grudzień 2020 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

GRUDZIEŃ 2020

31.12.2020r.
Rada Miejska w Czerwieńsku uchwaliła budżet gminy na rok 2021
Planowanie budżetowe na kolejny rok rozpoczyna się w samorządach już we wrześniu. Burmistrz Czerwieńska ze Skarbnikiem przygotowuje projekt budżetu i do 15 listopada przedkłada go do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Czerwieńsku (drugi egzemplarz budżetu przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze). Radni otrzymują dokument finansowy skonstruowany według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo do wykazu tabelarycznego dołącza się uzasadnienie, materiały uzupełniające i objaśnienia zapisów szczegółowych. Budżet naszej gminy na 2021 rok przygotowany został w taki sposób, że dochody budżetu równają się zaplanowanym wydatkom. Mówimy więc, że budżet jest zrównoważony, bez deficytu. Wysokość planowanego budżetu to kwota 51 611 710,34 zł. Dochody Gminy Czerwieńsk w 2021 roku w ogólnym kształcie przedstawia wykres nr 1.
Dochody każdej gminy można podzielić na trzy zasadnicze grupy: dochody własne, udziały w podatkach PIT i CIT oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Jak widać, udział w podatkach budżetu państwa (17,80%), część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji (23,43%) razem z dotacją na zadania pomocy społecznej i program Rodzina (31,68%) to ogółem aż 72,91% rocznych dochodów gminy. Tylko pozostała ¼ budżetu jest „kontrolowana” przez samorząd lokalny. Wśród tych dochodów są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych (9,56%) i od osób fizycznych (7,24%), wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów (4,41%), wpływy z rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej (3,03%), wpływy ze stołówek szkolnych i projektów oświatowych (1,64%) oraz pozostałe dochody (1,21%). W wymiarze procentowym daje to ogółem 27,09%. To oczywiście uogólnione zestawienie procentowe.
Szczegółowe zapisy i konkretne kwoty dochodów można znaleźć w uchwale budżetowej opublikowanej w BIP Gminy Czerwieńsk.

Mając określone dochody gminy, można przystąpić do sporządzania części wydatkowej budżetu. Często te prace idą równolegle, w miarę napływu konkretnych informacji. W pierwszej kolejności zabezpiecza się wydatki „obowiązkowe” (płace z pochodnymi, wydatki na zadania i inwestycje kontynuowane, spłatę zadłużenia, energię, konieczne usługi, itp.), a następnie planuje się inwestycje, remonty, zakupy i naprawy. W toku przygotowania budżetu od lat w naszej gminie dominuje jeden problem: nieograniczone potrzeby konkurują o ograniczone środki na ich realizację. Potrzeby są wyższe od możliwości ich zaspokojenia. Struktura budżetu naszej gminy wygląda podobnie od kilku lat: 1/3 wydatków idzie na zadania pomocy społecznej, 1/3 wydatków pochłania szeroko pojęta oświata i edukacja, a 1/3 pozostaje na wszystkie pozostałe zadania i inwestycje (w tym na spłatę zadłużenia gminy). Wydatki Gminy Czerwieńsk w 2021 roku w ogólnym kształcie przedstawia wykres nr 2.
Od kilku lat na pierwszym miejscu wysokości wydatków z budżetu gminy plasują się zadania pomocy społecznej. To wydatki w wysokości 36,82%. Tyle w wymiarze procentowym wydajemy na wszystkie zadania w tym zakresie. Zdecydowana większość tych wydatków pokrywana jest z dotacji celowych, ale one nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. W budżecie, ze środków własnych, gmina dokłada do pomocy społecznej 3 228 886,16 zł – daje to w sumie kwotę w wysokości łącznej 19 000 786,16 zł. Na drugim miejscu znajdują się wydatki na zadania szeroko rozumianej oświaty i wychowania. Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej na rok 2021 w wysokości 9 989 145,00 zł, na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 7 439 640,69 zł. To duże uzupełnienie wydatków oświatowych, których ogólna wysokość wynosi 17 428 785,69 zł. W wymiarze procentowym to 32,33% wszystkich wydatków budżetu. Sporą część budżetu stanowią wydatki na administrację publiczną, czyli na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych, Rady Miejskiej i Sołtysów.  Plasują się one na poziomie 10,19%. W dalszej kolejności są wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – to 6,27%. W tym dziale znajdują się też wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota 2 185 772,00zł). Gmina wydaje na ten cel dokładnie tyle, ile wpływa do kasy z opłat od mieszkańców i podmiotów posiadających osobowość prawną. Kolejne miejsca zajmują wydatki na kulturę fizyczną (2,69%), kulturę (2,11%), transport i drogi (1.96%), bezpieczeństwo i ochronę pożarową (0,76%) i pozostałe wydatki (sumarycznie stanowią one 2,78%). Trzeba też spłacać zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania. W 2021 roku spłacimy 1 864 076,00 zł rat kredytów i pożyczek, a 250 000,00 zł wydamy na obsługę długu (spłata odsetek). Ogółem to kwota 2 114 076,00 zł, co stanowi 4,09% wszystkich wydatków. Zadłużenie Gminy Czerwieńsk - jeśli nie zajdą żadne nadzwyczajne okoliczności - na koniec 2021 roku wyniesie 10 342 152,82 zł. Wszystkie wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia i możliwości jego spłaty zostały spełnione. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, po sprawdzeniu merytorycznym zapisów budżetu gminy na 2021 rok, wydała o nim opinię pozytywną.
Tak przedstawia się budżet Gminy Czerwieńsk na 2021 rok w ujęciu procentowym. Kwotowo wszystkie szczegóły znajdują się w uchwale budżetowej. Przyjmując budżet gminy Rada Miejska starała się uwzględnić wszystkie okoliczności możliwe do przewidzenia w grudniu 2020 roku. Budżet został uchwalony i przekazany do realizacji Burmistrzowi Czerwieńska z nadzieją, że ogólna sytuacja pandemiczno-gospodarcza w naszym kraju pozwoli go precyzyjnie zrealizować dla dobra mieszkańców Gminy Czerwieńsk.

28.12.2020r.
Ważne zmiany w prawie telekomunikacyjnym
Jeśli macie abonament na telefon komórkowy i dostęp do internetu, to informujemy o ważnych zmianach w prawie. Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o przedłużaniu umowy - to tylko niektóre zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które obowiązują od 21 grudnia 2020r.
Lepsze standardy - co się zmienia? Przede wszystkim zwiększają się uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, czyli większości z nas. Nowe regulacje gwarantują możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią nam korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się nieprawidłowe praktyki.
Zdalne wypowiedzenie umowy - jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że jeśli będziecie chcieli taką umowę wypowiedzieć - nie będziecie musieli nawet wychodzić z domu. Wystarczy e-mail. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora. Nowe przepisy nakładają też na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.
Bez automatycznego przedłużenia - do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator będzie musiał poinformować o tym klienta. Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Monitoring zużycia usług i stary numer - to zmiana monitorowania zużycia usług. Mówiąc prościej chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać. Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego. Zmiany (na lepsze) pojawiają się też w przypadku chęci przeniesienia numeru z jednej sieci do innej. Klient ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca ma zaś obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym - uzgodnionym z klientem - czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. To korzystne zmiany w prawie dla klientów i warto o nich pamiętać.

24.12.2020r.

22.12.2020r.
I komu przeszkadzał ten stojak na rowery?

19.12.2020r.
PodSUMIKowanie sezonu wędkarskiego 2020
Tegoroczna rywalizacja wędkarzy w ramach cyklu zawodów Grand Prix szczęśliwie dobiegła końca. Zawody odbywały się w warunkach ograniczeń pandemicznych. Pogoda dopisywała, więc rywalizacja wędkarska stanowiła sporą atrakcję dla członków koła SUMIK w tych trudnych czasach. Pomimo trudności obiektywnych, przekładania terminów, większość zawodów z cyklu Grand Prix edycji 2020 udało się przeprowadzić. Kolejny sezon dobiegł już końca i przyszedł czas na podsumowanie klasyfikacji generalnej rywalizacji w roku 2020.
Z przyjemnościa informujemy, że po podliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach klasyfikację generalną seniorów wygrał kol. Władysław Madej, drugie miejsce zajął kol. Grzegorz Dubowski, a trzecie miejsce - kol. Janusz Bogulak. W sezonie prowadzono też klasyfikację juniorów. W tej rywalizacji zwyciężył Hubert Maciejewski, a drugie miejsce przypadło Patrykowi Wilczakowi. Pełna klasyfikacja rywalizacji Grand Prix w sezonie 2020 dostępna jest tutaj.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów, a szczególnie zwycięzcom, i już dzisiaj zapraszamy do rywalizacji w kolejnym sezonie. Mamy nadzieję, że w przyszłm roku będą lepsze warunki do prowadzenia cyklu Grand Prix wędkarzy. Mocno trzymamy za to kciuki.

17.12.2020r.
Rusza budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirowej
Informowaliśmy o planach, o rozpoczęciu procedury przetargowej, a dzisiaj z przyjemnością informujemy mieszkańców i właścicieli działek przy ulcy Żwirowej w Nietkowie o rozpoczęciu prac inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji wzdłuż ich działek. To realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.
Przedmiotem inwestycji - w części dotyczącej Nietkowa - jest wykonanie w pełnej zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o długości 692 m. Podczas tych prac będzie również wykonana nowa sieć wodociągowa dla osiedla domków jednorodzinnych, a na koniec odtworzona nawierzchnia ulicy Żwirowej.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski, z którym spółka POMAK podpisała umowę na wykonanie tego zadania. Zgodnie z dokumentacją oraz zatwierdzonym harmonogramem realizacji zadań wykonawca w dniu 7 grudnia rozpoczął już realizację budowy kanalizacji w ulicy Żwirowej. Termin zakończenia prac wyznaczono na 16 kwietnia 2021 roku.

14.12.2020r.
Powitanie Księdza Proboszcza Dariusza Orłowskiego i wikariusza ks. Mariusza Słabonia

12.12.2020r.
Rok 1990 - wręczenie sztandaru i oddanie do użytku remizy OSP Nietków

10.12.2020r.
Zapisane na kartach historii OSP Nietków
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie została założona w 1946 roku. Założycielami OSP byli: Antoni Przybylski, Jan Czarnecki, Karol Wróbel, Wincenty Ośko, Czesław Maciejewski, Jan Szymański, Adam Uberna, Marian Warszawski i Tadeusz Boczkowski. Ochotnicy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności. W 1953 roku, za zasługi i dobre wyniki, otrzymali - jako pierwsza jednostka na terenie powiatu zielonogórskiego - nowy samochód gaśniczy “STAR 20”.
Przez lata OSP funkcjonowała w starej remizie. Pozwolenie na budowę nowej remizy dla OSP Nietków władze lokalne wydały w 1983 roku. Po dwóch latach - w 1985 roku - rozpoczęła się budowa nowej remizy, przy ul. Przedszkolnej 1. Wielkim wysiłkiem lokalnych społeczników realizowano budowę obiektu. Prace szły powoli i z wielkimi trudnościami, ale szczęśliwie w 1990 roku zakończono budowę, oficjalnie ją otwarto i przekazano sztandar OSP Nietków. Dzisiaj to brzmi dziwnie i pewnie młodzież o tym nie wie, a od tych wydarzeń upłynęło zaledwie 30 lat...

07.12.2020r.
Pożegnanie z parafianami Księdza Proboszcza Marka Kidonia

04.12.2020r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk
Szanowni Mieszkańcy!
Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ważnej dla nas ankiety. Chcemy dowiedzieć się, jakie kwestie społeczne są ważne dla mieszkańców naszej gminy. Udzielone odpowiedzi będą bardzo pomocne przy opracowaniu Strategii na kolejne lata. Ankieta jest anonimowa.
Żeby przejść do ankiety on-line należy KLIKNĄĆ TUTAJ - mieszkaniec automatycznie zostanie przekierowany na stronę ankiety.
Ankieta jest krótka, a jej wypełnienie jest proste i zajmuje dosłownie kilka chwil. Każdy głos ma dla nas znaczenie i każda opinia się liczy. Dlatego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, a także o zachęcenie do tego innych - członków rodziny, znajomych, współpracowników. Prosimy udostępniać ankietę w mediach społecznościowych - im więcej mieszkańców ją wypełni, tym bardziej realna będzie nowa Strategia.
Państwa opinie oraz sugestie są dla nas ważne, ponieważ pozwolą dostosować planowane działania do oczekiwań Mieszkańców.
Beata Przymus - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

02.12.2020r.
Pierwsza runda jesienna ODRY Nietków w IV lidze
Z wielkimi nadziejami, ale i niepewnością, ODRA Nietków rozpoczynała swoją historię w rozgrywkach ligowych 2020/2021. Awans do IV ligi zmotywował wszystkich: zarząd klubu, zawodników, sponsorów, kibiców, sympatyków klubu i lokalnych działaczy. Paradoksalnie pomógł nam w tym koronawirus - dzięki wiosennej przerwie w rozgrywkach był czas na dostosowanie stadionu w Nietkowie do wymogów IV ligi.
Szczęśliwie, chociaż w ostatnich meczach nie mogli już brać udziału kibice, w jesiennej rundzie rozegrano wszystkie mecze. Rozgrywki tej rundy zostały zakończone. Widzieliśmy to w każdym meczu, ale przed zimową przerwą możemy z dumą poinformować, że nasza drużyna seniorów ODRY Nietków, dzięki ogromnemu zaangażowaniu piłkarzy, niesamowitej woli walki i wzniesieniu się na wyżyny swych umiejętności piłkarskich zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek. Poza wiernymi kibicami i sympatykami klubu, niewielu wierzyło, że ODRA tak dobrze będzie dawać sobie radę w IV lidze. Dodatkowej radości dodaje fakt, że na własnym stadionie nie przegrała żadnego meczu. Statystyki są takie: rozegrano 18 meczów, ODRA wygrała 9 meczów, 4 razy zremisowała i poniosła 5 porażek. Jesienią zdobyła 31 punktów.
Gratulujemy całej drużynie, trenerowi i działaczom klubu. Czekamy niecierpliwie na rozgrywki rundy wiosennej i kolejne piękne mecze.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści