czerwiec 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

CZERWIEC 2023

30.06.2023r.

Bezpieczeństwo mieszkańców to ważna sprawa - kolejne cięcie krzewów przy parkingu

29.06.2023r.
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska

28 czerwca obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Radni debatowali nad "Raportem o stanie Gminy Czerwieńsk za 2022 rok". Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku i piąty już rok z rzędu jest realizowana obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce.

Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport został złożony do biura rady terminowo. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Piotra Iwanusa treści raportu odbyła się debata nad jego treścią. W dyskusji zaprezentowano opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualną ocenę radnych. Wiele szczegółów związanych z formą i zakresem tego dokumentu omówionych zostało podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabrało tylko kilkoro radnych. Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk za 2022 rok" oraz działalności Burmistrza Czerwieńska wypadła pozytywnie. Realizacja zadań stojących przed gminą prowadzona była w wyjątkowo trudnej sytuacji, a mimo to udało się zrealizować wiele inwestycji. Nie musieliśmy ograniczać wydatków. Radni widzą efekty pracy, zaangażowanie i aktywność burmistrza w realizację zadań stojących przed naszą gminą. Potwierdziło to głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Piotr Iwanus piąty i ostatni raz w tej kadencji otrzymał wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób [dotyczy gmin do 20 000 mieszkańców]. Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone były zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie, ale zgłoszeń do zabrania głosu w debacie nie było. Szkoda...

Podczas sesji radni ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim również pod kątem realizacji budżetu. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która bardzo wnikliwie kontroluje realizację budżetu. To na jej wniosek, opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. W tym roku żadnych niespodzianek nie było. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2022 rok Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus jednomyślnie otrzymał absolutorium za rok 2022.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów. Zachęcamy też do zabierania głosu i zgłaszania swoich spostrzeżeń w sposób przewidziany przepisami.


26.06.2023r.
Piknik nad Odrą w Nietkowie    - więcej zdjęć w galerii
Przygotowania do realizacji „Pikniku nad Odrą” rozpoczęły się… w marcu. Tak, to właśnie wtedy pojawił się pomysł na zorganizowanie takiej imprezy integracyjnej na przystani w Nietkowie. Impulsem dla członków Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa był konkurs na granty ogłoszony na stronie Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”. Termin 24. czerwca nie był wybrany przypadkowo - to początek wakacji, zakończenie nauki w szkole, a także bezpieczny limit czasowy na dopięcie spraw organizacyjnych i logistycznych.
Dzisiaj, z perspektywy 3 miesięcy widać, że warto było posłuchać dobrych rad prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Przecież to nie pierwsza taka impreza jaką organizuje dla mieszkańców Stowarzyszenie. Złożony projekt został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu mieliśmy środki na pokrycie kosztów organizacji tej imprezy: zakupów produktów, usługi animatorów zajęć dla dzieci czy kubków i naczyń jednorazowych. Wszystko na pikniku było za darmo. Pieniądze to tylko jeden z elementów organizacyjnych. Sercem tego przedsięwzięcia od lat jest aktywny udział wolontariuszy. Poza grupą nieformalną przy realizacji tego projektu pracowało ponad 30 osób. Nikt się na nikogo nie oglądał. Każdy robił to, co potrafi najlepiej. To wpłynęło na efekt końcowy. Dzięki uprzejmości sołtys Nietkowa mieliśmy zabezpieczone zestawy biesiadne i duży namiot, Koło Gospodyń ugotowało pyszną grochówkę, OSP Nietków zabezpieczało bezpieczeństwo imprezy i prowadziło szkolenie z pomocy przedmedycznej, 13 mieszkanek Nietkowa upiekło smakowite ciasta, wreszcie duża grupa wolontariuszy cały sprzęt dostarczyła i rozłożyła na przystani, zamontowała nagłośnienie, zabezpieczenie sanitarne i oznakowanie, uruchomiła trzy agregaty prądotwórcze, a także wytyczyła bezpieczny rejon zabawy dla dzieci. O takich sprawach przy organizacji imprez zawsze trzeba pamiętać, a bezpieczeństwo uczestników - dorosłych i dzieci - zawsze jest priorytetem. Nikt z obecnych nie marudził, że jest dużo pracy. Przy słonecznej pogodzie każdemu dopisywał dobry humor, a praca wręcz „paliła się w rękach”. Atmosfera współpracy dla wszystkich była bardzo mobilizująca. Taka aktywność przyniosła super efekty.
Ta impreza to był tzw. „strzał w 10”. Na piknik przybyło około 250 osób. Każda z nich „za uśmiech” miała zapewniony poczęstunek (grochówka, ciasto, kiełbasa z grilla, napoje), a dla dzieci dodatkowo była wata cukrowa, słodkie nagrody za udział w konkursach i w rywalizacji prowadzonej przez animatorki integracji. Wśród uczestników były głównie rodziny z Nietkowa, ale nie tylko. Byli też mieszkańcy Lasek, Czerwieńska, Leśniowa Wielkiego i Płotów. Na scenie wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Nietkowie. Ich występy wszyscy zgromadzeni przyjęli gromkimi brawami. Potem wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach i konkursach. Nasz flagowy zespół „Nietkowianki” zaprezentował się w nowym repertuarze w taki sposób, że ręce same składały się do oklasków. Oczywiście w występie nie zabrakło też znanych przebojów, przy których rytmicznie klaskała cała publiczność. Te pełne energii i werwy piosenki w ich wykonaniu wprawiły w doskonały nastrój wszystkich uczestników pikniku. To był aktywnie spędzony dzień, a przystań rzeczna w Nietkowie tętniła życiem.
Największą nagrodą dla organizatorów były uśmiechy „od ucha do ucha” u wszystkich dzieci oraz zadowolenie rodziców i słowa uznania kierowane pod naszym adresem. Podczas pikniku informowaliśmy uczestników, że jest on realizowany dzięki dofinansowaniu pozyskanym przez grupę nieformalną i Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wszystkie wymogi i obowiązki informacyjne wynikające z podpisanej z operatorem umowy zostały przez realizatorów projektu dopełnione. Teraz już przygotowujemy się do wycieczki, na którą pojedziemy we wrześniu. Będzie to forma podziękowania dla członków Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego „Pikniku nad Odrą”.

22.06.2023r.

Kolejna grupa absolwentów opuściła mury Szkoły Podstawowej w Nietkowie

20.06.2023r.
Zapraszamy do Dziennego Domu Senior+ w Czerwieńsku
Dzienny Dom Senior+ jest miejscem interesujących spotkań nieaktywnych zawodowo Seniorów, będących mieszkańcami Gminy Czerwieńsk - nie tylko z samego Czerwieńska, ale też z wszystkich miejscowości naszej gminy, w tym oczywiście z Nietkowa.
W tym miejscu Seniorzy w miłym towarzystwie, otoczeni życzliwością personelu, profesjonalnym wsparciem instruktorów, fizjoterapeutów, psychologa mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, mogą zadbać o kondycję psychiczną i fizyczną, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach integracyjnych, spotkaniach międzypokoleniowych, działaniach samopomocowych i działaniach na rzecz społeczności lokalnej. To miejsce, w którym każdy Senior czuje się doceniany, otoczony opieką i wsparciem dobrych ludzi.
W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości Seniorów, w tym między innymi: usługi socjalne (smaczne posiłki w formie cateringu), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej / kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej, terapii zajęciowej, poradnictwa psychologicznego, a także inne działania zależnie od indywidualnie zgłoszonych potrzeb przez uczestników zajęć.
Aktywna postawa personelu Dziennego Domu Senior+ w Czerwieńsku zyskała wsparcie finansowe działalności placówki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II. Program ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 61.036,00 złotych zajęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze ciekawsze, a koszty ponoszone przez Seniorów uczestniczących w projekcie są niższe. To bardzo dobra wiadomość.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ zapraszamy do składnia dokumentów u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w godzinach pracy instytucji. Zapisy odbywają się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu Senior+ można uzyskać w siedzibie placówki - Czerwieńsk, ul. Ogrodowa 9 lub pod numerem telefonu: 795 953 387. Cała działalność placówki jest dedykowana Seniorom. Dzienny Dom Senior+ zaprasza.

18.06.2023r.

Msza św. prymicyjna i prymicyjne błogosławieństwo księdza Michała Dziedzica

15.06.2023r.
W Nietkowie kolejny raz odbędzie się "Piknik nad Odrą"
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Pogoda wyjątkowo sprzyja imprezom plenerowym. Mieszkańcy Nietkowa chętnie spędzają czas na spacerach i wycieczkach.  Dzięki inicjatywie 3-osobowej grupy nieformalnej i przyjęcia patronatu nad nią przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa pojawił się świetny pomysł przygotowania i przeprowadzenia środowiskowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nietkowa pod nazwą "Piknik nad Odrą". Odbędzie się ona po zakończeniu roku szkolnego - w sobotę, 24. czerwca 2023 roku, od godziny 12:00.
Organizacja takiej imprezy na przystani nie należy do łatwych. Trzeba dobrze przemyśleć, co się chce zaoferować uczestnikom takiego pikniku, jaki jest główny cel takiego spotkania, jakie przewiduje się atrakcje, kto zajmie się przygotowaniem programu, oprawą muzyczną, wreszcie jak wyglądać będzie zabezpieczenie logistyczne. Trzeba odpowiedzieć sobie też na pytanie jak zorganizować poczęstunek, zabezpieczenie chłodnych i gorących napojów, wyznaczyć miejsce na ognisko i grilla, zabezpieczyć zasilanie (prąd), czy też zabezpieczenie sanitarne. Nie bez znaczenia jest podział terenu przystani na sektory tak, aby można było bezpiecznie wprowadzić wóz OSP Nietków, ale także, aby dzieci i młodzież miała miejsce na figle, zabawy i konkursy realizowane z animatorami.
Między innymi o takich zagadnieniach traktuje projekt przygotowany na okoliczność tej imprezy, który kilka miesięcy temu został złożony do Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem". Do LGD wpłynęło bardzo dużo ciekawych i różnorodnych wniosków, ale nasz - firmowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa - okazał się jednym z lepiej przygotowanych. Dzięki temu został zakwalifikowany do realizacji. Cieszymy się z tego, bo dzięki niemu nasza przystań trochę odżyje, a mieszkańcy będą mieli atrakcyjną imprezę na rozpoczęcie okresu wakacyjnego. Kiedyś w tym terminie obywał się Flis Odrzański - niestety, impreza ta prawdopodobnie nie będzie już realizowana.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nietkowa na integrację środowiskową - poznamy się lepiej, dzieci będą miały dzień pełen atrakcji, będzie dużo muzyki, występy artystyczne, smaczne ciasta i poczęstunek, będzie można upiec kiełbaskę przy ognisku lub usmażyć na grillu. Atrakcją imprezy będzie też koncert zespołu Nietkowianki, który ma spore grono sympatyków wśród naszych mieszkańców. Krótko mówiąc już dziś warto sobie zarezerwować termin 24. czerwca - to będzie wydarzenie rodzinne, o którym będzie głośno w okolicy. W imieniu wolontariuszy-organizatorów serdecznie zapraszamy. Na przystani tego dnia po prostu trzeba być!

12.06.2023r.
Zagadka położenia w Nietkowie grobowca Rothenburgów rozwiązana
Od wielu lat historia rodu von Rothenburg na terenie naszej gminy budzi ogromne zainteresowanie. Właściciele Nietkowa od XIV wieku do 1788 roku włożyli wiele trudu, finansów i czasu w rozwój swoich dóbr. Niestety upływ czasu nie był dla nich łaskawy. Po ich działalności nie pozostało wiele zabytków materialnych. Zostały zniszczone. Jednym z nich był grobowiec, w którym członkowie rodu byli pochowani.
Rothenburgowie zostali właścicielami dóbr nietkowskich około 1329 roku. Z upływem lat mijały pokolenia członków rodziny. Nieubłagana śmierć kolejnych właścicieli wymuszała podejmowanie decyzji o miejscu ich pochówku. Okazuje się, że na terenie województwa lubuskiego do dzisiaj określono kilkanaście lokalizacji, gdzie Rothenburgowie byli pochowani. Jednym z tych miejsc był teren kościoła w Nietkowie.
Pierwsza wzmianka, która została przeze mnie potwierdzona, o pochowaniu członka rodziny von Rothenburg w Nietkowie pochodzi z 1553 r. W latach 1808-1809 gruntownie wyremontowano kościół i dobudowano dzwonnicę. Ta ostatnia wzmianka stanowić może dość istotną wskazówkę, że poprzednia świątynia znajdowała się jednak na miejscu dzisiejszej. Budowa dzwonnicy w 1809 roku mogła wymusić późniejsze zlokalizowanie obecnego kościoła (budowla z przełomu 1866/1867 roku). Informacja ta nie była dotychczas znana i stanowi cenne poszerzenie wiedzy o historii nietkowskiej świątyni, co więcej - warta jest dalszego zbadania.
W połowie XVI wieku Rothenburgowie w Nietkowie zbudowali grobowiec. Niemieckie opracowanie wskazywało, że „stary grobowiec stał w środkowym punkcie wsi, obok kościoła. Od początku XVI stulecia wybudowany jako miejsce spoczynku rodziny von Rothenburg”. Lokalizacja świątyni wpływała na położenie grobowca. Ten miał znajdować się obok bryły kościoła. Płyty nagrobne znajdowały się początkowo na czterech ścianach grobowca, następnie zostały wmurowane (cztery) w bramę pałacową, kolejno zostały zniszczone (dwie) i zachowane do dzisiaj (dwie). Dlaczego jednak zdecydowano się na przeniesienie płyt nagrobnych i wmurowanie ich w bramę pałacową? Była to przecież niecodzienna praktyka. Okazało się, że w latach 30-tych XX wieku grobowiec Rothenburgów zaczął „przeszkadzać” w ruchu drogowym. Stał za blisko drogi, którą chciano poszerzyć. Zdecydowano, że „grobowiec rodziny von Rothenburg powinien być rozebrany, ponieważ przeszkadzał ruchowi drogowemu”. W ten sposób w 1936 roku podjęto ostateczną decyzję o jego likwidacji. Gdzie jednak on się znajdował? Lokalizację grobowca można bardzo dokładnie wskazać. Co więcej można nawet określić, jak wyglądał. Odpowiedź znajduje się na jednej z wielu pocztówek dawnego Nietkowa. Zamieszczone zdjęcie przedstawia wygląd grobowca rodziny Rothenburg. Znajdował się on rzeczywiście z boku kościoła (w prostej linii w kierunku do drogi, której przeszkadzał). Dzisiaj albo przejeżdżamy po miejscu, w którym stał grobowiec (kierując się z Leśniowa Wielkiego do Czerwieńska), albo przejeżdżamy bardzo blisko drzewa, które prawdopodobnie rośnie na miejscu dawnego grobowca.
Zachęcam do przeczytania obszernego artykułu na ten temat w najbliższym wydaniu “Czerwieńsk - U NAS”.                                                                                  Przemysław Góralczyk

09.06.2023r.

Procesja na Boże Ciało w Nietkowie      - więcej zdjęć w galerii

07.06.2023r.

Piękne begonie zastąpiły wiosenne bratki

05.06.2023r.
Zapisane na kartach historii Nietkowa
Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku dr Przemysław Góralczyk, znawca i miłośnik naszej lokalnej historii, na prośbę redakcji udostępnia co jakiś czas materiały ze swoich prywatnych zbiorów. Dzieli się wyszukanymi ciekawostkami lub materiałami graficznymi z mieszkańcami, aby pamięć o minionych czasach trwała wśród nas, była wyrazem szacunku dla wysiłków poprzednich pokoleń i elementem, który pozytywnie wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość.
Wśród ostatnio przesłanych materiałów znajduje się fragment karty pocztowej, na którym wyraźnie widać podwójne tory kolejowe przebiegające przez Nietków (pocztówka jest z 1943 roku), rycinę panoramy Nietkowa z widocznym zarysem pałacu oraz wieżą kościoła z przełomu XIX i XX wieku, kartkę pocztową z Nietkowa z lat 40-tych XX wieku, a także historyczne zdjęcie mieszkanek zrobione na ławce przed domem w latach 30-tych XX wieku. Z przyjemnością publikujemy te historyczne materiały, bo są one świadectwem ponad 700-letniej historii Nietkowa oraz rozwoju naszej miejscowości w minionym wieku. Historia Nietkowa tak właśnie jest utrwalona w materiałach archiwalnych.

03.06.2023r.

Przystań rzeczna w Nietkowie na 3 tygodnie przed "Piknikiem nad Odrą"

01.06.2023r.

Dzień Dziecka uczczony  równaniem piasku na placu zabaw

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści