Remont Kościoła - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Remont Kościoła

28.07.2023r.
Ruszył drugi nabór do Programu Odbudowy Zabytków
W środę - 26. lipca 2023 roku - ruszył drugi nabór w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o środki na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków. Samorządy mają czas do 16. sierpnia na złożenie wniosków.
Podobnie jak w pierwszej edycji, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować o dofinansowanie w trzech kategoriach finansowych: do 150 tys. zł, 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Minimalny wkład własny, jaki muszą zagwarantować samorządy to jedynie 2 procent wartości zadania. Jak wskazano w komunikacie MKiDN program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Środki będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgłoszenie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki mu podległej. Podobnie jak w pierwszej edycji operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie przyjmował wnioski i prowadził rozliczenia.
W pierwszym naborze wniosków dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów, które przywracają zabytkom dawny blask. Niektóre samorządy otrzymały wsparcie na 3-4 zadania. Z naszej gminy złożono jeden wniosek. Zweryfikowano go pozytywnie i niebawem będzie realizowany projekt remontu organów w kościele w Czerwieńsku. Dofinansowanie tego zadania wyniesie 521 tys. złotych. W drugim naborze pojawia się pewna szansa na realizację dawno oczekiwanego zadania rewitalizacji arboretum. Dokumentacja planistyczna jest gotowa od kilku lat. A może zostanie przygotowany też kolejny wniosek dotyczący kontynuacji remontu zabytkowego kościoła w Nietkowie? To ogromna szansa na pozyskanie wsparcia finansowego na bardzo kosztowne prace konserwatorskie i remont naszej świątyni. Takie wnioski złożone przez gminę mają wielkie szanse na pozytywne rozpatrzenie i dofinansowanie. Trzymamy kciuki, aby tak właśnie było, a o wynikach naboru i rozstrzygnięciach z pewnością poinformujemy.

02.03.2021r.
Remont kościoła to zadanie dla wytrwałych - zakończyła się naprawa daszków nad wejściami bocznymi

30.10.2020r.
Dotacja z gminy umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu remontu kościoła w Nietkowie

12.03.2020r.
Dalszy remont kościoła pod znakiem zapytania
Pierwszy etap remontu naszego kościoła dobiegł końca. Dotacja została należycie i zgodnie z przepisami rozliczona. Z nadzieją został złożony kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) o dofinansowanie drugiego etapu remontu. Niestety nie uzyskał on akceptacji i dotacji MKiDN. W tym stanie rzeczy złożone zostało odwołanie od decyzji komisji weryfikacyjnej z wnioskiem o ponowne rozważenie możliwości wsparcia remontu. Oto treść:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie usunięcia stanu awaryjnego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Nietkowie. W imieniu wszystkich mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia z Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku przesyłamy serdeczne podziękowania dla Pana Ministra wraz z wyrazami wdzięczności i uznania za okazane w ubiegłym roku pomoc i wsparcie przy realizacji pierwszego etapu remontu kościoła w Nietkowie. Wyremontowano grożący zawaleniem dach, naprawiając jego konstrukcję i wymieniając pokrycie.
Kościół w Nietkowie posiada wyjątkowe znaczenie dla nas, mieszkańców Nietkowa oraz wiosek okolicznych. Tutaj odbywają się Msze Święte oraz nabożeństwa religijne. Tutaj mają miejsce koncerty, spotkania mieszkańców wsi oraz przeżywane są wszystkie uroczystości o znaczeniu narodowym. Nasz kościół był, jest i będzie głównym centrum życia społecznego i religijnego Nietkowa, Lasek i Borynia. Kościół jako zabytek posiada wyjątkową, choć ukrytą pod warstwą współczesnych tynków i farb wartość architektoniczną i jest cennym obiektem dziedzictwa Europy. Chcemy tą wartość odsłonić i oddać Polsce i Europie.
Niestety nasza świątynia od wielu już lat znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Choć na miarę swoich możliwości mieszkańcy dokonywali samodzielnie bieżących napraw i remontów, wielkość niezbędnych na ten moment nakładów, jak i konieczność sprostania wysokim wymaganiom konserwatorskim zmusza mieszkańców do szukania pomocy zewnętrznej.
W dalszym ciągu w złym stanie technicznym znajduje się wieża kościoła. Przecieka pokrycie hełmu wieży, a jego podstawa ulega degradacji, co w konsekwencji może spowodować przechylenie się lub przewrócenie szpicy wieży. Butwieją krokwie oraz elementy zamocowania hełmu w koronie wieży. Niezbędna jest wymiana instalacji odgromowej wieży, co zagraża bezpieczeństwu pożarowemu całej świątyni. Parafia na miarę swoich możliwości stara się dbać o powierzone jej dziedzictwo kulturowe. Dzięki zabiegom parafii udało się opracować inwentaryzację kościoła, dokumentację projektową. Wykonano badania konserwatorskie, kwerendę historyczną oraz badania georadarowe. W trakcie prac w roku 2019 parafia zapewniła wymagane do realizacji remontu nadzory: projektowy, konserwatorski, budowlany oraz zapewniła wkład własny do zadania. Koszty te, przekraczają na ten moment 100 tys. zł. Środki te udało się zebrać lub pozyskać dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i staraniom mieszkańców parafii. Uprzejmie prosimy o pomoc w kontynuacji dzieła ratowania naszej świątyni.
Mieszkańcy Nietkowa, Lasek i Borynia z Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku

17.01.2020r.

Końcowe prace pierwszego etapu remontu kościoła


23.12.2019r.
Odbiór prac remontowych kościoła w Nietkowie

22.12.2019r.
List inżyniera projektu remontu kościoła w Nietkowie
 
Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie,
Bardzo cieszę się, że w pełni udało się wykonać zaplanowane na ten rok prace, a nawet więcej. Udało się bardzo dużo. W ramach zadania głównego wykonano:
1) stabilizację i wzmocnienie krzyży św. Andrzeja konstrukcji dachu i stropu nad nawą główną,
2)  wymianę poszycia i pokrycia połaci dachu korpusu kościoła: deskowania,  izolacji z papy, pokrycia z blachy na nowe pokrycie z łupka ilastego,
3) wymianę obróbek blacharskich dachu w tym wymianę obróbek blacharskich attyk,
4) wymianę rur i rynien spustowych,
5) wymianę zdegradowanych elementów podłóg strychu nad korpusem: usunięcie brus, montaż izolacji i nowej podłogi z desek.
Łączna wartość zadania głównego wyniosła: 429.947,64 zł brutto. Uzyskana na prace dotacja MKiDN wyniosła: 400.000,00 zł brutto.
Poza zakresem prac projektowych dodatkowo wykonano:
1) osadzenie wyłazu dachowego,
2) instalację odgromową dachu,
3) tynkowanie i malowanie attyk dachowych, naprawę elementów sterczyn.
Prace wykonywano pod nadzorem konserwatorskim, projektowym i inwestorskim. Wartość robót dodatkowych oraz nadzorów nad pracami wyniosła 30.750,00 zł brutto. Łączna wartość wkładu własnego parafii wyniosła 60.697,64 zł brutto.
Jestem wdzięczny, że do remontu kościoła tak bardzo zaangażowali się mieszkańcy parafii. Cieszę się i dziękuję za ich zaufanie i zaangażowanie. Kościół w Nietkowie otrzymał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po 4 latach prób i starań o dofinansowanie. Otrzymana przez parafię dotacja celowa, przyznana została indywidualnie decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Dzięki remontowi dachu udało się pokazać skrawek pierwotnego piękna świątyni w Nietkowie. Jej obecny, szary wygląd skrywa wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną w skali Europy. Trzeba tę wartość wydobyć, przywrócić i pokazać światu. Jestem wdzięczy firmie wykonawczej Pani Grażyny Husar za podjecie się realizacji zadania i skuteczne zaangażowanie.
Dziękuję proboszczowi, księdzu Markowi Kidoniowi za zaufanie i konsekwencję w działaniu. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.
                 Marcin Gierstun - inżynier projektu remontu kościoła w Nietkowie

12.12.2019r.
Podsumowanie zbiórki na remont kościoła

Informujemy, że zakończyła się już społeczna zbiórka pieniędzy na remont  kościoła prowadzona w Nietkowie, Laskach i Boryniu. Przekazujemy słowa  uznania dla naszych mieszkańców, którzy licznie wsparli całą akcję i  potwierdzali jej słuszność. Wszyscy podeszli do niej z życzliwością,  gorącym poparciem i - co równie ważne - z hojnością. Zebrano od mieszkańców 42.800,- zł (+400,-  przekazano 22.12.2019). Na portalu allages.pl - kwotę 2.350,- zł, w  kopertach na tacę 2.670,- zł, a wpłaty na konto parafii to 3.900,- zł. Na dzień 22.12.2019r. zebrano kwotę 51.720,- + 400,- = 52.120,- zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do tej zbiórki - również parafianom z Czerwieńska. Wynik jest naprawdę imponujący. Przekazujemy też wielkie podziękowania dla osób, które poświęciły swój czas na społeczne zbieranie pieniędzy na remont kościoła. Cieszy fakt, że w dzisiejszych, trudnych czasach można liczyć na tak wiele osób. To jest nasz sukces, który umożliwia pełną realizację tego etapu remontu. Odbiór prac zaplanowano na 23.12.2019r.

26.11.2019r.
Kamienny łupek nadaje wyglądu ostatecznego

16.11.2019r.
Dach kościoła zaczyna być pokrywany łupkiem

19.10.2019r.
Remont kościoła w Nietkowie - etap I
Obradował społeczny komitet remontu kościoła w Nietkowie. Na spotkaniu ks. proboszcz Marek Kidoń przedstawił dotychczasowy przebieg prac i działań związanych z remontem kościoła. Omówił też szczegółowo zakres prac ujętych w projekcie, które zyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400.000,- zł. W ramach tego etapu będzie wykonana naprawa i stabilizacja drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną, uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne  zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej będą wymienione. Niezbędne jest usuniecie starych desek i  wykonanie nowego, solidnego poszycia, ocieplenie sklepienia i pokrycie dachu materiałem zgodnym z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego. Trzeba też wymienić wszystkie rynny.
Do realizacji tych zadań parafia musi zabezpieczyć własny wkład finansowy - tak, jak do realizacji każdego projektu. W naszym przypadku to kwota 55.000 zł. Te środki musimy zebrać we własnym zakresie i dlatego podjęto inicjatywę przeprowadzenia zbiórki wśród mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia na rzecz remontu kościoła. Zbiórka funduszy rozpocznie się od 12. listopada. Członkowie komitetu odwiedzą każdą rodzinę, a przekazywane środki będą potwierdzane podpisem darczyńców. Średnia wysokość wpłaty od jednej rodziny szacowana jest na poziomie 150 zł - oczywiście każdy decyduje samodzielnie o wysokości przekazywanej kwoty na remont kościoła. Datki można też przekazywać na konto parafii, a na portalu Allages będzie można dokonywać wpłat internetowych. Liczy się czas, bo ostatnia faktura w projekcie powinna być opłacona do 12. grudnia. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

26.09.2019r.
Remont dachu kościoła nabiera rozpędu
Remont dachu kościoła w Nietkowie nabiera rozpędu. Firma wykonująca prace remontowe przykłąda się solidnie do pracy. Pierwsze efekty prac już są widoczne - szybko usuwane jest stare deskowanie dachu. Jak widać materiał nie wytrzymał próby czasu i jest w kiepskim stanie. Wymiana prowadzona jest w ostatniej chwili. Z pracami remontowymi nie można było już dłużej czekać. Przy okazji dokumentowane są pozostawione przez byłych mieszkańców Nietkowa napisy na belkach stropowych kościoła. Niektóre z nich pochodzą z 1905 roku - to świadectwo przeglądów konstrukcji stropu i dachu. Takich ciekawostek jest jeszcze sporo. Będziemy o nich informować w miarę postępu prac.

10.09.2019r.
Rozpoczął się remont dachu naszego kościoła
Rozpoczyna się pierwszy etap remontu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (XIX w.) w Nietkowie, który koncentruje się na stabilizacji i naprawie konstrukcji stropu oraz generalnym remoncie pokrycia dachu. Zadanie to uzyskało znaczne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania przewiduje się w pierwszej kolejności naprawę i stabilizację drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną. Wiązary w kształcie krzyży św. Andrzeja nad nawą główną w wielu miejscach uległy przełamaniu w kluczu oraz posiadają znaczne przemieszczenia. Maksymalne ugięcie wiązara wynosi 18cm przy dopuszczalnym 2,3cm. W celu naprawy tej sytuacji wykonane zostaną podwieszenia dodatkowymi wiązarami wieszakowymi. Uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej wymagają wymiany na nowe. Istniejące pokrycie dachu z blachy zostało wykonane w latach 90-tych XX wieku przy użyciu pozagatunkowych (rozbiórkowych i bezklasowych) desek z oflisem. Niezbędne jest usuniecie tych desek i wykonanie nowego, solidnego poszycia oraz pokrycia dachu z materiału zgodnego z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego.
Taki zakres prac przewiduje I. etap remontu naszego kościoła. Wieloletnie zabiegi księdza proboszcza Marka Kidonia zakończyły się sukcesem. Rozpoczyna się remont, który zmierza do przywrócenia świetności kościołowi w Nietkowie. Prace będą realizowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

15.11.2017r.

W kościele montowane jest ogrzewanie
Firma „Kamo” montuje już w  kościele w Nietkowie ogrzewanie. Po wielu rozmowach, konsultacjach i  wizjach lokalnych w kościołach różnych parafii zdecydowano się na montaż sprawdzonego, energooszczędnego rozwiązania. Wybrana metoda polega na tym, że nie ogrzewa się całego kościoła, tylko miejscowo wiernych poprzez ogrzewanie siedzeń. Na ławkach zamontowane zostaną maty grzewcze, które dostarczą ciepło siedzącym na nich osobom. Produkt posiada niezbędne badanie bezpieczeństwa i certyfikat CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie i jest absolutnie neutralny dla rozruszników serca i tym podobnych, dla skóry i innych organów człowieka. Wierni mają zagwarantowane pełne bezpieczeństwo. Ogrzewanie firmy „Kamo” posiada certyfikat „Laur Eksperta”.
Ważne również jest to, że jest ono rekomendowane przez konserwatorów zabytków do montażu w obiektach sakralnych, bo jest neutralne dla całego obiektu  i zabytków znajdujących się w kościele. Potwierdzają to liczne badania i  dotychczas przeprowadzone inwestycje (np. Bazylika Mariacka w Gdańsku, Bazylika Archidiecezjalna w Częstochowie i wiele innych).
Zaletą tego rodzaju ogrzewania jest przede wszystkim niskie zużycie energii na jedną osobę w czasie Mszy świętej, które wynosi ok. 10 W. Przy 200 osobach zużycie to ok. 2 kWh. Cena 1 kWh wynosi średnio obecnie 0,60  zł. Koszt ogrzania kościoła i wiernych zamknie się kwotą około 1,20 zł. Inną  zaletą jest bezpieczne zasilanie 24V, krótki czas ok. 3-5 minut  podgrzewania mat przed Mszą św. oraz konkurencyjna cena. Gwarancja zadowolenia jest tak wysoka, że jeśli ogrzewanie nie spełni oczekiwań wiernych firma deklaruje zwrot kosztów. Komfort wiernych będzie zwiększony już podczas nadchodzącego okresu zimowego.

20.12.2016r.

Georadar - bezinwazyjna technologia badań

Georadar to wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna oparta na emitowaniu fal elektromagnetycznych i rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności dielektrycznych. Przetwarzanie takich danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu przypominającego przekrój przez badany ośrodek. Może to być np.: przekrój geologiczny ukazujący warstwowanie gruntów i skał, podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne i wiele innych.

Sygnał odbity jest rejestrowany przez antenę odbiorczą i następnie zapisywany w postaci danych cyfrowych. Zapis sygnału to pojedyncza ścieżka, którą można porównać do pojedynczego odwiertu. Po złożeniu ścieżek jedna po drugiej uzyskuje się obraz, który pozwala na precyzyjne określenie głębokości przeszkód, od których odbijają się sygnały.
Właśnie takie badania georadarem zostały przeprowadzone wewnątrz i na zewnątrz naszego kościoła. Wykonawcą tych badań - na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze - była firma Magren-net Krzysztof Jędrzejczak z Koszalina (georadar24.com). Teren w okół kościoła został podzielony na pasy szerokości 1m w odległości do 6 metrów od ścian głównych budowli i przebadany 8 metrów w głąb. Podobnie dokonano pomiarów wewnątrz kościoła. Oczywiście w miejscach, gdzie można to było zrobić. Ten etap prac został już zakończony.
Teraz nadchodzi czas na dokładną analizę otrzymanych wyników pomiarów. Stosowanie metody georadarowej, mimo jej niezwykłej skuteczności oraz precyzji, nie pozwala na jednoznaczne określenie rodzaju anomalii i jej nazwy. Na podstawie otrzymanych odczytów i dokładnej ich analizy nie da się ze 100% pewnością określić co znajduje się pod ziemią. Można natomiast określić rodzaj materiału, głębokość zalegania i rozmiary anomalii. Właśnie: anomalii, bo georadar wykrywa anomalie. Specjaliści zaś, obrabiając dane, nadają im postać pustki, tunelu lub zapadliska. Do końca roku sprawozdanie z badań wraz z interpretacją wykonawcy zostanie przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzone badania pozwolą określić położenie dawnych krypt i grobów.

14.11.2016r.

Ciekawostki historyczno-architektoniczne kościoła w Nietkowie

Kościół w Nietkowie ma prezbiterium skierowane na południe. Wzniesiony został w konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Posiada ściany pokryte wtórnie tynkiem cementowym. Obiekt jest jednonawowy z wieżą od frontu na rzucie zbliżonym do kwadratu, pięciokondygnacyjną, zwieńczoną iglicą, korpusem na rzucie prostokąta, 2-kondygnacyjnym i dostawioną od południa absydą zamkniętą 5-bocznie, 1-kondygnacyjną, równą wysokością korpusowi. Po obu stronach wieży są usytuowane klatki schodowe zamknięte trójbocznie, dwukondygnacyjne, w elewacji zachodniej dobudówka prostokątna mieszcząca wejście boczne. Ponadto po obu stronach absydy dobudówki prostokątne mieszczące wejścia do zakrystii (strona wschodnia) i dawnej loży - obecnie składziku (strona zachodnia).
W oknie środkowym prezbiterium umieszczony jest oryginalny witraż figuralny z wyobrażeniem Chrystusa, sygnowany i datowany, wykonany w 1865 r. w znanej wrocławskiej pracowni Adolpha Seilera. Wszystkie drzwi zewnętrzne są drewniane i  pochodzą z okresu budowy kościoła (1866 r.). Z dawnego wystroju malarskiego wnętrza przetrwały elementy dekoracji stropu, umieszczone wzdłuż poprzeczek. Dekoracja ta posiada formę prostokątnych pól w podwójnym obramieniu ciemnożółtym, w którym jest umieszczony centralnie motyw stylizowanej ślimacznicy; z jej części środkowej wyrasta pięć kwiatów o dzwonkowatych kielichach, z boków zaś - po trzy liście winorośli. Tło pola ciemnoczerwone, obramienie i motywy - ciemnożółte. Kościół w Nietkowie to przykład stylu łuku pełnego (stylu arkadowego), będącego odmianą historyzmu.
W ukształtowaniu wnętrza widoczne są inspiracje architekturą włoskiego średniowiecza. Autorem projektu kościoła w Nietkowie był urodzony w 1805 r. w Erfurcie, a zmarły w 1855 r. w Berlinie architekt August Soller, wykształcony na berlińskiej Akademii Budownictwa. W 1845 r. architekt odbył dłuższą podróż do Włoch celem studiowania architektury sakralnej, co znalazło później swoje odzwierciedlenie również w projekcie kościoła w Nietkowie (świadczą o tym wykonane przez niego rysunki wnętrza kościoła San Miniato al Monte we Florencji oraz architektury zewnętrznej kościoła Santa Maria delle Grazie w Mediolanie).
Porównując projekt z obiektem istniejącym, nasuwa się wniosek, iż realizacja nastąpiła niemal dokładnie według pomysłu Sollera (wprowadzono tylko kilka drobnych poprawek). Elewacje kościoła w Nietkowie posiadały zapewne kolorystykę jasną, w ciepłym odcieniu, zgodnie z tendencjami właściwymi dla epoki oraz berlińskiego środowiska architektonicznego. Z fotografii wnętrza kościoła sprzed 1945 r. wynika, iż kolor podstawowy ścian był jasny, prawdopodobnie w odcieniach bieli lub szarości, a z tego tła dość ostro wyodrębniały się podziały ramowe, które wprowadzono na ścianach korpusu. Podobnie skontrastowane były ciemne filary i znacznie jaśniejsze od nich służki oraz dekoracja malarska stropu w bocznych częściach kościoła, na którą składały się ciemne motywy geometryczne na jasnym tle, a ze wspomnianym tłem kontrastowały również belki stropowe. Operująca kontrastem kolorystyka wnętrza kościoła, z podziałami ramowymi ścian, była częstym zjawiskiem w architekturze sakralnej stylu arkadowego. Wyobrażenie o pierwotnej kolorystyce wnętrza dają obecnie, zachowane na stropie w części środkowej kościoła, relikty dekoracji. Występuje tu m.in. ciemna czerwień, bardzo popularna w tym okresie.
Kościół poewangelicki w Nietkowie - z uwagi na osobę projektanta oraz wartości artystyczne i historyczne - stanowi jeden z najcenniejszych przykładów XIX-wiecznej architektury sakralnej województwa lubuskiego. Z tego względu wskazane jest przywrócenie w maksymalnym stopniu jego pierwotnego wyglądu, przede wszystkim poprzez usunięcie wtórnych tynków zewnętrznych, nałożonych w latach 1986-1987, oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza.

28.10.2016r.

Zakończono prace nad dokumentacją remontu kościoła

Wydawało się to bardzo trudne do wykonania, ale udało się opracować pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu naszego kościoła. Dzięki wysiłkowi wielu specjalistów mamy przygotowany kompletny projekt. To szczegółowa i obszerna dokumentacja - przekonano się o tym podczas podsumowania prac, które wykonała pracownia konstrukcyjno-budowlana PROJGER Marcin Gierstun.


Prace zostały wykonane terminowo i teraz projekt zostanie przekazany do Lubuskiego Konserwatora Zabytków (celem wydania decyzji), a potem pozostanie już tylko uzyskanie pozwolenia na remont obiektu (w starostwie powiatowym). Ten etap ma się zakończyć do 31. grudnia br. To ważne, bo sfinansowanie remontu kościoła będzie wymagać ogromnych nakładów - parafia sama tego nie udźwignie. Trzeba będzie ubiegać się o środki z różnych źródeł, pisać projekty i wnioski. To jednak kwestia dobrze zaplanowanych działań przyszłych. Na dzisiaj - dzięki dofinansowaniu z Gminy Czerwieńsk - uregulowane są należności bieżące. Do zapłaty pozostanie ok. 8 tyś. zł. Profesjonalnie przygotowana dokumentacja to szansa na szybki i kompleksowy remont.


14.10.2016r.

Obradował Społeczny Komitet Remontu Kościoła

12 października odbyło się posiedzenie Komitetu Remontu Kościoła. Przedstawiciele mieszkańców Nietkowa i Lasek zostali zapoznani przez księdza proboszcza Marka Kidonia z aktualnym stanem prac nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz poniesionymi już wydatkami. W związku z uwagami wiernych dotyczącymi zabezpieczenia miejsc wykonania badań i wyraźnym pogorszeniem wyglądu (szczególnie wewnątrz kościoła) zgłoszono wniosek o poprawki estetyczne i lepszy dobór kolorów tak, aby miejsca te lepiej komponowały się z tłem. Wnętrze kościoła również będzie podlegało pracom renowacyjnym, ale będą one wykonywane w ostatnim etapie remontu, być może nawet za kilka lat, dlatego wniosek ten poparli wszyscy obecni. Dokumentacja remontu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na prace ma być wykonana do końca października 2016r. W większości zostanie ona sfinansowana z dotacji Gminy Czerwieńsk na ochronę zabytków. Zdecydowano, że do dalszych działań trzeba nawiązać współpracę z firmą, która profesjonalnie zajmuje się realizacją takich dużych projektów remontowych, bo jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Trzeba rozpoznać funkcjonowanie takich firm w naszym regionie i nawiązać współpracę z parafiami, które przeprowadziły remonty kościołów pod nadzorem konserwatora zabytków.
Ksiądz proboszcz poinformował też o złożonym wniosku do Lubuskiego Konserwatora Zabytków o sfinansowanie badań georadarem kościoła oraz terenu wokół niego. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Do początku listopada będą założone w kościele poduszki na ławki. Prace trwają i niebawem zostaną zakończone. Ze spraw bieżących został też poruszony temat sprzątania kościoła. Zgłosiły się już dwie osoby zainteresowane tą pracą, ale do końca miesiąca chętni mogą się zgłaszać do księdza proboszcza. Zakres obowiązków i wymagania będą precyzyjnie określone. Poruszono też kwestię budowy dużego parkingu za Wiejskim Domem Kultury w Nietkowie, który ze względów bezpieczeństwa byłby bardzo przydatny dla osób korzystających z WDK, a w niedziele mogłyby tam parkować samochody osób przyjeżdżających na mszę. Podejmowane działania są wieloetapowe i będą wymagać dobrej współpracy oraz zaangażowania mieszkańców.

31.08.2016r.

Wizja lokalna i ocena stanu technicznego kościoła


15.07.2016r.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana kościoła

Nie później niż w 1852 roku architekt berliński August Soller sporządził projekty elewacji, detali, rzuty oraz przekroje kościoła w Nietkowie. Zostały one opublikowane w wydawnictwie Entwurte zu Kirchen, Pfarr - Und Schulhausern. Projektowany kościół miał posiadać 800 miejsc siedzących. Optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej umożliwiło umieszczenie przez A. Sollera chóru organowego nad emporą poprzeczną łączącą dwie empory boczne. Realizacja projektu (z niewielkimi zmianami) nastąpiła dopiero za czasów proboszcza Fr. Bluhma. W 1866r. rozebrano stary kościół i rozpoczęto budowę nowego, który ukończono w 1867r. Jeszcze w 1865r. w pracowni Adolpha Seilera we Wrocławiu wykonano witraż figuralny dla okna w prezbiterium (przedstawienie Chrystusa). Ostatnim pastorem kościoła od 1925r. był Helmuth Reimann. W roku 1945 kościół został przejęty przez parafię rzymsko-katolicką. Konsekracja świątyni miała miejsce dnia 22 grudnia.

Kościół reprezentuje odmianę niemieckiego historyzmu, zwaną stylem łuku pełnego, jest budowlą neogotycką. Posiada rzut w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 33,1 m, szerokość 17 m. Wieża kościoła ma wysokość 42,5 m. Bryła kościoła jest rozczłonkowana, z jednokondygnacyjnym prezbiterium krytym dachem wielopołaciowym, korpusem dwukondygnacyjnym krytym dachem dwuspadowym, pięciokondygnacyjną wieżą zwieńczoną ośmioboczną iglicą, dwukondygnacyjnymi dobudówkami mieszczącymi klatki schodowe i krytymi dachami wielopołaciowymi oraz trzema przybudówkami - jedną w elewacji zachodniej i dwiema w elewacji południowej - kryte daszkami dwuspadowymi. Na wysokości drugiej kondygnacji wieży umieszczono dwa krzyże łacińskie wyżłobione w tynku. Część nawową od prezbiterium oddziela łuk tęczowy. W prezbiterium ustawiony ołtarz architektoniczny oraz ambona po stronie wejścia do zakrystii. We wschodniej części prezbiterium wydzielona zakrystia, w części zachodniej zaś loża. Ściany obu pomieszczeń od strony prezbiterium rozczłonkowane arkadami filarowymi zamkniętymi łukiem pełnym. Arkady loży pierwotnie otwarte od wewnątrz, obecnie zasłonięte. Głowice filarów korynckie, w przykluczu arkady rozety.
Powyższy akapit to tylko fragment opisu, który zawiera przygotowane opracowanie. Treść rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych jest wykonana jeszcze bardziej fachowym językiem… To stanowi sporą barierę w czytelnym przekazie informacji. Fachowcy z pewnością docenią precyzję określeń i szczegółowy opis każdego elementu konstrukcji kościoła – od fundamentów po konstrukcję dachu i dzwonnicy. Inwentaryzacja zawiera także rzuty poszczególnych kondygnacji ze szczegółowymi wymiarami, przekroje poprzeczne, przekrój podłużny oraz elewacje. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak to, że opracowanie jest kolejnym dokumentem, bez którego trudno byłoby mówić o rzetelnym przygotowaniu remontu kościoła w Nietkowie. Nasza parafia taki dokument już posiada.


08.07.2016r.
Ekspertyza konstrukcyjna kościoła w Nietkowie
Znamy już ustalenia specjalistów zawartych w ekspertyzie konstrukcyjnej naszego kościoła. Sytuacja jest poważna. Muszą być podjęte działania zabezpieczające, ponieważ nastąpiły na wszystkich belkach stropu przemieszczenia odbiegające od normy. Jest to szczególnie widoczne w osi nr 3, która wymaga interwencji umożliwiającej wykonanie stabilizacji i naprawy stropu. Co prawda nie zostały przekroczone przemieszczenia dopuszczalne, ale przyczyn rzeczywistych przemieszczeń należy doszukiwać się w obniżeniu nośności belek stropu na skutek korozji biologicznej.

Niepokojący jest stan deskowania z brus sosnowych na całej powierzchni stropu, które uległo znacznej korozji biologicznej na skutek działalności spuszczela pospolitego - gatunku chrząszcza, który jest groźnym szkodnikiem elementów drewnianych budynków. Larwy tego chrząszcza żerują w martwym i suchym drewnie drzew iglastych. Niezbędne jest więc przeprowadzenie dezynsekcji drewna. Strop kościoła ma dużą podatność na działanie sił wzbudzających drgania. To konsekwencja obniżenia nośności stropu nad nawą główną. Niezbędne jest podjęcie czynności naprawczych i stabilizujących strop w tym miejscu. Gołym okiem widać też wielomiejscowe zacieki z dachu. To zła wiadomość, bo w celu powstrzymania dalszej degradacji obiektu niezbędna jest wymiana pokrycia dachu wraz z elementami jego podbudowy na nowe. Przyczyniła się do tego również ostatnia wymiana pokrycia dachu z łupka bazaltowego na blachę ocynkowaną (wykonana pod koniec lat 90-tych XXw.).

Wtedy zastosowano poszycie dachu z desek różnego gatunku i rodzaju. Na znacznej powierzchni poszycia wykorzystano łaty i deski z oflisem, a świeża tarcica z korą zawiera w sobie jaja szkodników, które zaatakowały niezarażone dotąd elementy konstrukcji dachu. Trzeba usunąć te elementy, a następnie wykonać dezynsekcję całej konstrukcji drewnianej stropu i dachu. Z uwagi na prowizoryczny charakter dotychczas wykonywanych remontów obróbek blacharskich niezbędne jest również wykonanie nowych obróbek, szczególnie murków attykowych oraz okapów.

Przygotowana ekspertyza zawiera również szczegółowe obliczenia nośności stropu, ugięcia belek stropowych, analizę cieplno-wilgotnościową (bardzo ważna przy ocenie rozwoju grzybów i pleśni), wyliczenia współczynnika przenikania ciepła oraz precyzyjny opis rozwiązań technicznych i zalecenia końcowe.

To pierwsza taka analiza dotycząca ustalenia przyczyn uszkodzeń stropu nawy głównej naszego kościoła - wykonana profesjonalnie i z należytą starannością. To opracowanie będzie bardzo pomocne przy określeniu zakresu prac związanych z przyszłym remontem. Już teraz widać, że to wielkie wyzwanie dla parafii, a prace trzeba będzie wykonać szybko.

04.07.2016r.

Dokumentacja techniczna remontu kościoła

Na wniosek ks. proboszcza Marka Kidonia, Rada Miejska w Czerwieńsku podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji na ochronę zabytków w 2016 roku z przeznaczeniem na opracowania programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Nietkowie.


To początek żmudnego procesu opracowania dokumentacji technicznej, który ma przygotować parafię do etapu realizacji remontu tego 150-letniego obiektu. Prace już trwają. I choć tego nie widać, to są już pierwsze efekty podjętych działań - przygotowano ekspertyzę konstrukcyjną i inwentaryzację architektoniczno-budowlaną naszego kościoła. Dokumenty zostały przygotowane przez specjalistów i w najbliższym czasie postaramy się przybliżyć informacje w nich zawarte.


06.06.2016r.
Kościół w Nietkowie wymaga dobrze zaplanowanego remontu
Rodzina von Rothenburg - dawni właściciele Nietkowa - w czasach średniowiecza wyznawała katolicyzm, ale z początkiem reformacji stali się oni zagorzałymi zwolennikami Lutra. W XV wieku wybudowali w Nietkowie maleńki kościółek. To były początki naszego kościoła. Świątynia stała się jednym z kilku miejsc pochówku członków rodziny von Rothenburg. Pierwsza wzmianka o pochówku w kościele pochodzi z 1553 roku. Wówczas zmarła Anna von Rothenburg, starsza siostra właściciela Nietkowa Hansa von Rothenburg. Pochowano ją w podziemiach nietkowskiego kościoła. Tam też dokonywano kolejnych pochówków.

W latach 1592-1612 Rothenburgowie zgodzili się na działalność w Nietkowie prześladowanego na Śląsku pastora Georga Prätoriusa. Dzięki publikacji „Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens” z 1782 roku wiemy, że parafia ewangelicka w Nietkowie obejmowała Nietków, Laski oraz Sudoł.

August Soller, znany niemiecki architekt, przygotował projekt nowego kościoła, a w 1866 roku pastor Fr. Bluhm rozpoczął budowę nowej, większej świątyni (dotychczasową zniszczono). Poświęcenia nowego obiektu dokonano rok później - w 1867 roku. Jest to dla nas ważne, bo od tego roku kościół w Nietkowie funkcjonuje w obecnym kształcie.

Ten krótki rys historyczny jest potrzebny, aby uzmysłowić sobie, że nasz kościół (wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-343/A z 24.08.2009 roku) ma już 150 lat. Jak na obiekt sakralny nie jest to dużo, ale wymaga należytej opieki i ochrony, bo lata robią swoje… Doprowadzenie obiektu do pełnej świetności będzie procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania wielu specjalistów. Trzeba to zrobić w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Rozpoczęły się prace inwentaryzacyjne i przygotowanie dokumentacji. Ten proces (choć mało widoczny) wymaga sporo wysiłku organizacyjnego, ale i nakładów finansowych. To wielkie wyzwanie dla naszej parafii.

W miarę postępu prac będziemy informować mieszkańców na łamach strony www.nietkow.pl o podejmowanych działaniach.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści