lipiec 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LIPIEC 2021

30.07.2021r.
Uwaga na uszkodzony chodnik przy parku

28.07.2021r.
Będzie nowy, czerwony i... po prostu piękny
Właśnie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie. Tak rozpoczynają się procedury zakupu nowego wozu bojowego dla naszych strażaków.
Szczegółowy opis tego zakupu zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, która zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk. Z niej to możemy się dowiedzieć, że pojazd ma być nowy i nieużywany. Rok produkcji 2021. Napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej, z blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Kabina wozu ma być czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa z zawieszeniem pneumatycznym, z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, Układ miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną ma być umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Kabina powinna być wyposażona dodatkowo w indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, radiotelefon przewoźny, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, dach otwierany mechanicznie, fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi. Oczywiście nowy samochód strażaków ma posiadać urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego (w tym dodatkowo sygnał dźwiękowy pneumatyczny) oraz środki łączności.
Zbiornik wody ma mieć pojemność 3000 litrów, skrytki na sprzęt mają mieć podświetlenie LED, autopompa A16/8 i minimum 2,5/40 - ponadto autopompa powinna być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Autopompa i układ wodno-pianowy musi umożliwiać zasilanie co najmniej: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego oraz 4 szt. zraszaczy.
Dodatkowo nowy wóz bojowy strażaków będzie wyposażony w działko wodno-pianowe typu DWP16 zamontowane na dachu pojazdu, zwijadło szybkiego natarcia długości 60m z prądownicą wodno-pianową o napędzie elektrycznym i ręcznym za pomocą korby, wyposażona w zawór umożliwiający przedmuch linii szybkiego natarcia, elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm, a także radiotelefon przewoźny w kabinie z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy, wzmocnienie orurowaniem zewnętrznej konstrukcji dachu kabiny załogi, cztery reflektory nad szybą przednią kabiny załogi, ładowarkę Motorola GP360 (4szt.), latarki z ładowarką (4 szt.) oraz radiostację wykonaną ze stali nierdzewnej z dodatkowym wyłącznikiem prądu z sygnalizacją ładowania, kamerę cofania i mobilne urządzenie wyciągowe (wyciągarka elektryczna) o uciągu min. 9 ton i długości liny 28m. Dużo fachowych określeń, ale tego wymaga właściwa konstrukcja zakresu zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (urząd gminy) tego samego dnia, o godzinie 10:15. Termin wykonania zamówienia upłynie dnia 15.10.2021 roku - najpóźniej tego dnia nowy wóz strażacki powinien być dostarczony do OSP Nietków. Czekamy…

26.07.2021r.
Wycieczka statkiem uczestników projektu "Lepsze jutro II"

23.07.2021r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obsługiwać program "Dobry Start"
Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Będą one przyjmowane wyłącznie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Wniosków w formie papierowej już nie będzie można złożyć. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Na Platformie Usług Elektronicznych Zakłąd Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Będzie on wsparciem dla wnioskodawców i pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS. Prosimy zapoznać się ze zmianami w realizacji tego programu.

20.07.2021r.
Ruszyły procedury przetargowe na rewitalizację parku i arboretum
W biuletynie informacji publicznej Gminy Czerwieńsk ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej na realizację zadania pod nazwą: „Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie”. Po wielu latach projekt ten zyskał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020. Wartość prac szacowana jest na ponad 1 mln 100 tyś. Euro.
Zadanie podzielone jest na dwie części. Jedna część odnosi się do parku, a druga do arboretum.
Przedmiotem pierwszej części zadania jest rewitalizacja terenu parku dworskiego w Nietkowie, położonego na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków. Powierzchnia parku wynosi 2,3 ha. Park dworski w Nietkowie wpisany jest do rejestru zabytków w województwie lubuskim pod numerem 54 z dnia 29.04.1955r. i położony jest na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków.
Teren prac położony jest w zachodniej części wsi Nietków znajduje się na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków. Park z trzech stron otoczony jest ulicami - od zachodu ulicą Parkową, od strony północnej ulicą Kasprowicza, a od strony południowej ulicą T. Kościuszki. Od strony wschodniej wzdłuż parku ciągnie się ogrodzenie prywatnej posesji.
W ramach zadania przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie muru monolitycznego, wycinki drzew i usunięcie elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki), budowę ciągów komunikacyjnych, budowę instalacji elektrycznej i sanitarnej, odtworzenie fontann i zabytkowego muru, budowę pomieszczenia technicznego, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.
W części dotyczącej arboretum, które zajmuje powierzchnię ok. 1,9 ha i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wpisem do rejestru zabytków województwa lubuskiego nr L-74 /d. 3363/ z dnia 29.04.1955 r. podaje się, że teren inwestycji położony jest w województwie lubuskim w gminie Czerwieńsk, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 340/1 w Nietkowie, przy drodze między Nietkowem, a wsią Boryń.
Arboretum otacza las z trzech stron. Od strony północnej granicą jest grobla ziemna, za którą znajdują się pola uprawne i luźna zabudowa wsi Boryń. W części zachodniej arboretum znajdują się pozostałości cmentarza z grobowcem Rothenburgów i dwoma powojennymi grobami.
W ramach inwestycji przewiduje się wycinki drzew i krzewów, budowę ciągów komunikacyjnych, konserwację grobowca, rozmieszczenie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Przewiduje się adaptację części drzew rosnących na terenie arboretum. Ze względu na charakter obiektu, na terenie arboretum lokalizuje się elementy związane z działalnością edukacyjną w zakresie środowiska leśnego i jego ochrony. Tyle można wyczytać z krótkiego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.
Z punktu widzenia mieszkańców istotny jest termin składania ofert na realizację tego zadania. Został on określony na 28 lipca 2021r. do godziny 10:00. Wszystki oferty zostaną komisyjnie otwarte tego samego dnia o godzinie 10:15. Będziemy informować o rozstrzygnięciach.

17.07.2021r.
Wakacyjne zajęcia z robotyki w Domu Kultury

14.07.2021r.
Konsultacje i spotkanie z mieszkańcami Nietkowa
Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach programu "Czyste Powietrze". Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące oraz nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany będzie do 2029 roku. Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią 63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna jest w formie pożyczek.
Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Zakres wsparcia to dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 tyś. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tyś. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Przedsięwzięcie może obejmować termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Więcej informacji można uzyskać podczas konsultacji dla mieszkańców Nietkowa w piątek - 16 lipca, w godzinach od 12:00 do 15:00 w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 87. Zapraszamy!
UWAGA !!! Tego dnia będzie też możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Urząd Gminy w Czerwieńsku informuje, że 16. lipca.2021r., w godzinach od 12:00 do 15:00, w Domu Kultury w Nietkowie będzie można skorzystać z pomocy oddelegowanego pracownika Urzędu i spisać się. Pomoc urzędnika bardzo upraszcza wypełnienie tego obywatelskiego obowiązku. Zachęcamy do korzystania z takiej bezpośredniej formy kontaktu urzędników z mieszkańcami.
Korzystamy też z okazji i z przyjemnością informujemy, że Gmina Czerwieńsk została nagrodzona w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Wiedza to przesłanka innowacyjności, źródło postępu cywilizacyjnego, czynnik przełomu. Zdając sobie sprawę z rangi wiedzy, edukacji i nauki, od 2011 roku w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” corocznie wyróżniane są Gminy, Powiaty i Województwa, które przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej, wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą oraz budują fundamenty gospodarki wiedzy na poziomie „małych ojczyzn”.
Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu Gminie Czerwieńsk Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. To szczególnie ważna nagroda, bowiem przyznana zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Edycji, która towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Po dokonaniu oceny materiałów Kapituła Konkursu potwierdziła, że Gmina Czerwieńsk spełnia wszystkie kryteria Konkursu, a nadanie jej Certyfikatu jest w pełni uzasadnione merytorycznie.

12.07.2021r.
Flis Odrzański '2021 zawitał na przystani w Nietkowie        - więcej zdjęć w galerii

09.07.2021r.
Ciekawe zajęcia dla młodzieży w naszym Domu Kultury

07.07.2021r.
Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości
Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Od tego dnia ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), czyli nowy system informatyczny umożliwiający samodzielne złożenie deklaracji online. Deklarację będzie również można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem lub złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.
Uzupełniając deklarację trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, a także o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), deklarację do CEEB będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca.
Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programu Ochrony Powietrza. Z kolei zadaniem GUNB, w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jest dostarczenie narzędzia w postaci systemu teleinformatycznego, które te dane usystematyzuje oraz zgromadzi w jednym miejscu, aby w przyszłości w znaczący sposób ułatwić pracę jednostkom samorządowym.
Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Będą one stanowić dochód własny gminy. Termin na złożenie deklaracji:
  • 12 miesięcy na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
  • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Podajemy link do strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq. Na tej stronie są również dostępne wzory deklaracji. Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do terminowego wywiązania się z tego nowego obowiązku.

05.07.2021r.
Szansa na nowe mieszkania komunalne
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pilotuje nowy program pod nazwą Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe - spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przewiduje: wybudowanie mieszkań na wynajem z niskim czynszem, możliwość dojścia lokatorów do własności wynajmowanego lokalu przy wpłacie odpowiednio wysokiej partycypacji, skorzystanie z wakacji w płaceniu czynszu dla tych lokatorów, którzy nie zdecydują się na możliwość wykupu mieszkania (po upływie okresu spłaty przez SIM kredytu).
Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada jednostkowe wsparcie w wysokości 3 mln zł udzielane gminom na utworzenie nowego SIM oraz dofinansowanie gmin na dokapitalizowanie działających SIM w związku z planowaną inwestycją. Źródłami finansowania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych będą: bezzwrotne wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające 35% kosztów inwestycji, od 10 do 30% udziału wniesione przez lokatorów, 35-55% preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt będzie spłacany przez SIM z wpływów z płatności czynszowych.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę inicjującą procedurę ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa. Radni jednomyślnie zdecydowali o przystąpieniu Gminy Czerwieńsk do programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Wraz z innymi samorządami Gmina Czerwieńsk utworzy spółkę z o.o. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Lubuskie Trójmiasto. Dzięki temu możliwa będzie budowa i wynajem mieszkań z przystępnym czynszem, przeznaczonych dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest niemożliwe, albo znacząco obciążałoby budżet domowy. Uzyskanie przez gminę wsparcia w wysokości 3 mln złotych przeznaczone będzie na pokrycie udziału w spółce. Przewiduje się, że udziałowcami spółki będą samorządy tworzące Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto: Miasto Zielona Góra, Miasto Nowa Sól, Gmina Sulechów, Gmina Czerwieńsk, Gmina Nowogród Bobrzański, Gmina Świdnica, Gmina Otyń i Gmina Zabór.
Powstanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o. o. zwiększy dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Spółka ta stanie się alternatywą dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. Utworzenie Spółki poprawi sytuację w Gminie Czerwieńsk poprzez zwiększenie dostępności przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy, stabilny najem. Pojawia się szansa na nowe mieszkania komunalne.

02.07.2021r.
Przygotowania do Flisu Odrzańskiego idą pełną parą

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści