Honorowi Obywatele - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Honorowi Obywatele Gminy Czerwieńsk z NIETKOWA
Rok nadaniaImię i nazwiskoKrótka charakterystyka sylwetki
1996
Henryk FIGIEL
Urodził się 9 sierpnia 1925 roku w Grodzisku Wielkopolskim. W 1945 roku przeprowadził się do Zielonej Góry, a od 1960 roku zamieszkał na stałe w Nietkowie.
W 1972 roku został wybrany Sołtysem Nietkowa i pełnił tę funkcję przez kilka kadencji. Jako Sołtys reprezentował mieszkańców w licznych spotkaniach na forum gminy. Przez dwie kadencje był również radnym Gminy Czerwieńsk. W latach 70-tych XX wieku był sekretarzem w Kółku Rolniczym w Nietkowie. Aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej - był jednym z inicjatorów budowy remizy dla strażaków. Był również Przewodniczącym Rady Kościelnej. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu został odnowiony i wyremontowany dach oraz wnętrze kościoła w Nietkowie. Przyczynił się również do budowy cmentarza komunalnego i kaplicy przy kościele.
Henryk Figiel był organizatorem wielu czynów społecznych, dotyczących między innymi naprawy dróg gminnych i dojazdowych do pól, budowy chodnków, zagospodarowaniu parku. Konsekwentnie dążył też do przebudowy ujęcia wody dla mieszkańców Nietkowa. Znany był jako człowiek uczynny i prawy.
1997
Józef FEDUSZYŃSKI
Urodził się 6 lutego 1932 roku w miejscowości Rublin (dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej), gdzie wraz z matką mieszkał do 1945 roku. Po wojnie przyjechał z rodziną na ziemie zachodnie do Nietkowa. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową, a następnie szkołę zawodową w Zielonej Górze w specjalności metalowo-elektrycznej. Po odbyciu służby wojskowej w 1955 roku rozpoczął pracę w Spółdzielni Pralniczo-Chemicznej. W zakładzie pracował ponad 30 lat, aż do przejścia na emeryturę.
Od najmłodszych lat udzielał się społecznie na rzecz Nietkowa, a także całej naszej gminy. W 1946 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej i przez ponad 50 lat był jej członkiem. Z chwilą założenia LKS ODRA Nietków aktywnie wspierał drużynę piłkarką - najpierw jako zawodnik, a następnie działacz. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa, poświęcając cały wolny czas na prowadzenie klubu sportowego.
W latach 70-tych XX wieku pod jego kierownictwem prężnie działał Wiejski Dom Kultury w Nietkowie. Zespoły muzyczne z Nietkowa zajmowały często czołowe miejsca na przeglądach wojewódzkich. Potrafił jednoczyć wysiłki mieszkańców i wspierać inicjatywy społeczne.
Józef Feduszyński był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, a także radnym Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Wielkie zasługi miał też dla rozwoju życia społecznego Nietkowa. Brał czynny udział w organizowaniu różnorakich imprez masowych dla mieszkańców - np. dożynki, zabawy taneczne, bale sylwestrowe, itp. Brał udział w turnieju "Liga Wsi". Aktywnie działał w Radzie Parafialnej, między innymi zbierał środki na remont dachu kościoła. Cieszył się wielkim szacunkiem mieszkańców.
1998
Tadeusz BOCZKOWSKI
Urodził się w czasie wojny, w 1940 roku. Gdy miał dwa miesiące został wywieziony z całą rodziną do Kazachstanu. Tam przebywał 6 lat. Z uwagi na to, że matka miała przy sobie polskie dokunmenty, udało im się po zakończeniu wojny wrócić do Polski. W 1946 roku przyjechali do Nietkowa.
W Nietkowie ukończył szkołę podstawową, a następnie zdobył zawód elektryka w Nowej Soli. Po zakończeniu edukacji podjął pracę w PKS Zielona Góra na stanowisku eletryka samochodowego. W 1980 roku otworzył własny Zakład Samochodowy w Nietkowie.
Już jako młody chłopak udzielał się społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej, w LKS ODRA Nietków oraz Wiejskim Domu Kultury. Był bardzo zaangażowany w budowę remizy strażackiej - pomagał na każdym kroku. Był też wieloletnim Prezesm OSP Nietków (pełnił tę funkcję przez dwie kadencje).
Udzielał się społecznie i pomagał każdemu, kto zwrócił się do niego z prośbą o pomoc. Brał czynny udział w budowie cmentarza komunalnego w Nietkowie, a w czasie powodzi (w lipcu 1997 roku) był osobą wyróżniającą się w ratowaniu dobytku mieszkańców i pilnowaniu ich mienia. Był bardzo lubiany i ceniony przez mieszkańców Nietkowa, a jego postawa i dokonania budzą do dziś ogólny szacunek i uznanie.
2003
Bronisław OLECHNOWICZ
Urodził się na Wschodzie w 1941 roku. Po wojnie wraz z rodziną przyjechał na "Ziemie Odzyskane". Ukończył Technikum Łączności w Gorzowie Wlkp. i rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Krośnie Odrzańskim. Od najmłodszych lat udzielał się społecznie w sporcie - był działaczem w klubie sportowym "Tęcza" Krosno.
W 1969 roku przeprawdza się do Nietkowa. Kontynuuje tutaj swoją działalność społeczną w LKS ODRA Nietków - pełni w klubie wiele różnych funkcji, aż do 9.12.2001 roku. Był członkiem Społecznej Rady Kultury przy Wiejskim Domu Kultury (od 1970r. do 1986r.). Przez dwie kadencje był członkiem Rady Sołeckiej (wybrany również na kadencję 2011-2015) oraz przez wiele lat Rady Kościelnej. Pomagał przy zbiórce pieniędzy na remont kościoła i kaplicy pogrzebowej.
W 1997 roku, po powodzi, brał aktywny udział przy remoncie płyty boiska i całego obiektu sportowego. Pomagał też przy organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych w Nietkowie. Za swoją pracę społeczną otrzymał następujące wyróżnienia: złotą odznakę Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych; medal 40-lecia PRL; "Złotą Odznakę Honorową" za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej; srebrną odznakę Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Bronisław Olechnowicz przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Brał czynny udział w podejmowaniu ważnych decyzji dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy. Zaangażowany w usuwanie skutków powodzi w 1997 roku. Działał na rzecz mieszkańców poprzez zdobywanie darów dla powodzian z instytucji pomocowych, a następnie ich podział wśród potrzebujących.
2005
Zofia WRÓBLEWSKA
Urodzona 20 stycznia 1911 roku w Lwówku. Do 1939 roku mieszkała w Czarnkowie, w województwie poznańskim. Po wojnie, wraz z mężem Stanisławem, zamieszkała w Nietkowie.
Już od 3 września 1945 roku rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Nietkowie. Pani Zofia, wraz z mężem, aktywnie krzewiła oświatę wśród mieszkańców wsi w tych niełatwych, powojennych czasach. Zaczynała od nauki dzieci śpiewania hymnu narodowego oraz patriotycznych wierszyków. Uczyła języka polskiego. Samodzielnie opracowała podręcznik dla uczniów klasy pierwszej. Stwarzała bardzo pozytywny klimat nauki, pokonując bariery językowe, trudności związane z brakiem podręczników, lukami w wiedzy. Prowadziła kursy dokształcające dla dorosłych. Założyła też kółko teatralne dla uczniów oraz koło PCK w Nietkowie. Zawsze aktywna w działaniach na rzecz szkoły, mieszkańców i uczniów.
Organizowała wiele różnych przedstawień i występów dla mieszkańców z okazji różnych uroczystości. Została zapamiętana przez swoich wychowanków jako osoba niezwykle serdeczna, życzliwa i bardzo wymagająca. Zawsze elegancka, zadbana i uśmiechnięta. Bardzo dbała o kulturę języka polskiego.
Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień - między innymi: odznakę 1000-lecia za działalność społeczną; medal 10-lecia Polski Ludowej; Odznakę Honorową "Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego"; oraz najważniejsze - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dobrze zasłużyła się w dziejach Nietkowa i całej Gminy Czerwieńsk. Mieszkańcy darzyli ją zaufaniem.
2005
Stanisław WRÓBLEWSKI
Urodził się 23.08.1911 roku w Parczewie, w województwie lubelskim. W 1932 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej, a w 1935 roku otrzymał nominację na nauczyciela w szkole wiejskiej w Lipówce. Jako podchorąży brał udział w walkach od Wielunia po Modlin. Więziony w obozie XI-B pod Hamburgiem. Po uwolnieniu, wraz z żoną Zofią, przyjechał do Poznania, skąd został skierowany do Zielonej Góry. W 1945 roku osiedlił się w Nietkowie.
Życiowym dziełem Pana Stanisława (i jego małżonki) było założenie Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz bibiloteki szkolej. Początkowo zajęcia odbywały się w budynku, w którym mieści się aktualnie Wiejski Dom Kultury. 15 września 1945r. rok szkolny rozpoczęło 37 uczniów, a kończyło go już 68. Zasługą Pana Stanisława jest też zmiana siedziby szkoły i umiejscowienie jej od 1959 roku w budynku będącego ówcześnie w rękach PGR-u. Po wykonaniu niezbędnych modernizacji wysiłkiem mieszkańców Nietkowa i Lasek obiekt ten służy uczniom po dziś dzień.
Aktywność Stanisława Wróblewskiego nie ograniczała się jedynie do działań związanych ze szkołą. To dzięki niemu powołano do życia w Nietkowie Klub Rolnika, w którym pod jego patronatem działały zespoły: muzyczny, teatralny, recytatorski, wokalny i sekcje sportowe. Wraz z żoną organizował akademie, występy, zawody sportowe przedstawienia teatralne i dyskusje nad książkami. Po przejściu na emeryturę został wybrany na radnego gminy. W 1976 roku został wpisany do Księgi Pamiątkowej "Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania".
Zawsze uśmiechnięty i serdeczny Kierownik Szkoły zjednywał sobie mieszkańców Nietkowa swoją pracowitością. Cieszył się nieposzlakowaną opinią wśród społeczności lokalnej. Miał dar godzenia zwaśnionych, chętnie służył wszystkim pomocą i radą. Zaskarbił sobie wielki szacunek mieszkańców.
2014
Erika SCHIRMER
Erika Schirmer urodziła się w Nietkowie w 1926 roku. U nas też uczęszczała do szkoły podstawowej, która mieściła się wtedy w dzisiejszym Domu Kultury. Po II wojnie światowej opuściła swoją rodzinną wioskę i nowy dom znalazła w Nordhausen (Niemcy). W 1948 roku zdała egzamin na nauczyciela wychowania przedszkolnego, a w 1956 roku uzyskała uprawnienia nauczyciela. Od 1972 roku została specjalistką pedagogiki rehabilitacyjnej. Pracowała jako przedszkolanka i pedagog z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i ruchowo. Jest autorką podręcznika dla osób niepełnosprawnych.
Od 50-ciu lat pisze i komponuje piosenki dla dzieci. To jej autorstwa jest piosenka "Mały, biały gołąb pokoju" - zainspirowana pracami Picasso. W Niemczech ta piosenka była śpiewana przez generacje przedszkoli i chórów szkolnych, uzyskując statut pieśni znanej na całym świecie. Jej przepiękne wycinanki są ozdobą 12-stu książek. Jest perfekcjonistką o niezrównanym talencie. Prace Pani Eriki Schirmer były wystawiane na ponad 100 wernisażach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Autorka była też wielokrotnie wyróżniana na najwyższych szczeblach.
Pani Erika zawsze podkreśla miejsce swojego urodzenia, od wielu lat aktywnie działa na rzecz przyjaźni, współpracy oraz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Niemcami i Polakami. W zgodnej i jednomyślnej decyzji Kapituły Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk" w pełni zasłużyła na nadanie jej tego zaszczytnego tytułu. Uroczystości odbyły się 2 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku oraz w Nietkowie, gdzie Pani Erika Schirmer odsłoniła tablicę upamiętniającą to wydarzenie, a następnie uczestniczyła osobiście w specjalnie dla niej przygotowanych w szkole zajęciach.
Pani Erika jest też honorowym obywatelem swojej miejscowości w Niemczech.
Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści