marzec 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
MARZEC 2018

30.03.2018r.

Przedszkolaki powitały wiosnę
Kilka dni temu przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego w Nietkowie spędziły bardzo przyjemnie popołudnie na  spotkaniu ze swoimi rodzicami, które odbyło się w WDK. Dzieci przywitały przybyłych gości  przedstawieniem pod tytułem "Już wiosna". Zaprezentowały też ciekawe układy taneczne  przygotowane przez panią Olę z Krainy Tańca. W ten sposób oficjalnie zaproszono wiosnę do Nietkowa. Po części artystycznej odbyły  się wspólne warsztaty wielkanocne, podczas których dzieci - z małą pomocą  dorosłych - wykonały świąteczne kolorowe zajączki. Będą one ważną ozdobą w wielu domach w Nietkowie. Dużo ciepłych słów padło pod adresem personelu przedszkola, który dołożył wielu starań, aby przygotować dzieci do występu oraz zapewnić wysoki poziom organizacji tego przedsięwzięcia. Uczestnikom dziękujemy za miłe spotkanie, a wszystkim mieszkańcom Nietkowa życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

26.03.2018r.

Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Nietkowie
Dzięki porozumieniu Gminy Czerwieńsk z Miastem Zielona Góra możliwa jest wspólna realizacja projektu pod nazwą "Lepsze jutro". Takie porozumienia podpisały też gminy: Sulechów i Zabór. W naszej gminie powstały cztery Punkty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: w Czerwieńsku, w Płotach, w Nietkowicach oraz w Nietkowie (w wyznaczonych przez gminę pomieszczeniach WDK). Każdy taki punkt działa według własnego planu zajęć, a koordynacją ich działania zajmuje się Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w wielu ciekawych i dotychczas nie realizowanych zajęciach. Wśród nich są wspólne wyjazdy integracyjne, warsztaty rękodzieła, kursy szycia na maszynie, eksperymenty naukowe, pokazy, zajęcia kulinarne, kreowanie wizerunku, i wiele innych. Zapewniona też jest doraźna pomoc specjalistów: prawnika, trenera personalnego, informatyka i psychologa. Całkowite koszty pokrywane są przez ZLOP, a dobra współpraca ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Nietkowa przynosi bardzo pozytywne efekty. Jedną z korzyści dla całej naszej społeczności jest zakup wyposażenia do WDK - regałów, szafek, biurka, wieszaków, krzeseł, stołów, telewizora, odtwarzacza DVD i wieży stereo.
Podczas wizytacji zajęć 23. marca przez Prezesa ZLOP i koordynatora projektu podpisano dokument oficjalnie przekazujący ten komplet wyposażenia do naszego punktu. Tym samym WDK wzbogacił się o nowe i nowoczesne wyposażenie, które będzie służyło uczestnikom projektu, ale i wszystkim korzystającym z oferty zajęć WDK w Nietkowie. Projekt będzie realizowany do 30 września 2018r., ale już trwają prace nad umożliwieniem jego kontynuacji w kolejnych latach.

22.03.2018r.

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków
Tydzień przed wyznaczonym terminem w tablicach informacyjnych sołectwa wywieszone zostały ogłoszenia sołtysa dotyczące terminu i proponowanego porządku obrad zebrania mieszkańców. Zebranie odbyło się w WDK Nietków.
Przybyli mieszkańcy wysłuchali sprawozdania Pani Sołtys z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wszystkie zadania ujęte we wniosku sołectwa Nietków i zatwierdzone na zebraniu przez mieszkańców zostały zrealizowane. Środki wykorzystano w 100%. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Dokonano też korekty funduszu na rok bieżący. Zmiana dotyczyła przeniesienia środków z "zakupów" na "usługi" - treść zadań i kwoty pozostają bez zmian. Zebranie podjęło stosowną uchwałę w tym zakresie.
Po tych formalnych zagadnieniach mieszkańcy zadawali pytania dotyczące spraw bieżących sołectwa. Poruszano problem nawierzchni dróg gminnych (ul. Ogrodowa, droga na cmentarz, ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki 127, ul. Żwirowa) wskazując na problemy poruszania się oraz potrzebę poprawy ich nawierzchni. Zgłaszano problemy dotyczące oświetlenia ulicznego. Poruszono również kwestie bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkoły, a także potrzebę czytelnego oznakowania dróg - w tym szczególnie ul. Ogrodowej w części nieutwardzonej. Kolejną sprawą jaką omówiono była jakość wody w Nietkowie. Zgłaszano wiele problemów z okresowym pogarszaniem jej jakości i koniecznością podjęcia skutecznych działań przez spółkę POMAK.
Radni poinformowali o stanie realizacji projektów termomodernizacji obiektów, budowy ścieżki rowerowej od Przylepu, przez Płoty, Czerwieńsk, do Nietkowa, planach rewitalizacji parku i arboretum w Nietkowie, zagospodarowaniu terenu w okół przystani na Odrze, a także budowie kaplicy na cmentarzu komunalnym. Wniosek na rozbudowę placu rekreacyjnego (plac zabaw + siłownia plenerowa) będzie złożony przez gminę pod koniec kwietnia.
Trudno przekazać w krótkim tekście wszystkie poruszane sprawy i pełne wypowiedzi uczestników. Podczas zebrania poruszano kwestie, które dotyczą spraw bieżących i przyszłości wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych zebraniach, zgłaszania swoich postulatów, uwag i wniosków.

19.03.2018r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych już w kwietniu
Informujemy, że w kwietniu na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić najlepiej dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest w piątek, 27 kwietnia 2018 roku.
Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej mówiąc to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 13:00 do 16:00.

15.03.2018r.

Świąteczny kiermasz w szkole
Tyle pięknego rękodzieła dawno nie oglądano w naszej szkole. Już od dłuższego czasu trwały prace nad świątecznymi ozdobami. Wiele godzin ciężkiej pracy włożyła w to grupa młodzieży uczestniczącej w realizacji projektu „Co nam w duszy gra…” w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym programu Równać Szanse. Zapraszamy na wielkanocny kiermasz stroików, palm i innych świątecznych różnorodności, które z pewnością wniosą wiele wiosennej świeżości i świątecznego klimatu do naszych domów. Kiermasz zorganizowany został w naszej szkole podstawowej. Podczas wizyty w naszej placówce oświatowej zapraszamy do podziwiania tych pięknych ozdób i robienia zakupów. To prawdziwa okazja na zdobycie oryginalnych ozdób świątecznych.

12.03.2018r.

Wiosenno-świąteczne stroiki wykonane w naszym Domu Kultury

08.03.2018r.

Nowa strategia rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023
W tym roku traci swoją ważność uchwała Rady Miejskiej dotycząca strategii rozwoju naszej gminy na lata 2011-2018. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia nowego dokumentu strategicznego. Zgodnie z procedurami wyłoniona została firma, która przygotuje ten obszerny dokument, a we wtorek i środę odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie nowej strategii rozwoju Gminy Czerwieńsk. Rozpoczął się proces zbierania informacji i gromadzenia danych niezbędnych do tego, aby powstał dokument na miarę naszych pragnień, oczekiwań i możliwości.
Słowo strategia pochodzi od greckich słów oznaczających sztukę dowodzenia armią. I choć pierwotnie była to koncepcja prowadzenia walki, dziś jest częściej rozumiana jako bój o siłę oddziaływania, miejsce na rynku, przyszłe pokolenia czy skuteczność wychowania. O to, co sami wspólnie wybierzemy jako naszą przyszłość. Strategia to wybór tego, co najważniejsze dla całej naszej gminnej wspólnoty. Proces dyskutowania i wypracowywania najlepszych rozwiązań to nie tylko ustalanie wspólnych celów i kierunków działania - to także umiejętność wsłuchiwania się w to, co mówią inni. Wyłapywania wartości w odmiennym punkcie widzenia. To szukanie większego dystansu i odnajdywanie interesu całości - wymiana myśli i doświadczeń, z której powinna powstawać wizja bliska większości. To sztuka dochodzenia do mądrych odpowiedzi poprzez stawianie pytań, a nie przyjmowanie z góry oczywistych rozwiązań. To też sztuka określania priorytetów i umiejętność rezygnowania z rzeczy mniej ważnych. Dzięki strategii wiemy, co robić, na co wydawać pieniądze, czym się przejmować, a co traktować jako rzeczy mniej istotne. Wreszcie, umiemy wykorzystać nadarzające się sytuacje, bo jesteśmy przygotowani i szybko reagujemy na zmiany w naszym otoczeniu. Potrafimy minimalizować ryzyko i koszty związane z szybkim podejmowaniem trudnych decyzji.
Każdy z mieszkańców gminy może włączyć się w proces kształtowania tego ważnego dla przyszłości naszej jednostki samorządowej dokumentu. Można to zrobić poprzez wypełnienie ankiety, która zamieszczona już jest na stronie internetowej urzędu gminy. Poświęcając odrobinę wolnego czasu (kilka minut) można przekazać swoją ocenę aktualnego stanu rzeczy w obszarach obejmujących zakres nowej strategii. Oczywiście zachęcamy do wyrażania swoich oipnii - im ich będzie więcej, tym bardziej reprezentatywna będzie strategia. Skrót do ankiety znajduje się TUTAJ.
Mamy nadzieję, że nowa strategia gminy będzie dokumentem pomocnym, będzie wspomagać rozwój gospodarczy i przyniesie nam wszystkim wiele korzyści.

05.03.2018r.

Barwy klubowe w szatni ODRY Nietków

01.03.2018r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej był dość obszerny. Obejmował 24 punkty. Wśród interpelacji radni zgłaszali problemy z oświetleniem drogi wojewódzkiej (ul. Składowa 5A i dalej w kierunku Nietkowa), problem jakości i czystości wody w Czerwieńsku oraz stan nawierzchni ul. Żwirowej i skrzyżowania przy przedszkolu w Nietkowie.
Wszystkie przedłożone projekty uchwał, również te wprowadzone do prządku obrad w dniu sesji, zostały przez Radę Miejską uchwalone (w zdecydowanej większości jednomyślnie). Wśród uchwał m.in. przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w naszej gminie na rok 2018, uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, przyjęto też regulacje wprowadzające nową frakcję selektywnego zbierania odpadów - odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te trzeba będzie zbierać do worka koloru brązowego, a odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty za wywóz odpadów nie ulegnie zmianie.
Na zakończeie obrad Sekretarz Gminy przekazała komunikat dotyczący naboru wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego: „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego, zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Każdy może skorzystać z tego programu. Chodzi o likwidację lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych  paliwami stałymi (węglem, drewnem, itp.) oraz ich wymianę na nowoczesne źródła ciepła. W ramach tego programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 5.000 zł dla domu jednorodzinnego i do 3.000 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 27.02.2018r. do czasu wyczerpania puli środków finansowych, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje o tym programie udzielane są pod numerami telefonów: 68 419 69 14, 68 419 69 30. Warto szybko skorzystać z tego wsparcia.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści