Statut - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Rozdział I
 
Postanowienia ogólne.
 
§ 1
 
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
 
§ 2
 
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§ 3
 
1.     Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.     Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Nietków.
3.     Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw europejskich, z poszanowaniem
       tamtejszego prawa.
4.     Stowarzyszenie może również nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami gminnymi, wojewódzkimi, krajowymi i zagranicznymi stosownie
       do obowiązujących przepisów.
5.     Stowarzyszenie może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami w celu pełniejszego wykonywania zadań statutowych.
 
§ 4
 
1.     Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2.     Stowarzyszenie może posiadać znaczek organizacyjny.
 
Rozdział II
Cele i środki działania.
 
§ 5
 
1.     Cele ogólne Stowarzyszenia obejmują zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3)     działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4)     działalności charytatywnej;
5)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6)     działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7)     ochrony i promocji zdrowia;
8)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9)     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
      w praktyce gospodarczej;
14)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16)  wypoczynku dzieci i młodzieży;
17)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20)  turystyki i krajoznawstwa;
21)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24)  ratownictwa i ochrony ludności;
25)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
26)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
27)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28)  promocji i organizacji wolontariatu;
29)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
30)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
32)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
33)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.     Cele szczegółowe obejmują:
1)     rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych oraz samorządowych;
2)     prezentowanie osiągnięć i propagowanie szerokiego dostępu do informacji dotyczących Nietkowa, a w szerszym wymiarze: Gminy Czerwieńsk, powiatu
       i województwa lubuskiego;
3)     budowanie społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie nowoczesnych technik komunikacyjnych i informatycznych;
4)     podnoszenie estetyki wsi oraz kultury życia codziennego jej mieszkańców;
5)     popularyzacja idei różnych form działalności na wsi;
6)     ochrona zabytków znajdujących się na terenie Nietkowa i dbałość o ich otoczenie;
7)     poprawa walorów turystycznych miejscowości i działalność promocyjna w tym zakresie;
8)     rozwój różnych form turystyki i krajoznawstwa, w tym agroturystyki;
9)     organizowanie festynów, wycieczek, zabaw i imprez okolicznościowych dla mieszkańców;
10)  promowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej, demokratycznej i europejskiej;
11)  podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego wsi;
12)  rozwijanie działalności kulturowo-oświatowej, podtrzymywanie tożsamości regionalnej, rozwijanie świadomości dziedzictwa historycznego i kulturowego
      wśród mieszkańców, pielęgnowanie lokalnych tradycji i zwyczajów;
13)  działalność oświatowa, poprawa warunków edukacyjnych, szans na rynku pracy mieszkańców wsi oraz osób wykluczonych społecznie;
14)  działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;
15)  działania na rzecz integracji społecznej;
16)  działania na rzecz tolerancji oraz upowszechnianie i ochrona praw kobiet, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17)  działania na rzecz atrakcyjnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych;
18)  działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19)  podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych oraz artystycznych;
20)  wspieranie działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
21)  wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi.

3.     Stowarzyszenie:
1)     realizuje swoje cele zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
2)     opiera swoją działalność na pracy społecznej członków;
3)     może zatrudniać pracowników.

4.     Przychody z odpłatnej działalności Stowarzyszenia są przeznaczane wyłącznie do realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
 
§ 6
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1.    Pracę własną członków Stowarzyszenia oraz organizowanie prac społecznych na rzecz zadań realizowanych przez Stowarzyszenie;
2.    Koordynowanie i inspirowanie pracy społecznej mieszkańców na rzecz rozwoju wsi;
3.    Aktywny udział w wykonywaniu prac porządkowych i modernizacyjnych w Nietkowie;
4.    Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi;
5.    Wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji i samorządu terytorialnego oraz inne podmioty;
6.    Pielęgnowanie tradycji kulturowych Nietkowa;
7.    Organizowanie festynów, wystaw, warsztatów, konkursów, wycieczek, zawodów, różnych innych form rekreacji, imprez artystycznych i sportowych, akcji
      porządkowania miejscowości, itp. – integrujących społeczność lokalną, a także imprez o charakterze charytatywnym, jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki
      publiczne w formie darowizn pieniężnych;
8.    Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, odczytów i innych form działalności edukacyjnej;
9.    Działalność wydawniczą (książki, czasopisma, broszury, ulotki, plakaty i inne publikacje) związane z celami Stowarzyszenia;
10.  Prowadzenie strony internetowej Nietkowa oraz profilu na portalach społecznościowych;
11.  Aplikowanie po środki finansowe ze źródeł samorządowych, rządowych i pozarządowych, a także unijnych;
12.  Uczestniczenie w realizacji projektów, programów lokalnych – krajowych i międzynarodowych;
13.  Współdziałanie z sołtysem, radą sołecką i samorządem gminnym oraz opiniowanie, inspirowanie i wspieranie ich działań na terenie Nietkowa;
14.  Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§ 7
 
Członkami Stowarzyszenia może być każdy, komu leży na sercu dobro Nietkowa, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, jeśli uznaje cele Stowarzyszenia i przyjmuje obowiązek udziału w ich realizacji.

§ 8
 
Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na:
   1.  Zwyczajne,
   2.  Wspierające,
   3.  Honorowe.
 
§ 9
 
1.     Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski posiadający zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez
       względu na miejsce zamieszkania, który złoży deklarację członkowską Stowarzyszenia.
2.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje chęć wspomagania Stowarzyszenia w formie pieniężnej, rzeczowej lub
       merytorycznej.
3.     Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
4.     Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały zarządu.
 
§ 10
 
Członek zwyczajny ma prawo:
1.     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków oraz zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3.     Korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4.     Posiadać i nosić odznakę członkowską,
5.     Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 
§ 11
 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.     Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
2.     Uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia,
3.     Świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
4.     Regularne opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania,
5.     Przestrzeganie postanowień Statutu oraz wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
6.     Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
 
§ 12
 
Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 
§ 13
 
Członkowie honorowi i wspierający nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich, natomiast członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
 
§ 14
 
1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2)    skreślenia z listy członków,
3)    likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia,
4)    wykluczenia,
5)    śmierci członka Stowarzyszenia.
2.     Skreślenie przez Zarząd z listy członków może nastąpić w przypadku nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub zalegania w opłacaniu składek
       członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
3.     Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
1)    naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)    pozbawienie praw publicznych.
4.     Uchwałę o skreślenie lub wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
5.     Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub
       wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna, władze stowarzyszenia.
 
§ 15
 
Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 
§ 16
 
1. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3.
2. Zasady wyborów i sposoby głosowania ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
 
§ 17
 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 
§ 18
 
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
1.     Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.     Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków odbywa się co 4 lata, a zebranie sprawozdawcze powinno być zwoływane co 1 rok, w terminie do końca
       kwietnia.
3.     O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania, w formie pisemnej lub elektronicznej na znane adresy członków,
       podając miejsce i porządek obrad oraz przygotowując materiały z nimi związane.
4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek komisji
       Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
       Zebrania członków winno nastąpić w ciągu 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.
5.     Walne Zebrania członków Stowarzyszenia rozpoczynają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych
       do głosowania, a w drugim terminie (nie wcześniej niż po upływie 15 minut) bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
6.     Walne Zebranie członków Stowarzyszenia obraduje według przyjętego porządku obrad.
7.     Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 
§ 19
 
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia:
1.     Uchwala statut i zmiany do statutu, program działalności Stowarzyszenia oraz budżet.
2.     Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udziela na wniosek Komisji absolutorium Zarządowi.
3.     Wybiera i odwołuje członków zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwala regulaminy działania tych władz.
4.     Upoważnia Zarząd do podejmowania zobowiązań do uzgodnionej kwoty w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia.
5.     Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu dotyczące odmowy przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
6.     Rozpatruje i rozstrzyga wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd oraz wnioski złożone Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia.
7.     Uchwala na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.
8.     Uchwala terminy i sposób płatności składek członkowskich.
 
§ 20
 
Zarząd
1.     Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2.     Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3.     Zarząd składa się z od 4 do 6 osób.
4.     Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
       przestępstwo skarbowe.
5.     Wybory członków Zarządu odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
6.     Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
7.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
8.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
9.     O posiedzeniu Zarządu powiadamia się członków najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem, dostarczając przy zawiadomieniu materiały dotyczące
       porządku obrad.
 
§ 21

W razie zmniejszenia się składu Zarządu do 3 osób, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia zmiany do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
 
§ 22
 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.     Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3.     Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania członków.
4.     Zawieranie umów i składanie wniosków, projektów i innych dokumentów o dofinansowanie.
5.     Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
6.     Opracowywanie planu działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych.
 
§ 23
 
Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos Prezesa.
 
§ 24
 
Prezes Stowarzyszenia:
1.     Przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2.     Kieruje pracami Zarządu.
3.     Podpisuje uchwały zarządu.
4.     Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
5.     Może upoważnić innego członka Zarządu na czas określony do wykonywania wszystkich lub niektórych funkcji.
 
§ 25
 
Komisja Rewizyjna
1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.
3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
       w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
       publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.     Wybory na członków komisji rewizyjnej odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na
       kandydowanie.
6.     Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
7.     Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
 
§ 26
 
W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej do dwóch osób, Komisja dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia zmiany do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
 
§ 27
 
1.     Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje i ocenia  co najmniej raz w roku całokształt jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
       finansowej.
2.     Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ze swojej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o udzielenie,
       bądź odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi,
3.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
 
§ 28
 
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos Przewodniczącego.
 
 
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze stowarzyszenia.
 
§ 29
 
1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.     Fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji, środków zewnętrznych, z funduszy publicznych i grantów,
3) z zapisów i darowizn, ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, itp.,
4) z przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5) z odsetek i dochodów z kapitału.
3.     Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznacza na działalność statutową.
4.     Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami określa Zarząd Stowarzyszenia:
1)  wszelkie środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane są wyłącznie na kontach bankowych Stowarzyszenia;
2)  Zarząd w drodze uchwały może wprowadzić pogotowie kasowe w gotówce do określonej kwoty.
5.     Do prowadzenia gospodarki finansowej Zarząd może zatrudnić pracownika.
6.     Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli i dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne do kwoty 10.000 złotych, wymagają
       dla swojej ważności podpisu Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a powyżej tej kwoty uchwały Zarządu.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.
 
§ 30
 
1.     Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności
       co najmniej połowy członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.     W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorem jest osoba wskazana w uchwale Zarządu lub
       postanowieniem sądu.
3.     W przypadku likwidacji Stowarzyszenia uchwałę o celu, na który zostaje przekazany majątek Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków.
 
§ 31
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 
 
ROZDZIAŁ VII
Inne postanowienia Statutu.
 
§ 32
 
ZABRANIA SIĘ:
1.     Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób
       z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
       pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
       przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.     Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych   
       niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.     Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
       niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, albo podmiotu, o którym mowa
       w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
4.     Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich
       osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 33
 
Składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
 
§ 34
 
Niniejszy Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
Postanowienie sądu o rejestracji Stowarzyszenia uprawomocniło się 15.05.2015 roku.


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści