Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

GRUDZIEŃ 2018
11.12.2018r.
Uczestnicy projektu "Lepsze jutro II" podczas zajęć wykonali piękne ozdoby świąteczne

08.12.2018r.
ARiMR będzie rejestrować Koła Gospodyń Wiejskich
Wiele zmian przepisów możemy obserwować w ostatnim czasie. Coraz częściej dotyczą one również różnych form aktywności naszych mieszkańców. Kilka dni temu, 29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z zapisami ustawy mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji, wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.
Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Według nowych zapisów na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, a nadzór nad jego działalnością będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zmiana dotychczasowych przepisów wymusza konkretne działania na działających w Nietkowie Kołach Gospodyń Wiejskich. Dostosowanie działalności do wymogów najnowszych przepisów jest nakazem czasu i wyzwaniem, które zagwarantuje rozwój organizacji w kolejnych latach.

05.12.2018r.
Koniec użytkowania wieczystego
5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to nastąpi z mocy prawa.
Nowe przepisy dotyczą gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połową liczby lokali są lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez burmistrza.
Zaświadczenia będą wydawane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (to jest od 1.01.2019r.) albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się dopiero w kolejnym roku - w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.  
Więcej informacji na temat zmian w użytkowaniu wieczystym można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w pokoju 109 (parter) - tel. 68 327 81 79. Osoby zainteresowwane tym tematem proszone są o kontakt osobisty.

03.12.2018r.
Bezpłatne kursy dla mieszkańców Nietkowa
Na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego organizowane są bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców w ramach podnoszenia kwalifikacji. Nasza redakcja stara się pomóc w dotarciu do osób, które chciałby skorzystać z takich kursów.
Kurs skierowany jest do osób w wieku 25-64 lata (osoby w wieku 25-49 lat z wykształceniem najwyżej średnim, a w wieku 50-64 lata bez względu na wykształcenie), Zajęcia komputerowe trwać będą 120 godzin dydaktycznych i prowadzone będą w 10-osobowych grupach w WDK Nietków. Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz dobrą i wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym. Osoby potencjalnie zainteresowane kursami z Nietkowa i okolic proszone są o kontakt pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo: m.chmielowska@brcon.pl.

LISTOPAD 2018

30.11.2018r.
"Nad dachami Paryża" - finał programu Równać Szanse

27.11.2018r.
Spektakl finałowy projektu "Co nam w duszy gra..."
Młodzież uczestnicząca w ogólnopolskim programie Równać Szanse '2017 realizuje swoje zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Młodzi ludzie mierzą się ze swoimi zadaniami i pojawiającymi się trudnościami. Realizacja projektu powoli dobiega już końca. Ostatnim jego elementem jest spektakl, którego przygotowanie trwa już od dłuższego czasu.
29 listopada, o 17:30 zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie właśnie na ten spektakl grupy młodzieżowej zrealizowany w ramach projektu "Co nam w duszy gra...". To podsumowanie 1,5-rocznego projektu i prowadzonych zajęć z jego uczestnikami. Po spektaklu będzie czas na "popołudniową herbatkę" i słodki poczęstunek.
Projekt okazał się dużym wyzwaniem. Było sporo pracy przy realizacji harmonogramu - wyjazdy do teatru na zajęcia warsztatowe z aktorami, przygotowania do kiermaszu wielkanocnego, zajęcia kulinarne, ścieżka historyczna i spektakl finałowy. Kolejne etapy projektu zostały zrealizowane i z dumą można patrzeć na to, co zostało zrobione.

24.11.2018r.
Nowe wyposażenie jednostek OSP w Gminie Czerwieńsk
23 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Burmistrz Piotr Iwanus w obecności Dyrektor Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotra Jankowieckiego, Z-cy Komendanta Miejskiego bryg. Maksymiliana Koperskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Smorąga i Komendanta Gminnego OSP dh. Jerzego Kuczaka uroczyście przekazał jednostkom OSP sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I, Priorytetu IIIB i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP w Nietkowie zakupiono: agregat hydrauliczny P 630 SG, rozpieracz ramieniowy Sp 555, nożyce hydrauliczne S 312, a także zestaw węży hydraulicznych 10mx2.
Koszt całkowity tego zadania wyniósł 90.640,- zł, a dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 89.733,60 zł. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści