grudzień 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

GRUDZIEŃ 2022

30.12.2022r.
Rada Miejska w Czerwieńsku uchwaliła budżet Gminy Czerwieńsk na 2023 rok
Nadchodzi 5 rok obecnej kadencji samorządu. Cztery lata (2019-2022), pomimo pandemii, wojny za naszą wschodnią granicą i powiązanym z nią kryzysem energetycznym oraz wysoką inflacją, jakby na przekór trudnościom, dla Gminy Czerwieńsk były okresem rozwoju i realizacji wielu potrzebnych inwestycji. Byłoby świetnie, gdyby ten rozwój był efektem stabilnego budżetu gminy, bez konieczności zaciągania pożyczek, kredytów, czy też emisji obligacji. Niestety, kolejny rok z rzędu budżet mamy deficytowy i musimy wzmacniać swoje możliwości wydatkowe emisją obligacji samorządowych. Przedłożony Radzie Miejskiej budżet na rok 2023 został uchwalony, a w szczegółach wygląda w sposób opisany poniżej.
DOCHODY na 2023 rok są zaplanowane w wysokości 60 497 215,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49 926 264,99 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 570 950,55 zł. Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został na kwotę 7 395 919,00 zł. Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 2 068 336,00 zł. Wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2023 rok uwzględniają wielkość dochodów według stawek uchwalonych na rok 2023. Planuje się też uzyskanie wpływów w wysokości 4 610 371,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych. Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały w łącznej wysokości 5 396 581,00 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały w wysokości 4 631 481,00 zł. Do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej subwencji w łącznej wysokości 16 268 715,00 zł, w tym 12 844 687,00 zł subwencji oświatowej.
Dochody majątkowe ustalono w wysokości 10 570 950,55 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 3 107 790,46 zł. Ponadto w kwocie dochodów majątkowych wyodrębnia się środki z Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 411 955,09 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano na 1 051 205,00 zł, w tym 1 028 105,00 zł ze sprzedaży nieruchomości oraz wykupu lokali.
WYDATKI w roku 2023 planuje się na poziomie 63 835 898,17 zł, z tego:
wydatki bieżące na łączną kwotę 50 648 245,86 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37 924 464,45 zł, z tego na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 252 017,03 zł,
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 672 447,42 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 994 137,04 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 218 366,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 640 630,37 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego (spłata odsetek) 870 648,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości możliwej do zabezpieczenia co najmniej minimum potrzeb własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2022 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 7,8% dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe kolejny rok z rzędu nie zaplanowano wzrostu płac i pochodnych. Finansowanie zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej - ustalonej na rok 2023 w wysokości 12 844 687,00 zł - na bieżące koszty prowadzenia, utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 9 725 419,93 zł.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie również są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 9 731 855,25 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy z szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2023 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 4 397 355,25 zł. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 4 610 371,00 zł (tyle, ile wpłynie od mieszkańców). W roku 2023 ujęte w budżecie wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 721 980,87 zł - to nie jest dobry wskaźnik tego budżetu…
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13 187 652,31 zł, w tym: 6 411 955,09 zł ze środków Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne oraz na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2 439 126,00 zł. To wyraźny wzrost pomocy rządowej dla naszego samorządu. Wkład własny w inwestycjach Polskiego Ładu jest na poziomie 2-5% ich wartości kosztorysowej - dużo korzystniejszy dla samorządów niż inwestycje realizowane z udziałem środków UE (np. z PROW). Limity wydatków określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 skorygowane o wskaźnik inflacji oraz skorelowane z możliwymi do osiągnięcia dochodami. Wydajemy więcej pieniędzy niż mamy dochodów i kolejny raz, aby zbilansować budżet będziemy zmuszeni emitować obligacje (2 mln zł).
Przychody planuje się ogółem na kwotę 6 445 515,45 zł, z czego:
1) 64 532,41 zł to przychody z dotacji, które wpłynęły w roku 2021 i 2022 na realizację projektów z udziałem środków unijnych, a będą kontynuowane do 10 września roku 2023,
2) 4 130 000,00 zł z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
3) pożyczki i kredyty oraz emisje obligacji komunalnych w wysokości 2 250 983,04 zł (emisja obligacji w wysokości 2 mln zł).
Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 3 106 832,82 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytu z lat ubiegłych w wysokości 1 846 076,82 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 1 260 756,00 zł. Na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy wzrośnie do poziomu 13 mln 094 tyś. złotych.
Nie zwalniamy tempa i zamierzamy zrealizować kolejne inwestycje w gminie. Przed nami między innymi: ścieżka pieszo-rowerowa w Leśniowie Wielkim, Stacja Uzdatniania Wody dla Czerwieńska, oczyszczalnia ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym, zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Nietkowicach (zlewnia P3, P4), rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i burzową w Rynku Czerwieńska, przebudowa kanalizacji na osiedlu byłych pracowników PGR w Czerwieńsku [ul. Akacjowa], budowa kaplicy w Leśniowie Wielkim i wiele innych wydatków inwestycyjnych o mniejszym wymiarze finansowym (np. wymiana opraw oświetleniowych na ledowe, nowe punkty świetlne, remonty ogrodzeń, zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty dróg gminnych, wsparcie budowy mostu w Pomorsku, itd.). Wiemy, że nie będzie łatwo. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby ten budżet został jak najlepiej zrealizowany. Będzie to z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy i jej stabilnego rozwoju. W nadchodzący 2023 rok wchodzimy z zatwierdzonym budżetem.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku - Krzysztof Smorąg

27.12.2022r.
Czy wiecie, że... pierwsza kobieca straż pożarna w powiecie zielonogórskim powstała w Nietkowie
Ostatnio mocno promuje się działanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Czyni się wiele zabiegów, aby w zajęciach - oprócz chłopców - brały aktywny udział również dziewczyny. Wydaje się to pomysłem nowatorskim i odkrywczym, a tymczasem... spokojna analiza materiałów historycznych  może prowadzić do bardzo ciekawych odkryć. Przykładem niech będzie ciekawostka, którą odszukał ostatnio dr Przemysław Góralczyk, a która dotyczy naszego Nietkowa. Efektem poszukiwań jest odnalezienie w  przedwojennej prasie niezwykle ciekawych fotografii z dawnych  czasów. Ta zamieszczona w artykule ukazuje nieznane dotychczas oblicze naszej miejscowości.
[Tekst oryginalny] "9 grudnia 1935 roku. W naszej gminie dwanaście chętnych kobiet w każdy poniedziałek po południu pod kierunkiem głównego komendanta straży pożarnej Wernera ćwiczą praktyczną służbę przy gaśnicach. Kobiety ćwiczą z pragnieniem i miłością, by jeśli zaistnieje zapotrzebowanie na mężczyzn, mogły same stawić czoła niebezpiecznemu żywiołowi. W miniony poniedziałek strażacy pokazali kobietom szkolne ćwiczenia. Wielu żołnierzy musiało się wysilać, by nie zostać w tyle za kobietami. Zbliżające się ostatnie ćwiczenie (ćwiczenie szturmowe) zademonstrują umiejętności tych 12 kobiet w walce z ogniem i zainspirują wiele innych do zaangażowania się na rzecz społeczności wiejskiej." Ta krótka, ale ważna notatatka zamieszczona w Grunberger Wochenblatt, wydanie ze środy, 22 stycznia 1936 roku - numer 18, świadczy pozytywnie o zaangażowaniu kobiet w ochronę przeciwpożarową.


21.12.2022r.
Zima w całej okazałości...


17.12.2022r.
Zapowiedź laptopów dla nauczycieli i uczniów IV klas
Ledwo nasza gmina zakończyła wydawanie laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, a już ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki płyną kolejne dobre informacje. Otóż do końca III kwartału 2023 roku rząd planuje przekazać laptopy dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów, którzy we wrześniu 2023 roku rozpoczną naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Właśnie opublikowano wstępne procedury określające zasady przekazania sprzętu szkołom.        
Opublikowany przez resort edukacji dokument "Ramy określające procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom przez KPRM i MEiN (komputery przenośne)" zawiera podstawowe informacje dotyczące procedury przekazywania komputerów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów IV klas szkół podstawowych. Zgodnie z dokumentem do końca III kwartału 2023 r. planowane jest dostarczenie komputerów dla 465 tys. nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla 365 tys. uczniów, którzy we wrześniu 2023 roku rozpoczną naukę w IV klasie szkoły podstawowej.
Z kolei w III kwartale 2024 r. planowane jest dostarczenie 370 tys. komputerów dla kolejnego rocznika uczniów, którzy we wrześniu 2024 roku rozpoczną naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Zakup komputerów dla nauczycieli i uczniów planowany jest w ramach centralnych postępowań przetargowych przeprowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Zakupione komputery zostaną dostarczone przez wykonawców bezpośrednio do organów prowadzących szkoły. Kolejny raz nasza gmina będzie przekazywać laptopy dla użytkowników końcowych. O szczegółach będziemy informować.

14.12.2022r.
Bez nadmiernego pośpiechu, ale skutecznie realizowane jest zimowe utrzymanie dróg


12.12.2022r.
Nawet śnieg nie przeszkodzi w pracach przy ogrodzeniu WDK


08.12.2022r.
Wydawane są nowe laptopy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Minął już ponad rok od złożenia przez Gminę Czerwieńsk wniosku o grant na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem tego projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Środki finansowe zostały przydzielone, zakończyła się procedura przetargowa i laptopy są już wydawane.
Zachęcaliśmy do złożenia wniosków - oświadczeń, które były podstawą do złożenia wniosku przez gminę. Po weryfikacji danych do programu zakwalifikowano 133 wnioski, a przydzielone przez rząd dofinansowanie zostało przeznaczone na:
  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Gmina Czerwieńsk wnioskowała o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali kiedyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Dostawę sprzętu wykonała firma STIMO Sp. z o.o., która została wybrana w procedurze przetargowej. Laptopy zostały już dostarczone do gminy. Teraz przyszedł najbardziej wyczekiwany moment, czyli przekazywanie komputerów do użytkowania wnioskodawcom. Ten projekt z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój kompetencji cyfrowych naszych mieszkańców.

05.12.2022r.

Kadencja Burmistrza, Radnych i Sołtysów przedłużona o pół roku
Mimo sprzeciwu części środowiska samorządowego i wielu uwag krytycznych Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 29 września o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wydłużył kadencję rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad  dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 30 kwietnia 2024 roku.
Potrzebę tej zmiany tłumaczy się wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130), która wydłużyła kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, przez co doszło do skumulowania w 2023 roku dat wyborów parlamentarnych i samorządowych. Z tą tezą nie zgadzali się niektórzy samorządowcy, których zdaniem wybory parlamentarne i samorządowe mogłyby się bez problemów odbyć w 2023 roku w krótkim odstępie czasu, z czym poradziłyby sobie samorządy.
Ustawa zmienia też dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady (zamiast ostatniego dnia roku, ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych), a także wprowadza początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona.
Te zmiany - poza wydłużeniem kadencji Burmistrza Czerwieńska i Rady Miejskiej - mają bezpośredni wpływ na kadencję sołtysów w naszej gminie, ponieważ zgodnie ze statutami sołectw wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej powinny odbyć się nie później niż 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. To oznacza, że kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich trwać będzie do września 2024 roku, a więc jeszcze 2 lata.


02.12.2022r.
Szybka kolej aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta
O Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta mówi się od lat. Problemem były nie tylko pieniądze, ale i np. stare tory, które są obecnie remontowane. Tak ogromna inwestycje wymaga współdziałania samorządów z PKP PLK, województwem czy ministerstwami. Tylko razem takie wielkie przedsięwzięcie może się udać. A wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia, że w nowej perspektywie unijnej w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (Feniks), znajdą się pieniądze na finansowanie budowy kolei aglomeracyjnych. Jak mówi wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, na dziś według obowiązujących cen inwestycja, o której mówimy to koszt ponad 500 milionów złotych. Zielona Góra będzie chciało uzyskać 85 proc. dofinansowania.
Niedawno Krzysztof Kaliszuk razem z doradcą wojewody lubuskiego ds. transportu Kazimierzem Łatwińskim uczestniczyli w spotkaniu z prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneuszem Merchelem oraz wiceprezesem Mirosławem Skubiszyńskim. Rozmawiano o Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. Połączyłaby ona Zieloną Górę, Sulechów, Nową Sól, Czerwieńsk i Otyń. Uruchomienie na wzór trójmiejskiej szybkiej kolei (Gdańsk, Gdynia, Sopot) miałoby nastąpić pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.
Oczywiście, przygotowania do tej inwestycji trwają od dawna. Jednym z warunków przystąpienia do rozmów było ukończenie modernizacji linii kolejowej na trasie Czerwieńsk - Zbąszynek. To ma nastąpić do końca bieżącego roku. Z Szybką Koleją Aglomeracyjną Lubuskiego Trójmiasta wiąże się nie tylko konieczność budowy siedmiu przystanków czy zakup nowoczesnych, elektrycznych szynobusów (co najmniej czterech, koszt jednego to około 25 mln zł). Cztery nowe przystanki mają powstać w Zielonej Górze: przy osiedlu Leśny Dwór, osiedlu Mazurskim, Uniwersytecie Zielonogórskim i w okolicy ulicy Chemicznej. Trzeba będzie też wybudować drugi tor na odcinku Czerwieńsk - Pomorsko. Mówi się też głośno o przystanku Czerwieńsk - Południe. Poza tym konieczna będzie przebudowa układu komunikacyjnego w Nowej Soli, a dokładniej mówiąc wybudować tam dwa tunele. Trwają też rozmowy, by do inwestycji włączyć gminy Świdnicę i Nowogród Bobrzański.
W tym roku ze środków z Pomocy Technicznej Unii Europejskiej zostanie wykonana koncepcja szybkiej kolei aglomeracyjnej. Jak to będzie gotowe, to będziemy czekać na ogłoszenie konkursu. Mamy nadzieję, że nastąpi to w przyszłym roku, a to da realne szanse na realizację tej ogromnej inwestycji w zakładanym wstępnie terminie.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści