luty 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LUTY 2016


29.02.2016r.

Uroki mroźnych poranków


26.02.2016r.

Kolejny krok wykonany

Kolejny krok w kierunku pracowni multimedialnej został wykonany. Komputery zainstalowane w Domu Kultury właśnie zostały podłączone do Internetu. Wszystko działa jak należy i zostało sprawnie zamontowane dzięki wsparciu firmy STIMO Niedzielski Sp.J. Kolejny raz przekazujemy podziękowania dla Dyrektora Generalnego - pana Piotra Długosza.
Zastosowane rozwiązanie podłączenia umożliwia nie tylko szybkie przeglądanie Internetu przez użytkowników, ale też np. podłączenie laptopa osoby prowadzącej zajęcia. To spore udogodnienie. Docelowo prowadzący będzie mógł wyświetlać swój ekran na dużym monitorze, co nie tylko uatrakcyjni zajęcia, ale znacznie ułatwi proces nauki i przyswajania wiedzy. Mocno trzymamy kciuki za przyznanie Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa mikrodotacji na wyposażenie pracowni w meble i niezbędny do realizacji ciekawych zajęć sprzęt. Z naszej strony wiele zostało już zrobione.


23.02.2016r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Nietków

Głównym celem zebrania sprawozdawczo-wyborczego jest przyjęcie rozliczenia z działalności w roku poprzednim oraz wybór władz na kolejną kadencję. Tak też było na zebraniu OSP Nietków. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP wysłuchano sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności OSP w roku 2015. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 30 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i dziewcząt. W 2015r. OSP uczestniczyła w 104 akcjach, z których większość to były pożary (84) i likwidacja miejscowych zagrożeń (19). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm... Poza teren gminy nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 7 pogadanek dla dzieci i młodzieży. Czterech strażaków uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych, zdobywając stosowne uprawnienia. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium. Burmistrz Czerwieńska podziękował naszym strażakom za wysiłek i zaangażowanie w służbie, omówił też plany przeprowadzenia remontu remizy oraz planowane zakupy sprzętu dla jednostek OSP w gminie. Miłym akcentem było wręczenie przez brygadiera Koperskiego decyzji nr IV/51 KSRG Komendanta Głównego PSP o włączeniu naszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dokonano wyboru władz na kolejną kadencję (2016-2020). W skład zarządu OSP weszli: Jerzy Kuczak (prezes OSP), Bartłomiej Frątczak (naczelnik), Wojciech Kuczak (sekretarz) i Cezary Grudzień (skarbnik). Do komisji rewizyjnej wybrano: Bartosza Bernackiego (przewodniczący), Adriana Kusińskiego (sekretarz) oraz Józefa Mikołajczyka (członek komisji). Jednogłośnie przyjęto też plan finansowy i plan działania OSP Nietków na 2016 rok.


20.02.2016r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa w ZLOP

Celem działania Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) jest integracja stowarzyszeń i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa  obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością.

Jednym z projektów jaki realizuje ZLOP jest "Trampolina". Głównym jego celem jest wyrównanie szans oraz zwiększenie potencjału na terenie naszego województwa grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, a ich roczny budżet nie jest większy niż 25 tysięcy zł. Te kryteria spełnia Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Prezes stowarzyszenia uczestniczył w szkoleniach, jeździł, konsultował, rozmawiał z mieszkańcami i tak przygotowane zostały niezbędne dokumenty aplikacyjne do uczestnictwa w tym projekcie. Wniosek został przyjęty i przeszedł ocenę formalną. Ogólnie mówiąc dotyczy on wyposażenia sali z komputerami w WDK w niezbędny sprzęt biurowy, stolik pod rzutnik, duży monitor do prezentacji i dobrą drukarkę (z możliwością kopiowania i skanowania). W ten sposób nasza społeczność będzie miała dostęp nowoczesnego sprzętu i będzie mogła rozwijać umiejętności wykorzystania komputera i Internetu.

Złożony wniosek jest jednym z wielu z obszaru całego województwa i musi przejść jeszcze pomyślnie ocenę mrytoryczną. Dołożono wszelkich starań, aby tak było. Teraz pozostaje nam tylko trzymać mocno kciuki. Wyniki konkursu będą znane 23 kwietnia. Jeśli znajdziemy się na liście przydzielonych mikrodotacji, to uroczyste otwarcie sali w naszym Domu Kultury planowane jest na 15 czerwca. Mocno wierzymy, że do mieszkańców Nietkowa uśmiechnie się szczęście.


18.02.2016r.

Gwałtowny powrót zimy


17.02.2016r.

Konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w naszej gminie

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze przeprowadziła z władzami samorządowymi Gminy Czerwieńsk konsultacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Czerwieńska, który podkreślił dotychczasową dobrą współpracę między samorządem, a Komendą Miejską i Komisariatem II Policji w Zielonej Górze.
W toku spotkania omawiano występujące zagrożenia na terenie naszej gminy. Uczestnicy spotkania wskazali m.in. na konieczność wyznaczenia w Nietkowie przejścia dla pieszych przy ośrodku zdrowia. Poprosili o pomoc oraz wsparcie tej inicjatywy. Omówili problem wybryków chuligańskich, dewastacji mienia i niebezpiecznej jazdy na motorach. Wskazali też miejsca najbardziej zagrożone występowaniem tych zjawisk. Policjanci wysłuchali uwag samorządowców i obiecali zwrócić szczególną uwagę w toku służby na te negatywne zachowania. Zaprezentowali też "Mapę Zagrożeń", która jest bardzo pomocnym narzędziem w ich pracy dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami i systematycznej aktualizacji.


15.02.2016r.

Bartłomiej Walkowski - nasz kandydat w plebiscycie

Kilka tysięcy instruktorów-wolontariuszy ZHP wychowuje młodych Polaków w zgodzie z harcerskimi ideałami. Wśród nich jest phm. Bartłomiej Walkowski, Komendant Zielonogórskiego Hufca ZHP. Dostał się do finałowej piątki ogólnopolskiego plebiscytu "Niezwyczajni" w kategorii "efektywne zarządzanie". Plebiscyt ten daje możliwość podziękowania tym, którzy pozytywnie wyróżniają się na tle innych i wnoszą dobrą energię do wspólnych działań.
Starsi uczniowie naszej szkoły pamiętają Bartka jako drużynowego, który aktywnie wspierał działania harcerzy i zuchów w Nietkowie. Z sympatią wspominają czasy zbiórek, imprez harcerskich przy ognisku i wspólnych wyjazdów na obozy. Dzisiaj Bartłomiej Walkowski ma szansę na zwycięstwo w kategorii "efektywne zarządzanie". Na nominację zasłużył swoją pracą na rzecz hufca jako jego komendant. Druh wykazuje się pomysłowością i wielkim zaangażowaniem. Wprowadził do hufca wiele innowacji. Przede wszystkim elektroniczną formę rejestracji, przewodniki dla przyszłych instruktorów ZHP oraz internetowe radio Kompas. W plebiscycie głosować może każdy. Jeden internauta może oddać głos tylko na jedną nominację w kategorii. Głosowanie trwa do 15 lutego do godz. 23:59. Głosujemy na stronie www.zhp.pl/niezwyczajni. Od ilości głosów zależeć będzie czy statuetka powędruje do Zielonej Góry w ręce phm. Bartłomieja Walkowskiego.
Sprawdziliśmy - oddanie głosu zajmuje tylko chwilę. Zachęcamy do wsparcia "naszego" Bartka, bo w pełni na to zasługuje.


13.02.2016r.

Tak wygląda nowy mieszkaniec Nietkowa


11.02.2016r.

XIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Głównym tematem XIV sesji Rady Miejskiej była uchwała dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk. Temat niezmiernie istotny, bo umożliwia podejmowanie kolejnych kroków w zakresie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości położonych wzdłóż Odry. Dokumentacja ta tworzona jest z wykorzystaniem dotacji i kosztuje niebagatelną kwotę - ponad 1 mln zł. Liderem tego przedsięwzięcia jest nasza gmina, a współuczestniczą gminy: Dąbie i Sulechów. Po wnikliwych pracach we wszystkich komisjach rady radni na sesji jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Mimo różnych zdań prezentowanych w toku dyskusji nad uchwałą w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk [sołtysów] podczas sesji jednomyślnie uchwalono nowe stawki, które są niższe niż dotychczasowe. Wprowadzono też regulacje umożliwiające obniżenie wysokości diety w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach komisji lub sesji. Od 1 marca 2016 niższe też będą diety przysługujące sołtysom. Oszczędności powstałe z tego tytułu zasilą budżet gminy - a stoją przed nami poważne wyzwania (również w wymiarze finansowym).

Wśród pytań i interpelacji kolejny raz zgłoszony został problem jakości wody w Nietkowie [treść zapytania]. Z odpowiedzi Burmistrza Czerwieńska wynika, że sprawa jest wnikliwie monitorowana, że zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców są procesem skomplikowanym i pomimo wielu działań i konsultacji trudnym do zidentyfikowania, że zarząd spółki POMAK zwrócił się o pomoc w zdiagnozowaniu problemu do Uniwersytetu Zielonogórskiego, że w ocenie spółki POMAK problem dotyczy jedynie niektórych posesji w okolicach ul. Kwiatowej, Kasprowicza i Ogrodowej, że od 4. lutego trwają prace na sieci wodociągowej na ul. Kasprowicza, i że zarząd spółki rozpatrzy ponownie zgłoszone reklamacje i do 29. lutego udzieli odpowiedzi o sposobie ich załatwienia. [pełna treść odpowiedzi]

Sołtys Nietkowa zgłosiła oficjalnie problem studzienek kanalizacyjnych w drodze wojewódzkiej oraz problem z pogarszającą się nawierzchnią drogi powiatowej w kierunku Lasek z prośbą o interwencję i skuteczną naprawę. Sprawa zostanie zgłoszona do instytucji odpowiedzialnych za stan techniczny tych dróg. Wśród innych istotnych dla mieszkańców tematów Burmistrz Czerwieńska poinformował radnych o stanie przygotowań gminy (Ośrodka Pomocy Społecznej) do realizacji zadania związanego z wdrażaniem projektu "Rodzina 500 plus". W naszej gminie uprawnionych do pobierania tych świadczeń jest 1561 dzieci. Trwają przygotowania OPS do sprawnego wdrożenia zapisów ustawy. Do bezkolizyjnego przyjmowania wniosków oraz monitorowania przebiegu realizacji tego zadania planuje się zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników w OPS. Aktualne informacje w tym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej urzędu gminy i w gazetce U Nas.


09.02.2016r.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami


06.02.2016r.

Poszukiwania wody dobrej jakości schodzą coraz niżej...


03.02.2016r.

Nowy opiekun WDK w Nietkowie

Od początku lutego mamy nowego opiekuna Domu Kultury w Nietkowie. Decyzją dyrektor MGOK została nim p. Karolina Nowara - mieszkanka Nietkowa, absolwentka Politechniki Śląskiej. Pani Karolina interesuje się tańcem nowoczesnym, sportem (narty, bieganie), turystyką górską oraz muzyką młodzieżową. Lubi też przygotowywać potrawy z różnych stron świata. Kilka lat temu działała w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W formie wolontariatu współpracowała również z przedszkolem w Nietkowie. Jest osobą energiczną i pozytywnie nastawioną do mieszkańców oraz wyzwań związanych z nową pracą.
Ulega zmianie oferta zajęć naszego WDK. Pozostają zajęcia plastyczne, belly dance, robótki ręczne i zajęcia muzyczne. Pojawią się zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe oraz fitness dla pań 30+. Szczegóły w zakładce WDK. Pani Karolinie życzymy sukcesów w realizacji zadań WDK i dobrej współpracy z lokalną społecznością.


01.02.2016r.

Prace na działce przeznaczonej na plac rekreacyjny


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści