plastyczne, komputerowe oraz ciekawe zajęcia świetlicowe. Ponadto są prowadzone próby lokalnych zespołów śpiewaczych. W Domu Kultury działa też Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Można tu miło i pożytecznie spędzić czas.
W obiekcie znajduje się także Biblioteka Publiczna, która jest czynna we wtorki, środy i piątki od 15:00 do 19:00. W zakładce internetowej Domu Kultury zamieszczamy aktualne informacje o organizowanych przez WDK imprezach i wydarzeniach kulturalnych, a także informacje o działających w strukturach WDK sekcjach artystycznych. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w organizowanych zajęciach.

05.10.2020r.

Kolejne prace pielęgnacyjne przy ogrodzeniu cmentarza

02.10.2020r.
XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
W warunkach ograniczeń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem została przeprowadzona XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Obrady radnych, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych (maseczki, środki dezynfekujące, zwiększone odległości, ograniczona do niezbędnego minimum liczba uczestników), przebiegły bardzo sprawnie. Burmistrz Czerwieńska szczegółowo poinformował radnych o swojej działalności w okresie międzysesyjnym, przedsięwzięciach realizowanych w gminie w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz przypadkami ASF. Informacja była obszerna i precyzyjnie wskazywała zakres podejmowanych w gminie działań.
Zgodnie z przepisami Burmistrz przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych osobach prawnych. Informacja ta była we wrześniu przedmiotem analiz i prac w komisjach stałych Rady, a jej treść została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.
Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, przyjęła wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024 oraz program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie na lata 2020-2023. Podczas sesji podejmowane również były decyzje dotyczące odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w Gminie Czerwieńsk. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk, podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a także - zgodnie z przepisami - podjęto uchwałę o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Na podstawie szczegółowych wyliczeń kosztów funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w naszej gminie i w związku z koniecznością dostosowania tego systemu do nowych uregulowań prawnych w całej gminie niestety wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla mieszkańców Nietkowa miesięczna stawka opłaty wyniesie 27,00 złotych/mieszkańca (gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny) oraz 54,00 złotych/mieszkańca (w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Wszystkie te zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku i będą poprzedzone informacją z urzędu gminy o nowej wysokości opłat.
Ponadto Rada Miejska podjęła m.in. uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy w Płotach, ustalono wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Czerwieńsku, podobnie jak w poprzednich latach przyjęto od powiatu zielonogórskiego zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy, a także podjęto uchwałę dotyczącą umowy partnerskiej z Gminą Zabór. Ta ostatnia uchwała dotyczy wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Leśniowem Wielkim a Nietkowem.
Sesja była transmitowana on-line. Nagranie będzie udostępnione w BIP Gminy Czerwieńsk. Wszystkie podjęte uchwały Rady Miejskiej są również zamieszczane w BIP Gminy Czerwieńsk.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści